Cumartesi
Temmuz, 20
Ana SayfaHaberlerTrafik Kazası Kapsamında Sunulan Hizmetlerin Faturalandırılması Hakkında Duyuru Yayımlandı

Trafik Kazası Kapsamında Sunulan Hizmetlerin Faturalandırılması Hakkında Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından ”Trafik Kazası Kapsamında Sunulan Hizmetlerin Faturalandırılması” hakkında duyuru 15 Mart 2021 tarihinde yayımlandı.

Yazının PDF hali için tıklayınız: Trafik Kazası Kapsamında Sunulan Hizmetlerin Faturalandırılması

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-96773357-045.99   15.03.2021
Konu: e- Rapor Askeri Raporlar Bileşeni

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Sosyal Güvenlik Kurumunun 01/03/2021 tarihli ve 37106781-53035401-118.02.01-E.21050214 sayılı yazısı.

MEDULA’dan provizyon alınamayan yabancı uyruklu kişilere trafik kazası nedeniyle sunulan hizmet bedellerinin faturalandırılmasında tereddütler yaşandığı sağlık tesislerimizden gelen geri bildirimlerden anlaşılmış ve aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere sağlık tesislerimize trafik kazası nedeniyle yapılan başvurularda sunulan hizmet bedelleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98’inci maddesi “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.” hükmü gereği kişinin genel sağlık sigortalısı olup, olmadığına bakılmaksızın (yabancı uyruklular dahil) Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılanmaktadır.

Sağlık Uygulama Tebliği’in (SUT) “1.7-Provizyon işlemleri” başlıklı 2/c maddesi gereği “5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaması nedeniyle hasta takip numarası/provizyon alınamaması ancak kişinin müracaatının trafik kazası nedeniyle yapılmış olması halinde sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti bedelleri faturalandırılabilecektir.” hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca MEDULA’dan provizyon alınamayan yabancı uyruklu kişilere trafik kazası nedeniyle sunulan hizmet bedellerinin faturalandırılmasına ilişkin SGK’nın ilgi yazısında; “Bakanlığınıza bağlı sağlık hizmeti sunucularınca, ülkemizde meydana gelen trafik kazası sonucunda genel sağlık sigortası kapsamında bulunmayan yabancı ülke vatandaşlarına sağladıkları tedavilerine ait faturaların manuel olarak düzenlenebileceği, bu tedavilere ait faturaların ilgili bölümlerinin eksiksiz olarak doldurularak ve ekli belgeleri noksansız bir şekilde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine teslim edilmesi, Kurumumuz ile Bakanlığımız arasında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve usul Esasların “Ödeme tutarı ve ödeme şartları” başlıklı 6’ıncı maddesinde trafik kazalarına ilişkin bedeller de götürü bedel kapsamı içinde değerlendirileceği hüküm altına alındığından bu faturalar için ayrıca bir ödeme yapılamayacağı” ifade edilmiştir.

Bu kapsamda; ilgi yazı ekte sunulmuş olup, mağduriyet yaşanmaması için konuya ilişkin sağlık tesislerimizin talimatlandırılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Dr. Avni Uygar SEYHAN
Bakan a.                        

Kamu Hastaneleri Genel Müdür V. 

Ek: İlgi yazı

Dağıtım:
Gereği:                                                Bilgi:
İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)         Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü