Cumartesi
Temmuz, 20
Ana SayfaManşetYoğun Bakım Hizmetleri Tebliğinde Değişiklik

Yoğun Bakım Hizmetleri Tebliğinde Değişiklik

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Ağustos 2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete Linki

Yoğun Bakım Usül ve Esaslar

Yoğun Bakım Usül ve Esaslar Ek

 

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN
UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/7/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Kamu Hastaneleri Birliklerine” ibaresi “Sağlık Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü ve ek 11 inci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (f) bentleri ile 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Kamu Hastaneleri Birliklerine” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin beşinci, altıncı ve yedinci cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yatak sayısı, on ve altında olan yoğun bakım servisleri tek servis olarak düzenlenebilir. Yatak sayısı, ondan fazla olan yoğun bakım servislerinin ise izolasyon odaları dışında; en az dört, en çok on yataktan oluşan birden fazla servise ayrılması zorunludur. Tek kişilik odalar halinde planlanmış yoğun bakım servisleri hakkında bu bendin ikinci cümlesi hükmü uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Yeni doğan yoğun bakım servislerinde aynı fiziki alan içinde en fazla yirmi kuvöz bulunabilir. Yirmiden fazla kuvözü olan sağlık tesislerinde her yirmi kuvöze kadar ayrı fiziki alanda ayrı bir servis yapılandırılır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İkinci, üçüncü ve dördüncü seviye yeni doğan yoğun bakım servisleri ile üçüncü seviye erişkin ve çocuk yoğun bakım servislerinde en az bir tane temas izolasyon odası bulunur. Üçüncü seviye erişkin ve çocuk yoğun bakım servislerinde ilk on iki yatağa kadar en az bir, on iki yatak ve üzerinde her altı yatağa kadar en az bir ilave temas izolasyon odası oluşturulur. Üçüncü seviye yeni doğan yoğun bakım servislerinde her yirmi yatağa kadar en az bir, dördüncü seviye yeni doğan yoğun bakım servislerinde ise her on beş yatağa kadar en az bir temas izolasyon odası oluşturulur.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “müdür yardımcısı başkanlığında, yataklı tedavi kurumları şube müdürlüğünden” ibareleri “başkan ya da başkan yardımcısı başkanlığında, sağlık hizmetleri başkanlığından” şeklinde; dördüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yeni doğan yoğun bakım servislerinin tescili için görevlendirilecek komisyon, müdürlüğün yetkilendireceği bir başkan ya da başkan yardımcısı başkanlığında, sağlık hizmetleri başkanlığında görevli bir personel ile bir çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve bir neonatoloji uzmanının katılımı ile oluşturulur. Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının bulunamaması durumunda enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı; neonatoloji uzmanının bulunamaması durumunda tercihen yoğun bakım konusunda ya da neonatoloji konusunda deneyimli bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı görevlendirilir. Komisyonda görev yapacak hekimler ilgili müdürlükçe belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yoğun bakım servisleri; yatak kapasitesi, kabul ve tedavi edeceği hastaların özelliği ve klinik durumu, sahip olduğu fiziki şartlar, bulundurulması zorunlu uzmanlık dalları ve uzman tabip sayısı, tabip dışı personel sayısı ve niteliği, tıbbi araç-gereç ve donanım standartları ile bünyesinde faaliyet gösterdiği sağlık tesisinin statüsü gibi ölçütler dikkate alınarak seviyelendirilir. Bakanlık, planlama çerçevesinde yatak sayısını ve seviye tescillerini yeniden düzenleyebilir. Erişkin yoğun bakım servisleri birinci, ikinci ve üçüncü seviye; çocuk yoğun bakım servisleri ikinci ve üçüncü seviye, yeni doğan yoğun bakım servisleri ise birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü seviye, olarak seviyelendirilir. Dördüncü seviye yeni doğan yoğun bakım servisleri, seviye IV A ve seviye IV B olarak ayrı tescil edilir. Çocuk yoğun bakım servisleri haricinde; Ek-1 ve Ek-3’te yer alan yatak sayısı standartlarına göre birden fazla seviyede dağıtıma uygun olan erişkin yoğun bakım ve yeni doğan yoğun bakım servisi bulunan sağlık tesislerinin tamamında; Bakanlık planlamaları doğrultusunda uygun görülen en az iki seviyede yoğun bakım servisi ya da yatağı bulunması zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bünyesinde kalp merkezi kurulacak olan sağlık tesislerinde en az dört yataklı ikinci seviye koroner yoğun bakım servisi bulunması gerekir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “baştabipleri,” ibaresi “baştabipleri veya mesul müdürleri ile” olarak değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan “baştabibine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya mesul müdürüne” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yoğun bakım hizmeti sunmak amacı ile açılan yoğun bakım servislerinde, bu Tebliğe aykırılık tespit edilmesi hâlinde, kasıt, ihmal veya kusur şüphesi bulunan ilgililer hakkında tabi oldukları ilgili mevzuata göre disiplin hükümleri uygulanır.

(5) Özel sağlık tesislerinde açılan yoğun bakım servislerinde, bu Tebliğe aykırılık tespit edilmesi hâlinde,  3359 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Bu Tebliğde belirlenen asgari standartların kaybedildiği denetim raporu ile tespit edilen yoğun bakım servisleri, daha alt seviye yoğun bakım servisinin ya da servislerinin asgari standartlarını sağlamaları durumunda, Bakanlıkça uygun bulunan seviye ya da seviyelerde yeniden tescil edilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “üç yıl süre ile” ibaresi “31/12/2022 tarihine kadar” şeklinde, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresinden sonra gelmek üzere “tarihinden başlayıp 31/12/2022” ibaresi, altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle, aynı maddeye ise aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Faaliyette olan özel sağlık tesisleri bünyesindeki mevcut kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servislerinin, yatak sayısı ile kalp ve damar cerrahisi uzman tabip asgari sayısını, en geç 31/12/2022 tarihine kadar 9 uncu maddede belirtilen standarda uygun hale getirmesi zorunludur. Bu birimlerin, Özel Hastaneler Yönetmeliğinin eklerinde Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakımı ile Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi için aranan asgari altyapı ve donanım standartlarını taşıması, en az iki yatak ve bir izolasyon odası bulunması ve diğer şartlar bakımından Tebliğin, üçüncü seviye yoğun bakım servisleri için belirlenen asgari standartlarına uygun olması gerekir. Bünyesinde kalp merkezi kurulacak olan sağlık tesislerinin kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servislerinde en az dört yatak ve bir izolasyon odası ile sağlık tesisi kadrosunda en az üç kalp ve damar cerrahisi uzmanı tabip bulunması gerekir.”

“Bu şartın sağlanamadığı denetim raporu ile tespit edilenlerin tescilleri geri alınır. Daha alt seviye yoğun bakım servisinin ya da servislerinin asgari standartlarını sağlaması durumunda, Bakanlıkça uygun bulunan seviye ya da seviyelerde yeniden tescil yapılabilir.”

“(9) Bu fıkrayı ihdas eden Tebliğ ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine eklenen üçüncü ve dördüncü cümlelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış olan veya ön izin ve ruhsatlandırma işlemleri devam eden hastanelerin yoğun bakım servisleri, en geç 31/12/2022 tarihine kadar söz konusu cümlelerdeki hükümlere uygun hale getirilir.

(10) Bu fıkrayı ihdas eden Tebliğ ile değiştirilen 15 inci maddenin birinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış olan veya ön izin ve ruhsatlandırma işlemleri devam eden hastanelerin yoğun bakım servisleri, en geç 31/12/2022 tarihine kadar söz konusu fıkranın beşinci cümlesi hükmüne uygun hale getirilir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/7/2011 28000
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 18/2/2012 28208
2- 29/5/2013 28661
3- 16/8/2015 29447
4- 22/3/2017 30015
5- 1/2/2018 30319