Çarşamba
Temmuz, 24
Ana SayfaHaberlerÖzel Sağlık Kuruluşlarının İmar Barışı Kapsamında Sağlık Bakanlığı Uygulaması Yayımlandı

Özel Sağlık Kuruluşlarının İmar Barışı Kapsamında Sağlık Bakanlığı Uygulaması Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Özel Sağlık Kuruluşlarının İmar Barışı Kapsamında Sağlık Bakanlığı Uygulaması konulu duyuru 24 Mart 2020 Tarihinde yayımlandı.

İmar Barışı Uygulaması Hakkında Duyuru

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 54718026-434.99/E.1010    24.03.2020
Konu: Özel Sağlık Kuruluşlarının İmar
Barışı Kapsamında Sağlık Bakanlığı
Uygulaması

……….. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi: a) 30.07.2019 tarihli ve 74637056-622.03-E.156656 sayılı T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının yazısı.
b) 09.11.2018 tarihli ve 54718026-432.99-E.4311 sayılı yazımız.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi (a)’da kayıtlı yazısında “3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16 ncı Maddesine göre, 31.12.2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılan yapılar için (mesela imar planı olmayan bir alanda yapı yapılması veya imar planındaki kullanım kararlarına aykırı yapı yapılması veya ruhsatsız veyahut ruhsat eki projeye aykırı yapılması gibi) Yapı Kayıt Belgesi alınması durumunda, imar mevzuatına aykırılıklardan dolayı 3194 sayılı Kanuna göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilmeyen idari para cezalarının iptal edilmesi gerekmekte ve Yapı Kayıt Belgesi imar mevzuatına aykırılıklarına rağmen yapının mevcut haliyle kullanılmasına müsaade edilmesi neticesi doğmaktadır. Diğer bir ifade ile Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılarda imar mevzuatına ve imar planlarına aykırılık yapının kullanılmasına engel teşkil etmemektedir. Belirtilen sebeplerle, ister özel yapı şeklini gerektiren kullanımlarda ister diğer kullanımlarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken, yukarıda belirtilen hüküm ve hususlar çerçevesinde yapının bulunduğu alana ilişkin imar planının olup olmadığına veya yapının imar planında öngörülen kullanım kararlarına uygun olup olmadığına veya yapının imar mevzuatına uygun inşa edilip edilmediğine bakılmaksızın, “Yapı Kayıt Belgesi” olan yapıların “Yapı Kullanım İzin Belgesi” varmış gibi değerlendirilmesi gerekir.” denilmektedir.

Bakanlığımızca özel sağlık kuruluşlarına verilen ruhsat belgelerinin mahiyeti, ruhsat belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişinin ilgili mevzuata göre sağlık hizmet sunumuna yetkili olup olmadığı, sağlık hizmeti sunulan veya sunulmak istenen binanın sağlık hizmeti sunumu ile ilgili Bakanlığımızca ilgili mevzuatlarda belirlenen şartlara uygun olup olmadığıdır. Bu nedenle Bakanlığımızca ruhsat belgesi düzenlenen özel sağlık kuruluşlarına aynı zamanda ilgili idarelerce işyeri açma ve çalışma ruhsatı ayrıca düzenlenmektedir.

Yukarıda belirtilen hüküm ve sebeplerle mevcut ruhsatlı hastane binaları ile bakanlıktan ön izin almış olan binalarına yapı kayıt belgesi almış olan özel sağlık kuruluşu binalarının “Bakanlığımızca ilgili idareden alınmış yapı kullanım izin belgesi” hükmü aranmaksızın yapı kayıt belgesine göre işlem yapılacak olup, Bakanlığımız görev alanındaki yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için aşağıdaki işlemlerin yapılması;

1) Yapı kayıt belgesi alan özel sağlık kuruluşları binalarının yapı kayıt belgesi alındıktan sonraki tarihe ait yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ilişkin ilgili kuruluştan belgesi,

2) Yapı kayıt belgesi alan özel sağlık kuruluşları binalarının yapı kayıt belgesi alındıktan sonraki tarihe ait deprem yönünden uygun olduğuna dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (İl Müdürlüğü) onaylanmış belgesi,

3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış yapı kayıt belgesi,

4) Müellif mimarınca düzenlenen, yapı kayıt belgesine esas proje’den oluşan başvuru belgeleriyle İl sağlık Müdürlüğüne başvuru yapılır.

Başvuru belgeleri eksiksiz ve uygun olan dosyalar için; Müdürlükçe Özel Hastaneler Yönetmeliğinde tanımlanan müşterek teknik komisyon görevlendirilerek beyan edilen proje ile hastane binası yerinde incelenir. Komisyonun hastanenin uygunluğuna karar vermesi halinde yerinde inceleme raporu düzenlenir ve projeler denetimlerde kullanılmak üzere onaylanarak Bakanlığa bilgi verilir.

İlgi (b)’ de kayıtlı yazımız yürürlükten kaldırılmış olup iş ve işlemlerin yukarıda belirtilen şartlara uygun yürütülmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Genel Müdür