Pazartesi
Haziran, 17
Ana SayfaHaberlerMükemmeliyet Merkezleri Hakkında Genelge (2019/08) Yayımlandı

Mükemmeliyet Merkezleri Hakkında Genelge (2019/08) Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Mükemmeliyet Merkezleri” hakkında 2019/08 sayılı Genelge yayımlandı.

Genelge için: Mükemmeliyet Merkezleri Hakkında Genelge (2019/08)


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 80118214-010.06.01-238 16/04/2019
Konu: Mükemmeliyet Merkezleri Hakkında

GENELGE
2019/08

Sağlık hizmet sunumunda ülkemizde yürütülen çalışmalar ve sürdürülen sağlık politikaları ile birlikte, başta ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine kolay ulaşılabilirlik olmak üzere, sağlık tesislerinin yapı ve standartları, ileri düzey sağlık teknolojileri sayı ve çeşitliliği, hakkaniyetli sağlık insan gücü ve hizmet dağılımı, bilgi işlem kapasitesi gibi pek çok alanda belirgin gelişmeler sağlanmış ve vatandaşların sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi çarpıcı oranlarda arttırılmıştır.

Sağlık hizmetlerinde kalitenin sürekli arttırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması temel anlayışı ile devam eden Bakanlığımız çalışmalarında, “sağlık hizmet alanında mükemmeliyet merkezleri” kurulması ve geliştirilmesi öncelikli konulardan biri olarak benimsenmiştir. Bu kapsamda kamu, üniversite ve özel sağlık tesisleri içerisinde insan gücü kapasitesi, sağlık teknolojileri profili, fiziki alt yapısı ve kalite kültürü uygun hizmet birimlerinin kurumsal olarak “mükemmeliyet merkezi” adıyla yapılandırılması ve bu merkezlerin ihtiyaç duyulan özellikli sağlık hizmetleri sunumu ile birlikte eğitim ve AR-GE alanında rol üstlenmeleri hedeflenmiştir.

Sağlık hizmet alanı mükemmeliyet merkezlerinin insan gücü nitelik ve niceliğinin, sağlık teknolojileri gerekliliklerinin, fiziki ve idari yapı ile kalite temelli sağlık hizmet şartlarının tanımlanmasına ve Bakanlığımızca değerlendirilerek kurumsal tesciline ilişkin usul ve esaslar bu Genelgenin Ek’inde düzenlenmiştir.

Genelgenin ilinizde bulunan tüm sağlık kuruluşlarına duyurulması ile Bakanlığımız, üniversite ve özel sağlık tesislerinde mükemmeliyet merkezleri kurulması işlemlerinin iş bu Genelge kapsamında yürütülmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Dr. Fahrettin KOCA
Bakan

EK
MÜKEMMELİYET MERKEZLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

1. GENEL ESASLAR

1.1. Bu Genelge kapsamında Bakanlıkça belirlenen hizmetlerde mükemmeliyet merkezleri ile ilgili temel politika ve kararların belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu kurulur.

1.2. Mükemmeliyet merkezlerinin planlamalarında tanı ve tedavisi ileri düzey uzmanlık, yetişmiş insan gücü, deneyim ve yüksek teknoloji gerektiren hizmetlere öncelik verilir.

1.3. Bu genelgenin yayınladığı tarihten itibaren sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenmiş alanlar dışında mükemmeliyet merkezi veya benzer anlama gelen ifadeler kullanılamaz. Bakanlıkça belirlenen alanlarda halen bu ifadeyi kullanan sağlık kuruluşları bu genelgenin yayımlanmasından itibaren 18 ay içerisinde bu genelge hükümlerine uygun olarak tescil işlemlerini tamamlamak zorundadır.

2. MÜKEMMELİYET MERKEZİ KOMİSYONU

2.1. Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu (MMK) Sağlık Bakanının görevlendirdiği bir Bakan Yardımcısı başkanlığında, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü, Halk Sağlığı Genel Müdürü, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Başkam, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını temsilen bir genel müdür veya yetkilendireceği bir temsilcisi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını temsilen bir üye olmak üzere yedi (7) üyeden oluşur. Komisyonun sekretaryası TÜSKA tarafından yürütülür.

2.2. Komisyon, Başkammn daveti üzerine, Başkanın veya görevlendireceği bir Komisyon üyesinin/Başkan vekilinin başkanlığında en az beş (5) üyenin katılımı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde Komisyon başkanının taraf olduğu karar geçerli sayılır.

2.3. Komisyon toplantılarına, ilgili konularda uzmanlar davet üzerine danışman olarak oy hakkı bulunmaksızın iştirak edebilir. Komisyon, gerekli gördüğü durumlarda çalışma gruplan oluşturabilir.

2.4. Komisyonunun görevleri şunlardır:

2.4.1. Ülkemizde sağlık hizmet alanında mükemmeliyet merkezleri kurulması ve geliştirilmesi için temel politika ve stratejilerin belirlenmesi,

2.4.2. Mükemmeliyet merkezleri kurulacak sağlık hizmet alanlarının ve temel planlamaların belirlenmesi,

2.4.3. TÜSKA’nın mükemmeliyet merkezi denetim raporuna ilişkin nihai karann verilmesi ve Bakanlığa gönderilmesi,

2.4.4. Mükemmeliyet merkezi ile ilgili tescil ve iptal iş ve işlemlerinde nihai kararların verilmesi.

3. MÜKEMMELİYET MERKEZLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

3.1. Mükemmeliyet merkezi kurulacak sağlık kurum ve kuruluşları aşağıdaki temel özellikleri karşılamalıdır:

3.1.1. Yapısal Yeterlilik: Merkez, mükemmeliyet merkezi olarak belirlenen sağlık hizmet alanında teknolojik cihaz ve ekipmanlara, yeterli fiziksel alanlara, yeterli insan kaynaklarına, etkili hizmet sunum yöntemlerine ve iletişim kanallarına sahip olmalıdır.

3.1.2. Kaliteli Sağlık Hizmeti Sunumu: Merkez, sürekli kalite iyileştirme ilkelerine uygun biçimde hizmet sunmalı ve uluslararası kabul gören bir kuruluş tarafından akredite edilmiş olmalıdır.

3.1.3. Kanıta Dayalı Uygulamalar: Merkez, kanıta dayalı güncel klinik rehberleri standart olarak kullanmalı, klinik göstergeleri izlemeli ve klinik sonuçları kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmalıdır.

3.1.4. Tıbbi Yetkinlik, Deneyim ve Sonuçlar: Merkez, ilgili uzmanlık alanına ilişkin, mesleki ve prosedürel olarak tanımlanmış eşik değerde deneyime sahip olmalı, klinik sonuçlarda sürekli iyileşme sağlamalıdır.

3.1.5. Araştırma, Eğitim ve Öğretim: Merkez, akademik veya uzmanlık düzeyinde yeterli eğitim ve araştırma kapasitesine sahip olmalı ve bu kapsamda faaliyetler yürütüyor olmalıdır.

3.1.6. Hukuki Alt Yapı ve Bağlayıcılık: Merkez, tüm faaliyetlerinden sorumlu resmi bir yönetim organına ve ulusal yasal otorite tarafından tanınan bir tüzel kişiliğe sahip olmalıdır.

3.1.7. Multidisipliner Çalışma: Merkez tarafından sağlanan hizmetler, alanında uzman multidisipliner bir ekip tarafından sunulmalıdır.

3.1.8. Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleri ve Projeler: Merkez, ilgili uzmanlık alanına yönelik uluslararası tanınırlığı olan küresel veya bölgesel kuruluşlara dâhil olmalı, işbirliği yapmalı ve birlikte projeler yürütmelidir.

3.1.9. Ulusal Kayıt/Bilgi Sistemi: Merkez, ulusal ve uluslararası kabul gören sistemlerle uyumlu standart bir bilgi ve kodlama sistemine sahip olmalı ve hizmet sunumuna yönelik ilgili ulusal kayıt/bilgi sistemine veri gönderiyor olmalıdır.

3.1.10. Adil Erişim: Merkez, ilgili uzmanlık alanına ilişkin mükemmeliyet merkezinde tedavi edilmesi uygun görülen tüm hasta gruplarına yönelik adil erişim imkânına sahip olunacağını garanti etmelidir.

3.1.11. Sürdürülebilirlik: Merkez, hizmette sürekliliğin garantisi olacak şekilde, kesintisiz hizmet sunumu sağlıyor olmalıdır.

4. MÜKEMMELİYET MERKEZİ TESCİL SÜRECİ

4.1. Tescil için sağlık kuruluşları bu genelge kapsamında Bakanlıkça belirlenen hizmetler ile ilgili olarak mükemmeliyet merkezi olmak üzere doğrudan Bakanlığa başvuru yapar. Başvurular her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yapılır.

4.2. Mükemmeliyet merkezi başvuruları bu genelge göz önünde bulundurularak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ön değerlendirmeye alınır. Uygun görülen başvurular TÜSKA’ya gönderilir.

4.3. Sağlık tesislerinin denetimi TÜSKA tarafından mükemmeliyet merkezi programı kapsamında yürütülür.

4.4. Mükemmeliyet merkezleri programları ile ilgili başvuru belgeleri, kılavuzlar, rehberler vb. belgeler TÜSKA tarafından yayımlanır. Başvurular bu belgeler doğrultusunda yapılır.

4.5. TÜSKA’nın mükemmeliyet merkezi denetim raporu MMK’ya gönderilir. Denetim raporu MMK tarafından ele alınır ve mükemmeliyet merkezi olması uygun görülen sağlık kurum ve kuruluşu Bakanlık Onayı ile tescil edilir.

4.6. Mükemmeliyet merkezinin herhangi bir kritere uygunsuzluk durumunun tespit edilmesi halinde, merkezin tescili MMK karan doğrultusunda Bakanlıkça iptal edilir.