Dernek Tüzüğü

DERNEK TÜZÜĞÜ

GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
DERNEĞİN ADI:
Derneğin adı: “Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ‘’dir.
Derneğin kısa adı OHSAD olarak anılacaktır.

Madde 2
DERNEĞİN MERKEZİ:
Merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. Ülke genelinde ve Yurt Dışında yasalara uygun olarak temsilcilikler açabilir.

Madde 3
DERNEĞİN AMACI:
Türkiye’de özel sağlık hizmetleri veren hastane, poliklinik, tıp merkezi, laboratuvar ve görüntüleme merkezleri sahipleri ile bu kurumlarda çalışan doktor ve sağlık personelinin haklarını, ortak çıkarlarını korumak, kollamak ve mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dahilinde hakların takibini ve değerlendirilmesini yapmak; özel sağlık kuruluşlarının sağlık alanındaki birliğini, sağlık kuruluşları arasındaki dayanışmayı sağlamak, resmi ve özel kurumlar karşısında özel sağlık kuruluşlarını temsil ederek menfaatlerini korumak, üyelerinin ortak sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, sportif, eğitim-öğretim, sağlık ihtiyaçlarına yardımcı olmak; kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuata göre açılıp faaliyete başlamış olan özel sağlık kuruluşlarının belirli ve ortak gayelerini gerçekleştirmek üzere bilgi, beceri ve faaliyetleri birlik ve beraberlik içinde birleştirmek; tüm yapılan çalışmaları sürekli kontrol ederek doğru, gerçek ve daha iyi sonuçlara ulaşmanın yollarını aramaktır.

Madde 4
DERNEĞİN FAALİYETLERİ:
Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

A) İzin almadan faaliyet gösteren veya izin alarak kurulmuş bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarıyla ilgili inceleme yapmak; izinsiz ve gayri meşru çalışan kuruluşlar hakkında yasal mevzuatın uygulanmasını sağlamak,
B) Özel sağlık kuruluşlarının ciddi, etik değerler ve ilkeleri doğrultusunda mevzuata uygun çalışıp çalışmadıklarını izlemek, çalışmalarında düzensizlik görülenler hakkında raporlar düzenlemek, ikaz etmek, gerektiğinde bu raporları ilgili makamlara iletmek.
C) Sağlık kuruluşlarının çalışmalarını daha verimli ve faydalı kılacak şekilde, bilimsel, eğitsel, yönetsel tedbirleri almak ve halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmak için gerekli ortamın hazırlamasına katkıda bulunmak; belirli standartta ve kalitede hizmet vermek için personel eğitimi vermek, eğitim ile ilgili gerekli donanımları sağlamak, Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan özel hastaneler birlik ve dernekleriyle çalışarak personel eğitiminde değişimi sağlamak.
D) Üye kuruluşların sek törel bilgi ve deyimlerini artıracak çalışmalarda bulunmak.
E) Sağlıkla ilgili yasa ve mevzuat çalışmaları yaparak kamuoyuna ve yasal mercilere iletmek.
F) Sağlık konusunda yararlı hizmet projeleri uygulamak.
G) Ulusal ve uluslararası bilim adamlarınca gerçekleştirilecek konferanslar, paneller, seminerler, kurslar, bilimsel toplantılar, ortak etkinlikler düzenlemek, sergiler açmak, inceleme gezileri yapmak.
H) Kitap, dergi, bülten veya bildiri yayınlamak.
I) Üyelerin istifade edeceği şekilde, büro, sosyal tesisleri kurmak, işletmek veya işletmeye vermek.
İ) Dernekçe kullanılmak üzere menkul, gayrimenkul araç-gereç almak, satmak, kullanmak ve kiralamak,
J) Dernek üyelerinin istifade edeceği şekilde sarf malzemesi, araç ve gereçlerin alım-satımına yardımcı olmak.
K) Özel Sağlık kuruluşlarına personel bulma konusunda yardımcı olmak.
L) Sağlık hizmetlerine yönelik akademik eğitim çalışmaları organize etmek; üniversite, özel kuruluşlar ve ilgili birimlerle koordineli çalışmalar yürütmek.
M) Bütün bu çalışmaları gerçekleştirmek üzere: Türkiye genelinde: il ve ilçelerde genel kurul kararıyla şubeler açar. Yönetim Kurulu kararıyla ülke genelinde gerekli görülen yerlerde temsilcilik açar. Ayrıca yurt dışında amacını gerçekleştirmek üzere aynı amaçlı dernek ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik ve şubeler açabilir.
N) Yönetim Kurulu kararıyla sağlık konularında hizmet akdinin verimli hale getirilmesi yönünde vakıf, oda ve birliklerle platform oluşturmak. Aynı şekilde çalışma komisyonları kurarak anket, araştırma geliştirme gibi konulanda çalışma yapmak.
O) Aynı ve benzer amaçlı derneklerle federasyon kurmak, federasyonlara katılmak ve/veya üye olmak, aynı ve benzer amaçlı derneklerle kurulan federasyonlarla konfederasyona gitmek ve katılmak,
Ö) “Kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip olma çalışmalarını yapmak.
P) Dernek amacını gerçekleştirmek için akademi ve enstitü kurmak ve üniversitelerle, bilim kurumları ile işbirliği yapmak,

Madde 5
ÜYE OLMA HAKKI:
T.C. Kanunlarına göre kurulmuş hastane, poliklinik, tıp merkezi, laboratuvar, görüntüleme merkezi ve/veya teşhis tedavi hizmeti veren sağlık kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiler ile derneğe üye olan tüzel kişilerin önereceği adaylar arasından seçilen gerçek kişiler derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlara ilave olarak Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları gerekir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde, üyeliğin kabulü veya istemin reddi seklinde karara bağlanıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile bildirir.

Şube Yönetim Kurulu, üyeliğini uygun gördüğü adayların listesini her ayın sonunda Yönetim Kuruluna gönderir. Şubeye üyelik kaydı Yönetim Kurulunun vereceği kararla onaylanır.

Tüzel kişiler Genel Kurulda bir üye ile temsil edilirler.

Madde 6
ÜYELİK TÜRLERİ:
Derneğin üç tür üyesi vardır.

 • Bireysel Üye
 • Kurumsal Üye
 • Fahri (Onursal) Üye

06.01- Bireysel Üyelik:
Dernek üyeliğine genel kabul şartlarını haiz olmak kaydıyla, derneğin faaliyet konusu içinde yer alan, bu alanda çalışmak ve katkı sağlamak isteyen bireyler üye olabilirler.

Bireysel Üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olup, tüm üyelik hak ve yetkilerini haiz olarak Derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilirler.

Bireysel Üyelik herhangi bir süre ile sınırlı olmayıp, üyenin Dernek’ten kendi isteği ile ayrılması veya üyeliğine Tüzükte öngörülen koşullara uygun şekilde son verilmemesi halinde süresiz olarak devam eder. Bireysel Üyeler giriş aidatı ve üyelik aidatı öderler.

Bireysel üyeliklere ancak yönetim kurulunun tamamının oy birliği ile alınacak karar ile ve toplam üye sayısının %5 ini geçmeyecek sayıda üye kabul edilir.

06.02- Kurumsal Üyelik:
Dernekler yasasının öngördüğü koşulları taşıyan, ayrıca Derneğin Yönetim Kurulunca belirlenen etik sözleşme ilkeleri ve bunlara uymama durumunda karşılaşacağı cezai yatırımları benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş sağlık işletmesi tüzel kişilikleri temsilen sahipleri veya yetkilendireceği kuruluş temsilcileri üye olabilir.

Dernek üyesi, üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan kişilerdir, Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır.

Yükümlülükleri ise oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

Kurum temsil edilecek üyelerini resmi yazı ile derneğe bildirir. Genel Kurul toplantılarına temsilciler yine katılım belgeleri ile katılırlar, oy kullanabilirler. Dernek organlarında temsil edilerek görev alabilirler. Temsilciler kurumdaki görevleri devam ettiği sürece dernek organlarındaki görevlerine devam ederler. Temsilcilerin, temsil ettikleri Tüzel kişilik tarafından temsil yetkilerinin sona erdirilmesi halinde, dernek organlarındaki görevi de sona erer.

06.03- Fahri (Onursal) Üyelik:
Meslek veya çalışma alanı ayrımı yapılmaksızın, iş dünyasına, derneğe ve misyonuna, ülkemizde veya uluslararası alanda, sağlık bilim ve teknoloji alanında bilgi ve tecrübesiyle, mesleki, manevi veya kültürel katkıda bulunmuş kişilere Yönetim Kurulu’nun kararı ile Onursal Üyelik unvanı verilir.

Onursal Üyeler, seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek kişilerdir. Genel Kurul toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilirler ve aidat ödemezler.

Yönetim Kurulu onursal üyeliğin sona ermesine her zaman karar verebilir.

Madde 7
ÜYELİK ÖDENTİSİ VE ÜYENİN HAKLARI:

a. Üyelik Ödentisi (Aidat) Ve Belirlenmesi:
Üye olmak isteyenler derneğe kayıt ücreti ve yıllık aidat (ödenti) ödemek zorundadır Kayıt ücreti kayıt tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde, yıllık aidat ise her yıl Mayıs ayına kadar ödenir.

Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat ödentisi miktarını belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.

b. Üyenin Hakları:
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.

Madde 08
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Üyeliğin sona ermesi üç şekilde olur.

 1. Üyenin istifa etmesi
 2. Üyelikten çıkarılma (ihraç)
 3. Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi

08.01-Üyelikten İstifa
Üyelikten (istifa) çıkma isteği Yönetim Kurulu’na yazılı bir bildirim ile yapılır. Ancak ayrılan üye ayrılma tarihine kadar olan ve ayrıldığı takvim yılının aidat borçlarından sorumludur.

Ayrılan üyelerin yeniden üyeliğe alınması, üyeliğe kabul şartları çerçevesinde olur.

08.02-Üyelikten Çıkarılma
Dernek üyelerinin aşağıdaki durumlarının tespiti halinde, Yönetim Kurulu’nun 2/3 oy çoğunluğu ile verilen karar ile dernekten ihracına karar verilir. Bu üyelerin kayıtları silinir ve dernek ile ilişkisi kesilir.

 1. Üyelik şartının gereklerinin yitirilmesi
 2. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar,
 3. Dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar,
 4. Derneğin amacına ve çalışma konularına aykırı davrandığı tespit edilenler,
 5. Yıllık üyelik aidatını yazılı ihtara rağmen ödemeyenler,
 6. Dernek tarafından verilen görevleri yapmaması, görev almaktan kaçınanlar, yöneticilerin yetki ve görevlerini yerine getirmesinde güçlük çıkarması, çalışma düzeni bozması, sakıncalı tutum ve davranışlarda bulunması, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranış ve tutumlarda bulunanlar,
 7. İhraç kararı verilecek üye, Yönetim Kurulu üyesi ise oylamaya katılamaz ancak savunması için kendisine fırsat verilir. Üyelikten ihraç kararı üyeye bildirimin yapıldığı tarihten itibaren geçerli olur.

08.03-Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi

 1. Üyenin ölmesi,
 2. Dernekler kanunu veya sair ilgili mevzuat veya bu tüzük hükümleri gereğince derneğe üye olmak hakkını kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Üyelikten ayrılan veya ihraç edilen hiçbir üye derneğin aktifleri üzerinden hiçbir hak iddia edemez ve yapmış olduğu bağış ve masrafların iadesini isteyemez.

Madde 09
DERNEK ORGANLARI
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul
2-Yönetim Kurulu
3-Denetim Kurulu
4-Onur Kurulu

Madde 10
GENEL KURUL
Genel Kurul, kayıtlı genel kurul tarihinden önceki 3 yıla kadar aidatlarını ödemiş asil üyelerden oluşur.

Genel Kurul, derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan yetkilerle donatılmıştır.

10.01-Genel Kurulun Görev ve yetkileri
Dernek Organlarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmeleri,
Yönetim Kurulu’nca tanzim edilen yönetmeliklerin aynen veya değiştirilerek onaylanması,
Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek onaylanması,
Dernek faaliyetlerinin ve yeni dönem çalışmalarının değerlendirilmesi,
Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması,
Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak atılması veya ayrılması,
Derneğin kuruluş amacına uygun konfederasyonlara, federasyonlara, derneklere, birliklere katılması veya ayrılması,
Tüzüğün değiştirilmesi,
Onursal Üyelik için alınan Yönetim Kurulu kararlarının onaylanması,
Kamu yararına dernek sayılma isteğinin kararını verme,
“Türkiye” Unvanının alınabilmesi önerisinin kararını verme,
Yönetim kurulunca dernek çalışmalarıyla ilgili olarak hazırlanacak raporların incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması, bu kurulların aklanması ya da haklarında dava açmaya yetki verilmesi;
Yönetim Kurulu’nun almış olduğu üyelikten çıkarılma, istifa kararları ve itirazların incelenerek karara bağlanması,
Derneğin feshi ve tasfiye şekli konularında ve mevzuatın belirlediği diğer konularda görevli ve yetkilidir.

10.02-Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul iki şekilde toplanır;

a. Olağan toplantı, üç yılda bir kez Nisan ayında yapılır.
b.Olağanüstü toplantı;
b.1.Yönetim Kurulu’nun kararı ile
b.2.Denetim Kurulu’nun oybirliği ile alacağı karar ile,
b.3.Aidat borcu bulunmamak kaydı ile derneğe kayıtlı üyelerin 1/5’inin yazılı isteği ile kararlaştırılır.

Olağanüstü toplantılarda yalnız toplantı için tespit edilmiş gündem görüşülür.

10.03-Toplantıya Çağrı
Genel Kurula çağrı usulü;

 1. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurulun toplanma gününün saati, yeri ve gündemi ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağını, en az on beş gün önceden bir gazetede ilan etmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle Genel Kurula katılacak üyeleri toplantıya çağırır.
 2. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az 60 günden fazla olamaz.
 3. Genel Kurul toplantısı üye çoğunluğunun dışında bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya yukarıdaki esaslar dahilinde yeniden çağrılır.

10.04-Toplantı Yeter Sayısı
Genel Kurul, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin yarısından bir fazlasıyla (salt çoğunluğu ile) toplanır.

İlk toplantıda, salt çoğunluk sağlanamaz ise Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. İkinci toplantıda. çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

10.05-Toplantının Yapılış Şekli ve Divanı
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalayamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listelerindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karar bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantının gündeme göre mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak, Genel Kurul yönetimi Divan Başkanına aittir. Katipler de toplantının usulüne uygun olarak yapılmasında Divan Başkanına yardımcı olur ve toplantı tutanağını düzenleyerek başkanla birlikte imzalar.

Genel Kurul’da yalnız gündem maddeleri görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’unun görüşülmesini istediği maddelerin de gündeme alınması zorunludur.

Dernekler Kanunu’nun gösterdiği haller dışında Genel Kurul kararları toplantıya katılanların açık oylaması ve salt çoğunluk ile alınır.

Seçim ve oylamalar Genel Kurul kararıyla açık ve gizli olarak yapılabilir. Ancak, Genel Kurula katılan asil üyelerin 1/5’nin yazılı teklifi üzerine gizli seçim veya oylamaya karar verildiğinde açık sayım ve döküm yapılmak zorundadır.

YÖNETİM KURULU
Madde 11
1) Yönetim Kurulu, Genel Kurulca oluşturulan ve asil üyelerden oluşan aday listeleri içinden gizli oy, açık sayım usulü ile en çok oy alarak seçilen 19 asil ve 9 yedek üyeden oluşur.

2) Dernek yönetim kurulu seçimden sonraki ilk hafta içinde toplanarak, bir genel başkan iki genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve genel saymandan oluşan yürütme kurulunu seçer.

3) Dernek yönetim kurulu mutat olarak toplanır. En az üç kurul üyesinin yazılı isteği üzerine ise olağanüstü toplantı yapılabilir.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda çağrı ve toplantının idaresi genel başkan yardımcısı veya genel sekreter tarafından yapılır.

İzin almaksızın ve özürsüz arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye; yönetim kurulu kararıyla, başkan tarafından yazılı olarak uyarılır. Yapılan yazılı uyarıdan sonraki ilk toplantıya da gelmezse yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılır ve yerine en çok oy almış yedek üye çağrılır.

Toplantıda bulunan üyelerden birinin görüşülmesini islediği bir konuya ait yazılı teklifinin gündeme alınması zorunludur.

4)Yönetim Kurulu en az üyelerinin yarısından bir fazlası ile toplanır. Yönetim kurulunda kararlar toplantıya iştirak eden üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu çift sayılır.

Dernek Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
1) Ana tüzükteki amaca uygun faaliyetlerin uygulanmasını ve gerçekleşmesini sağlamaya çalışır.

2) Sağlık sektörü ile ilgili iç ve dış çalışmaları izler, demeği resmi ve üçüncü şahısla karsı temsil eder ve gerekli faaliyetler için görevlendirir ve yetkilendirir.

3) Gelirlerin artmasını ve giderlerin sağlıklı dağılımım sağlar.

4) Gelecek dönem bütçesini hazırlar. Gerekirse bölümler arasında aktarmalar yapar.

5) Şubelerin çalışmalarını inceler. Şubeler arası ilişkileri düzenler.

6) Dernekçe istihdam edilecek personeli tayin eder. SSK ve diğer işlemleri yapar,

7) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplanması kararını verir, gündemini hazırlar.

8) Çalışma raporu, bilânço, kesin hesap ve bütçe tasarısını tüzükte yapılması gereken değişiklik tekliflerini hazırlayarak dernek genel kuruluna sunar. ‘

9) Üyeler arasında yakınlık, arkadaşlık ve iyi ilişkiler sağlamak, mesleki sorunları görüşmek, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak amacıyla toplantılar düzenleyerek, birliğin çalışmaları hakkında bilgi verir Yurtiçi ve yurtdışı düzeyde toplantılar düzenleyebilir.

10) Ana tüzükte yeterince açıklık bulunmayan ve gerekli görülen hususlar da ilgili iç yönetmelikleri düzenler. Denetim kurulu bilgisine, genel kurulun onayına sunar.

11) Etik ilkelere aykırı davranışlardaki şikâyetleri incelemek üzere Etik Kurul İnceleme Kurulu kurar. Bu kurulca verilen raporlardan uygun olanları gerekli gördüğü takdirde Onur Kurulu’na sevk eder. Onur Kurulu kararını uygun bulursa onaylar. Bu kararlara karşı tüzel kişilerin Genel Kurula itiraz hakları vardır. Ancak Genel Kurul kararına kadar verilen karar aynen uygulanır.

Madde 12
GENEL BAŞKAN VE DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Dernek genel başkanı ile Dernek yönetim kurulunun diğer üyelerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

Genel Başkan:
a) Yönetim kuruluna başkanlık eder ve birinci derecede derneği temsil eder,
b) Derneği tüzük, genel kurul, yönetim kurulu kararları ve yönetmelikler gereğince yönetir,
c) Dernek alımları ve her türlü harcamalarda başkanlık eder.

Genel Başkan Yardımcıları:
İki adet başkan yardımcısı görev yapar. Genel başkanın yetki alanına giren görevlerden kendilerini; verilen işleri yürütürler. Yönetim kurulu kararlarının uygulanma durumunu izlerler ve bu hususta genel başkana bilgi verirler. Genel başkan bulunmadığı hallerde bir başkan yardımcısı toplantıyı yönetir. Çeşitli konularla ilgili bir başkan yardımcısına görev verildiği takdirde derneği temsil eder. Genel Başkan Yardımcılarından biri mali konulardan sorumlu olarak görevlendirilir.

Genel Sekreter:
Dernek yönetim kurulu ile örgütün ilişkilerini sağlar. Dernek yönetim kuruluna başvuru merciidir. Derneğin büro işlerinin, yazışma ve protokol işlerinin yürütülmesi ve karar defterinin tutulmasını sağlar. Derneğin Basın sözcülüğü görevini yürütür. Dernek yönetim kurulunun gündemini genel başkanla birlikte hazırlar ve toplantıdan en az 3 gün önce yönetim kurulu üyelerine duyurarak toplantının yapılmasını sağlar. Dernekçe çıkarılacak yönetmeliklerin hazırlanmasını sağlar. Dernek genel kurul öncesi ve sonrası işleri yürütür.

Genel Sayman:
Derneğin mali işlerini yasalar ve tüzük hükümleri uyarınca yürütür.

Derneğin muhasebe işlemlerinin tespit edilen dahilinde yürütülmesini sağlar, defterleri tutar, üç ayda bir mali durum raporu düzenler, vergi, sosyal sigortalar primi ve diğer süreli mali işlemlerin usulüne uygun şekilde yapılmasını sağlar.

Derneğin taşınır taşınmaz mal varlığını korur ve hesap dönemi sonunda kontrolünü sağlar, sigortalarını yaptırır, bilânçoyu, gelir-gider hesabını, bütçe taslağını hazırlar, dernek parasının en iyi şekilde bankalarda nemalandırılmasını sağlar.

Yönetim Kurulunun Üyelerle Tamamlanması:
Yönetim kurul üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesine rağmen Üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin sulh hukuk duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği 3 kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 13
DENETİM KURULU OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ

13.01-Denetim Kurulunun Oluşumu
Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında başkanını seçer.

Denetim Kurulunun görev süresi 3 (üç) yıldır.

Denetim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy hakları yoktur.

Denetim Kurulu, çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

13.02-Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
1. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul kararlarına uygun olarak çalışıp çalışmadığını denetler,
2. Derneğin tüm defterlerini, işlemlerini, hesaplarını tetkik etmek ve yapılan harcamaların kararlara ve evraklara dayanıp dayanmadığını incelemek, gördüğü aksaklıkları yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirmek, gerektiğinde Yönetim Kurulu’ndan açıklama ister,
3. Yönetim Kurulu tarafından belirli konularda düşüncelerine başvurulduğunda konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir,
4. Denetleme ve inceleme görevini üç ayda bir toplanarak yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
5. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri ifa eder,

Madde 14
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Derneğin iç denetimi, güncel yasal mevzuat uyarınca dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne uygun olarak denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 15
DERNEK ONUR KURULU:

Dernek Onur Kurulu Seçimi, Görev Bölümü:
Genel kurulca gizli oyla seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler.

Onur Kurulu Görev Ve Yetkileri:
Şube onur kurul kararlarına karşı yapılan itirazları inceler. Uyarma, kınama, çıkarma, düzeltme ve ödetme cezaları verilmesi için yönetim kuruluna tanzim edeceği raporu sunar.

Ayrıca dernek şube yönetim kurulları tarafından gönderilen disiplinle ilgili ve Etik Kurulca incelenen dosyaları inceler, kararları ilgililere ve dernek yönetim kuruluna bildirir.

Madde 16
ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve güncel dernekler yönetmeliği ekinde yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Madde 17
TEMSİLCİLİK AÇMA – ŞUBE AÇMA:

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubesi açılmayacaktır.

Madde 18
DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatları
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından düzenlenen faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin banka mevduatları ve mal varlığından elde edilen gelirler,
5- Derneğin iktisadi işletmeden elde edilen gelirler,
6- Sponsorluk gelirleri,
7- Ulusal ve uluslararası hibe programlarından elde edilen gelirler,
8-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
9-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
10-Diğer gelirler.

Madde 19
DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

19.01-Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

19.02-Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2 ve 3’üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

c)Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

d)Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 20
DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Gelir ve gider belgeleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

a) Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

b) Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

c)Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 21
BEYANNAME VERİLMESİ
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 22
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

22.01-Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

22.02-Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

22.03-Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

22.04-Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 23
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal, Gayrimenkul, Demirbaş  ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Derneğin ve İktisadi işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için dernekten veya iktisadi işletmeden toplam borçlanma yapılan yılın brüt asgari ücretinin 200 katına kadar Bankalardan, Finans Kurumlarından veya katılım bankalarından Teminat mektubu; Kredi Kartı; veya nakit kredi alma şeklinde borçlanma yapabilir.

Madde 24
TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 25
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

25.01-Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

25.02-Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 26
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.