Cumartesi
Temmuz, 20
Ana SayfaGenelSağlık Hizmetlerinde Denetim Kitabı Yayınlandı

Sağlık Hizmetlerinde Denetim Kitabı Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Dairesi tarafından hazırlanan “Sağlık Hizmetlerinde Denetim Kitabı” yayınlandı.

Söz konusu yayına elektronik ortamda aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Sağlık Hizmetlerinde Denetim Kitabı

 

.

TC SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23824201-663.02
Konu : Sağlık Hizmetlerinde Denetim Kitabı

DAĞITIM YERLERİNE

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde “ Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuat ile belirlenen politika ve düzenlemelere uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak.” şeklinde yer alan düzenleme uyarınca ülke genelindeki sağlık tesisleri ile buralarda sunulmakta olan sağlık hizmetlerini denetleme ve yaptırım uygulama görev ve yetkisi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Müdürlüğümüze verilen sağlık kurum ve  Kuruluşlarının Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyum yönünden denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak görevi 9.06.2020 tarihli ve 2812 sayılı Bakanlık Makamının Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge” gereği Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir.

Bakanlık Makamının 09.10.2019 tarihli ve E.13461 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge ekinde (Ek-II); “İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlıkları, Birim Adları ve Görev Tanımları” başlıklı kısmının C bendinde Müdürlüğün Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Hizmet Birimleri başlıklı üçüncü maddesinde
Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimlerinin “ İl genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat ve Bakanlık politika ve düzenlemeleri ile planlanan hedeflere uyumunu denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak, izleme ve değerlendirme raporları hazırlamak; yıllık il denetim planlarını ve denetim faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak” şeklinde görev ve yetkileri belirtilmiştir.

Bu bağlamda, il sağlık müdürlükleri tarafından sağlık hizmet sunumu ile sağlık hizmet sunan kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik olarak  gerçekleştirilecek denetimlerde ve yaptırımlarda uyulama birliğini oluşturmak; il genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık tesislerinin ilgili mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemeleri ile planlanan hedeflere uyumunun denetlenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması noktasında rehberlik sağlamak amacıyla basılı olarak hazırlanmış olan “Sağlık Hizmetlerinde Denetim” kitabı ekli çizelgeye göre dağıtımı yapılmak üzere ilişikte gönderilmekte olup ayrıca e-kitap olarak da https://denetimshgm.saglik.gov.tr/TR-75067/e-kitap.html internet adresinden ulaşılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Prof.Dr.Ahmet TEKİN
Bakan a.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü