Cumartesi
Temmuz, 20
Ana SayfaGenelSağlık Bakanlığı Tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Nisan 2022 tarihinde 31797 no’lu Resmî Gazete’de Yayımlandı

2 Nisan 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31797

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin başlığında yer alan “ek kadro tahsisi” ibaresi “kadro devirleri” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kadro talep tarihi itibarıyla aktif olarak faaliyet gösteren özel hastaneler, ruhsatlarında kayıtlı uzman hekim kadrolarını başka bir özel hastaneye veya tıp merkezine devredebilir, devralabilir veya karşılıklı olarak değiştirebilirler. İl içi yapılacak devir işlemleri Müdürlükçe gerçekleştirilir. İller arası kadro devrine ve karşılıklı kadro değişimine planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman tabip dağılımı yönünden çok yoğunluklu ilden az yoğunluklu ile olacak şekilde Bakanlıkça uygun görülmesi halinde izin verilir. Bu madde kapsamında yapılan uzman hekim kadro devri sayısı ve karşılıklı değişim yapılan kadro sayısının il içi ve il dışı toplamı, devreden kuruluşun toplam uzman hekim kadro sayısının %20’sinin üzerinde olamaz. Hastanenin ve tıp merkezinin faaliyete devam etmesi için zorunlu asgari uzman hekim kadroları ile özellikli ünite ve birimlerin asgari uzman hekim kadrolarının devrine izin verilmez. Özel hastanelerin ve tıp merkezlerinin bu fıkra kapsamında ruhsatlarına işlenen kadrolar tekrar bu fıkra kapsamında işleme alınmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca uygulamalı imar planında özel sağlık alanında ya da sağlık tesisi yapılabilir olmak koşuluyla eğitim tesisleri alanında olduğunu gösterir belge,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel hastanede kardiyoloji veya kardiyovasküler cerrahi uzmanlık dalları için çalışma şekline bakılmaksızın yalnızca bir uzman hekim bulunduğunda ilgili yoğun bakım ünitesi kurulması zorunlu değildir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel hastanelerde kullanılan ilaç ve tıbbî malzeme bedelleri piyasa rayiç bedellerinin üzerinde olamaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “65 inci maddenin dördüncü” ibaresi “68 inci maddenin üçüncü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin eki EK-11’in c-) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bölümünde yer alan “Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanesinde ve ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında   hasta kabul ve tedavi edecek genel hastanelerde  bu Yönetmelik ile öngörülen asgarî standartlara ilave olarak aşağıdaki şart ve nitelikleri taşımaları gerekir.” ibaresi “Ruh sağlığı ve hastalıkları dal hastanelerinin ve ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında yataklı klinik açarak hizmet vermek isteyen genel hastanelerin bu Yönetmelik ile öngörülen asgarî standartlara ilave olarak aşağıdaki şart ve nitelikleri taşımaları gerekir.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan “14) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık dalında hizmet verecek genel hastanelerde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalında özellik arzeden hastalar için yukardaki özellikleri taşıyan ve gerekli önlemleri alınmış en az iki hasta odası bulunmalıdır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.