Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaHaberlerÖzel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Hakkında Duyuru

Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından il valiliklerine, Özel Hastaneler Yönetmeliği değişikliği hakkında önemli duyuru yayımlandı.


T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

GÜNLÜ

Sayı: 54718026-045.99-E.1639 06.09.2016
Konu: Özel Hastaneler Yönetmeliği
Değişikliği Hk.

….VALİLİĞİNE

Bilindiği üzere. 27.03.2002 tarihli ve 24708 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin l9 uncu maddesi gereğince; Tabip ve tabip dışı personelin özel hastane kadrosunda sözleşmeyle ve Ek-12’deki Personel Çalışma Belgesi düzenlenerek çalışması esastır. Aynı Yönetmeliğin Özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar başlıklı Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise planlama kapsamındaki birden fazla özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici statüde çalışılabileceği düzenlenmiş idi. Ancak, 25/08/2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 5 inci maddesi (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve (i) bendinde yer alan “kadro dışı geçici” çalışma uygulamasına son verilmiştir.

Hekimlerin birden fazla özel hastanede çalışma talepleri olması halinde, mezkûr Yönetmelik değişikliğinde yer alan hüküm dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerekmekte olup bu değişikliğe ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.

Hekimlerin, Özel Hastaneler Yönetmeliği Ek 5 inci maddesinin (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (i) bendi kapsamında çalışma başvurularında, anılan Yönetmelikte personel ayrılış ve başlayış işlemlerinin düzenlendiği 19 uncu madde kapsamında işlem yapılması, yani mezkur Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği talihinden itibaren özel hastanelere Ek 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (2), (3), (4) numaralı alt bentleri, (k) bendi ve bu maddenin sekizinci fıkrası ile Geçici 9 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları dışındaki tüm başlayışlarda boş kadro aranacağı ve 1219 sayılı kanunun 12 maddesine uygun olması halinde hekimlerin özel hastane kadrosunda işe başlatılarak çalışabileceği,

Ayrıca, 25/08/2016 tarih ve 29812 sayılı Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonraki işlemlere uygulanacağı, Yönetmelik değişikliğinden önce Ek 5 inci maddenin (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (i) bendi kapsamında özel hastanelerde kadro dışı geçici statüde çalışan hekimlerin kadro dışı geçici çalıştığı hastaneden ayrılana kadar mevcut statüsüyle çalışmaya devam edebileceği hususu ilgililere duyurulur.