Salı
Nisan, 23
Ana SayfaHaberlerSağlık Bakanlığı 2019 Yılı Belge Bedelleri

Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Belge Bedelleri

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Belge Bedelleri yayımlandı.

Doküman için: Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Belge Bedellerine ilişkin duyurular ve ekleri


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü   

Sayı: 19902653-841.01.01-E.138     12/01/2019
Konu: 2019 Yılı Belge Bedelleri

ACELE VE GÜNLÜDÜR
DAĞITIM YERLERİNE

10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazele’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 384. maddesi uyarınca; 2019 yılı sonuna kadar başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak 2019 Yılı Belge Bedelleri Bakanlık Makamının 11.01.2019 tarihli ve 123 sayılı Onayıyla yürürlüğe konulmuştur.

Bakanlığımızca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalardan alınacak belge bedellerinin Muhasebat Genel Müdürlüğünün 30.03.2017 tarihli ve 7777 sayılı yazısı gereği “Genel Bütçeye gelir kaydedilecek tutarların İstanbul ve İzmir İllerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan muhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı” bildirildiğinden uygulamanın bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması açısından uygun görülmüştür.

01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait bedellerin (Yatıran şahıs/kurum/kuruluş adı, bedeli ödenmekte olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılması ve ücret iade işlemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:
1-Bakanlık Makam Oluru ve Ekleri (5 Sayfa)
2-Muhasebat Genel Müdürlüğü yazısı (1 Sayfa)

Dağıtım:
Gereği:                                                    Bilgi:

81 İl Valiliği Sağlık Müdürlüğü                   Strateji Geliştirme Başkanlığına
Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri


T.C.
SA
ĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 19902653-811.01.01-123   11.01.2019
Konu: 2019 Yılı Belge Bedeli

BAKANLIK MAKAMINA

10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 384. maddesi 1.fıkrası “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden yüzellibin Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınır. Ancak Bakanlıkça alınması teşvik edilen belgelerden ücret alınmayabilir. Bu tarifeler her yıl güncellenir ve ücretler 213 sayılı Vergi Usûl Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır” hükmüne istinaden;

2019 yılı sonuna kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ekli listede (Ek-i Gene/ Bütçeye Gelir Kaydedilecek Bedeller) düzenlenen belgeler güncellenmiş ve fiyatları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre 30.1 1.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No’lıı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında (%23,73) artırılmıştır.

209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 3.maddesi j fıkrası ”Diğer gelirler” kalemine gelir kaydedilmek üzere “Ek-2 Döner Sermayeye Gelir Kaydedilecek Hizmet Bedelleri” şeklinde tanzim edilmiştir.

Uygulama birliğinin sağlanması açısından;

-Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile Devlet Üniversitesi personelinden kadro Unvanına ilişkin görevleri sürdürmeleri için ilgili mevzuat gereği katılmaları zorunlu olan eğitimlerden sertifika ücreti alınmaması,

-Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile kişilerin kendi istemleri dışında veya kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı belgelendirmesi şartıyla ekteki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde ücret alınmaması,

-Kayıp ve zayi durumlarında Ek-1 ve Ek-2 tablosundaki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde belge ücretinin yarısının alınması de,

– 501ü Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanının (I) ve (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri He Devlet Üniversitelerine ait kurum ve kuruluşlar adına Bakanlığımızca düzenlenen ve düzenlenecek söz konusu belgelerin karşılığı olarak ücret alınmaması ile 2019 yılı belge belgelerinin uygun görüldüğü takdirde 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması hususunu;

Olurlarınıza arz ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Genel Müdür