Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaHaberlerÖzel Sağlık Kuruluşlarının İmar Barışı Kapsamında Sağlık Bakanlığı Uygulaması Konulu Yazı Yayınlandı

Özel Sağlık Kuruluşlarının İmar Barışı Kapsamında Sağlık Bakanlığı Uygulaması Konulu Yazı Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı SHGM tarafından ”Özel Sağlık Kuruluşlarının İmar Barışı Kapsamında Sağlık Bakanlığı Uygulaması” konulu yazı 1 Eylül 2021 tarihinde yayınlandı

Yazının PDF hali için tıklayınız: Özel Sağlık Kuruluşlarının İmar Barışı Kapsamında Sağlık Bakanlığı Uygulaması

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-54718026-434.02-2447     01/09/2021
Konu: Özel Sağlık Kuruluşlarının İmar Barışı
Kapsamında Sağlık Bakanlığı Uygulaması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : (a) 24.03.2020 tarih ve 54718026-434.99/E.1010 sayılı yazımız.
(b)30.07.2019 tarihli ve 74637056-622.03-E.156656 sayılı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı.
(c) Çevre Şehircilik Bakanlığının 29.01.2021 tarih ve 15528 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere ilgi (a) da kayıtlı yazımız ile ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde yer alan İmar Barışı kapsamındaki Özel Sağlık Kuruluşlarının ön izin, tadilat, taşınma vb. gibi işlemlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin uygulamaya esas kurallar müdürlüklere bildirilmişti.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda “mevcut ruhsatlı hastane binaları ile Bakanlıktan ön izin almış olan binalarına yapı kayıt belgesi almış olan özel sağlık kuruluşu binalarının “Bakanlığımızca ilgili idareden alınmış yapı kullanım izin belgesi” hükmü aranmaksızın yapı kayıt belgesine göre işlem yapılacak olup,” görüşü ile 31.12.2017 tarihinden önce ön izin almış ve yerinde brüt alan artışı yapan özel sağlık kuruluşları binalarına yeni ön izin hakkı verilmesine rağmen imar affı kapsamındaki bir binaya taşınma işleminde ön izin hakkı verilmemişti.

Sahadan gelen talepler ve mağduriyetler ile ilgi (c) de belirtilen görüş yazısı da göz önüne alınarak Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile imar barışı, ruhsatlandırma vb. konularda görüşülmek üzere toplantı düzenlenmiş ve söz konusu binalar Bakanlığımızca tekrar değerlendirilmiştir. Bakanlığımızca özel sağlık kuruluşlarına verilen ruhsat belgelerinin mahiyeti, ruhsat belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişinin ilgili mevzuata göre sağlık hizmet sunumuna yetkili olup olmadığı, sağlık hizmeti sunulan veya sunulmak istenen binanın sağlık hizmeti sunumu ile ilgili Bakanlığımızca ilgili mevzuatlarda belirlenen şartlara uygun olup olmadığıdır. Bu nedenle Bakanlığımızca ruhsat belgesi düzenlenen özel sağlık kuruluşlarına aynı zamanda ilgili idarelerce işyeri açma ve çalışma ruhsatı ayrıca düzenlenmektedir. Söz konusu toplantı ve ilgi (c ) de kayıtlı yazı göz önüne alınarak toplantı tutanağındaki gündem maddelerine göre Bakanlığımız görev alanındaki yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için aşağıdaki işlemlerin yapılması sonucuna varılmıştır;

a) 31.12.2017 tarihinden önce mevcut binalarında ön izin almış, yapı kayıt belgesi bulunan ve yerinde brüt alan artışı yapan özel sağlık kuruluşları binalarına “Bakanlığımızca ilgili idareden alınmış yapı kullanım izin belgesi” hükmü aranmaksızın yapı kayıt belgesine göre işlem yapılacak olup, Bakanlığımız görev alanındaki yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için aşağıdaki belgeler temin edilerek Müdürlüğe başvuru yapılması gerekmektedir.

1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış yapı kayıt belgesi,

2) Özel sağlık kuruluşları binalarının yapı kayıt belgesi alındıktan sonraki tarihe ait yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ilişkin ilgili kuruluştan alınan belge,

3) Özel sağlık kuruluşları binalarında alınacak deprem raporlarının ruhsatlı özel sağlık tesisleri için o dönem geçerli 2007 deprem yönetmeliğine uygun deprem raporu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 03.06.2010/936 sayılı Özel Kuruluşlara Uygunluk Görüşü Verilmesi hakkında çıkan yazısı ve ekleri doğrultusunda deprem raporunun uygunluğuna dair belge.

4) Yapı kayıt belgesindeki beyanlara uygun olarak düzenlenen mimar onaylı üç takım proje.

5) Mevzuatta tanımlı müstakil bina şartı sağlamak amacıyla veya mevcut binasında hizmet alanını artırmak için brüt alan artışı yapan Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi sağlık kuruluşları için;

5.1) Eklenen bölümün Yapı kulanım izin belgeli olması ve kullanılmayacağının dilekçe ile taahhüt edilmesi durumunda; üç takım belediye onaylı proje istenmeyecek ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından eski kroki/proje üzerinden işlem yapılacaktır. Bu durumda sağlık kuruluşunun denetimlerinde eklenen alanın olmadığı mevcut projeler kullanılacaktır. Bu binalara ait güncel yapı kullanım belgesi, yangın ve deprem belgelerinin istenecektir.

5.2) Eklenen bölümün Yapı kulanım izin belgeli olması ve kullanılacağı durumlarda; üç takım belediye onaylı proje değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza gönderilecektir. Bu binalara ait güncel yapı kullanım belgesi, yangın ve deprem belgelerinin istenecektir.

5.3) Eklenen bölümün Yapı kayıt belgeli olması ve kullanılmayacağının dilekçe ile taahhüt edilmesi durumunda; üç takım belediye onaylı proje istenmeyecek ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından eski kroki/proje üzerinden işlem yapılacaktır. Bu durumda sağlık kuruluşunun denetimlerinde eklenen alanın olmadığı mevcut projeler kullanılacaktır. Bu binalara ait güncel yapı kullanım belgesi, yangın ve deprem belgelerinin istenecektir.

5.4) Eklenen bölümün Yapı kayıt belgeli olması ve kullanılacağı durumlarda; Belediye onayı istenmeden mimar tarafından, üzerinde yapı kayıt belgesinde beyan edilen bilgilere (m2, yapı cinsi) ve ilgili mevzuatlarımıza uygun olarak üç takım rölöve projesi çizilecektir. Projenin uygunluğu yerinde denetlenerek İl Sağlık Müdürlüğünce onaylanır ve Bakanlığa bilgi verilir. Bu binalara ait güncel yapı kullanım belgesi, yangın ve deprem belgelerinin istenecektir.

Başvuru belgeleri eksiksiz ve uygun olan dosyalar için; Müdürlükçe ilgili mevzuatta tanımlanan müşterek teknik komisyon görevlendirilerek beyan edilen mimar onaylı üç takım proje ile sağlık kuruluşunun proje ile uygunluğu yerinde incelenir. Komisyonun sağlık kuruluşunun uygunluğuna karar vermesi halinde yerinde inceleme raporu düzenlenir ve projeler denetimlerde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanarak Bakanlığa bilgi verilir.

b) Yapı kullanım amacı ticaret/hastane/sağlık kuruluşu olarak yapı kayıt belgesi almış binalarda özel sağlık kuruluşu açmak/taşınma/ek bina amacıyla ön izin için yapılan başvurularda ilgili idareden alınmış yapı kullanım izin belgesi” hükmü aranmaksızın Bakanlığımızca yapı kayıt belgesine göre işlem yapılacak olup, Bakanlığımız görev alanındaki yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için aşağıdaki belgeler temin edilerek Müdürlüğe başvuru yapılması gerekmektedir.

1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış yapı kayıt belgesi,

1.1) İl sağlık müdürlükleri tarafından ruhsat aşamasında istenen belgeler arasında olan yapı kayıt belgesinin ön izin aşamasında değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

2) Özel sağlık kuruluşları binalarının yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ilişkin ilgili kuruluştan alınan belge,

2.1) İlgili mevzuatında proje istenen özel sağlık kuruşları için; Yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair belge tarihi, Bakanlığımıza sunulan projenin ön izin tarihinden sonraki bir tarihe ait olmak zorundadır.

2.2) Proje istenmeyen ve ön izin gerektirmeyen özel sağlık kuruluşları için; yapı kayıt belgesi alındıktan sonraki tarihe ait olması yeterlidir.

3) 2007 deprem yönetmeliğine uygun deprem raporu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 03.06.2010/936 sayılı Özel Kuruluşlara Uygunluk Görüşü Verilmesi hakkında çıkan yazısı ve ekleri doğrultusunda deprem raporunun uygunluğuna dair belge,

4) Yapı kayıt belgesindeki beyanlara uygun olarak düzenlenen mimar onaylı üç takım proje/kat krokisi/ plan örneği,

5) Yapı kayıt belgesi bulunan ve ilgili mevzuatınca otopark alanı istenen özel sağlık kuruluşları sahipliklerinden otopark yönetmeliğine uygun ve yeterli otopark alanı olduğuna dair yazılı beyan (ayrıca belediye onayı aranmaz),

6) Özel sağlık kuruluşlarının ilgili mevzuatlarında bulunan ve yukarıda yer almayan diğer belgeler.

*Yapı kayıt belgesinde yer alan belgenin niteliğinin ticaret/hastane/sağlık kuruluşu olması durumunda ilgili mevzuatınca istenen “özel sağlık tesisi yapılacak yer olması” yazısı istenmeyecektir.

Özel sağlık kuruluşu açma/taşınma ön izni için başvuru belgeleri eksiksiz ve uygun olan dosyalar için; Müdürlükçe, ilgili mevzuatı tanımlanan müşterek teknik komisyon görevlendirilerek beyan edilen mimar onaylı üç takım proje ile sağlık kuruluşunun proje ile uygunluğu yerinde incelenir. İlgili rapor, proje ve belgeler değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilir.

c) Yapı kayıt belgesi bulunan özel sağlık tesisleriyle ilgili yapılan yerinde incelemede Yapı Kayıt Belgesinde beyan edilen duruma aykırılık tespit edilmesi halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verilerek işlem durdurulur.

d) (a) ve (b) bendinde belirtilen hususlara göre işlem tesis edilen özel sağlık kuruluşlarında sonradan tadilat yapılması durumunda İmar yönetmeliğinde belirtilen basit tadilatlara izin verilir. Kapsamlı tadilatlara ilgili belediye tarafından İmar Kanunu Geçici 21. Madde kapsamında işlem tesis edilerek proje onayı yapılması halinde izin verilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN
Bakan a.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü),
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Dairesi Başkanlığı,
Sağlık Hizmetleri Planlama Dairesi Başkanlığı,
Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı,
Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı,
Mevzuat İşleri Dairesi Başkanlığı.