Tarihçe

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ülkemizde özel sağlık sektörünün en güçlü sesi olarak hizmet sunmak misyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Derneğimiz yasal açıdan 2004 yılı sonunda kurulmuş olmasına rağmen 1991 yılından bugüne geçmiş yılların deneyim ve birikimiyle çalışmalarını sürdürmüştür. Sektörümüzdeki sağlık kurum ve kuruluşlarını temsil eden 4 derneğimizin birlikte hareket etme yönünde almış oldukları karar sonucu, 30.12.2004 tarihinden itibaren OHSAD çatısı altında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sektörde çok sayıda derneğin bulunması her derneğin kendine göre görüş oluşturması, sorunların çözümüne katkıda bulunmak yerine karışıklık yaratmaktaydı. Tek çatı altında güçlü birliktelikten yana olan derneklerimiz; Özel Hastaneler Derneği, Sağlık Kuruluşları Derneği, Turistik Bölgeler Sağlık Kurum ve Kuruluşları Derneği ve Güneydoğu Anadolu Özel Sağlık İşletmecilikleri Dernekleri bir araya gelerek Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği OHSAD ‘ı kurdu. Bu birleşme ile beraber özel sağlık sektöründeki hastanelerin yaklaşık %80’ine, diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının da yaklaşık 850 tanesini kapsayan bir yapıya kavuştuk.

Türkiye’de yıllardır örgütlenme kültürünün gelişimini engelleyen birçok mevzuat ve uygulama mevcut olmasına rağmen son dönemlerde sivil toplumun ve katılımcılığın öneminin artmasıyla bu alanda var olan açık hızlı bir şekilde kapatılma sürecine girmiş, STK’larda yeniden yapılanma başlamıştır. Ancak yine de mali kaynak, eğitim, kültür, iletişimsizlik ve dağılmışlık gibi bazı toplumsal engeller sivil toplum örgütlerinin önlerinde gelişmelerini engelleyen faktörler olarak durmaktadır. Varolan sorunları aşmak amacıyla “güçlü dernek – güçlü sektör” temsiliyeti ilkesinden yola çıkarak toplantılarımızın yapılabileceği ferah ve geniş dernek merkezimizi Mayıs 2005 tarihinden itibaren Taksim-Elmadağ’da hizmete hazır hale getirdik. Projelerimizin gerçekleşebilmesi için profesyonel kadrolarımız göreve başladı.

Ana hedefimiz etkili, verimli ve kaliteli sağlık hizmet sunumu sağlayarak, hem ülkenin kıt sağlık kaynaklarını en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak, hem de sağlık sektörünün geliştirilmesi yoluyla toplumun sağlık düzeyinin arttırılmasına yardımcı olmaktır. Hedefe varmanın yolu, üyelerimizin verdiği güçle ülkemizde sağlık sektöründe yaşanan değişimlerin doğru bir zemine oluşturulmasını sağlamaktan geçmektedir. Bunu başarabilmek için kurumsallaşmış bir yapı ve profesyonel bir kadroyla çalışmalarımız devam edecektir. Değerli üyelerimizin katkı, öneri ve görüşleri bize rehber olacaktır.

Her şey, daha sağlıklı bir toplum, sürekli gelişen bir sektör ve tüm hedefleri yakalamış bir Türkiye içindir.