Pazartesi
Nisan, 22
Ana SayfaHaberlerSUT Değişikliği Yapılmasına Dair Tebliğ Resmî Gazete'de Yayımlandı

SUT Değişikliği Yapılmasına Dair Tebliğ Resmî Gazete’de Yayımlandı

SGK tarafından SUT değişiklik yapılmasına dair tebliğ 8 Eylül 2021 tarihinde  31592 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer ‘de yayımlandı.

Yazının PDF hali için tıklayınız: Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ – 8 Eylül 2021

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ – 8 Eylül 2021 – Ek-1

8 Eylül 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31592 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.1.B numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 2.4.1.B-1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”” ibaresi “20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Ortodontik diş tedavileri ile %40 ve üzerinde engelli kişiler hariç olmak üzere kapsamdaki kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan ağız ve diş sağlığına ilişkin tedavileri Kurumca ödenmez.”

b) 2.4.1.B-2 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularından, %40 ve üzeri engelli hastalara verilen ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin ücretleri SUT eki EK-2/Ç listesinde yer alması şartıyla, SUT eki EK-2/Ç listesinde yer alan işlem bedelleri üzerinden ödenir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4.4 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 4.4.1 numaralı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Enteral beslenme ürünlerinden;

a) Depocuya satış fiyatı 8,25 (sekiz virgül yirmi beş) TL ve altında olan ilaçlar için kamu kurum iskontosu uygulanmaz (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

b) Depocuya satış fiyatı 8,26 (sekiz virgül yirmi altı) TL (dahil) ile 15,80 (on beş virgül seksen) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %11 baz iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

c) Depocuya satış fiyatı 15,81 (on beş virgül seksen bir) TL (dahil) ile 23,80 (yirmi üç virgül seksen) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %31 iskonto (baz iskonto %11+%20 ilave iskonto) uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

ç) Depocuya satış fiyatı 23,81 (yirmi üç virgül seksen bir) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %41 iskonto (baz iskonto %11+%30 ilave iskonto) uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).”

b) 4.4.2 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “%10” ibaresi “%5” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)” Ek’teki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğin;

a) 1 inci maddesi 13/8/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesi yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

c) 3 üncü maddesinde düzenlenen ekli listede; ürün adında (*), (**) veya (***) işareti bulunan ilaçlar “Açıklamalar” kısmında belirtilen tarihlerden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer ilaçlar ise yayımı tarihinde,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.