Cumartesi
Temmuz, 13
Ana SayfaManşetHekimlerin Serbest Meslek Mükellefiyetleri ile İlgili Kanun Taslağı Hakkında

Hekimlerin Serbest Meslek Mükellefiyetleri ile İlgili Kanun Taslağı Hakkında

Derneğimize bağlı özel sağlık sunucularında mesleğini ifa eden ve serbest meslek vergi mükellefiyeti olan hekimlerimize yönelik son yıllarda vergi denetim elemanları tarafından çok sayıda incelemeler yapılmış, serbest meslek mükellefiyet hakları olmadığı yönünde eleştirilmiş ve cezalar uygulanmıştır. Yapılan vergi tarhiyatları ve kesilen cezalar, Gelir Vergisi Kanundaki vergi türleri tanımlarındaki boşluk ve hekimlerimizin çalışma şekline ilişkin tereddütler nedeniyle denetim elemanlarının yorumlarından kaynaklanmaktadır.

SGK açısından bu boşluk 4 Nisan 2015 tarihinde çıkarılan bir düzenleme ile tamamlanarak (5510 sayılı SGK Ek Madde 10) yürürlüğe girmiş ve bu karmaşa hekim ile özel hastane arasındaki sözleşme esas alınarak SGK açısından giderilmiştir. Vergi mevzuatı açısından ise; bu karmaşanın giderilmesi için yapılan düzenleme çalışmaları tamamlanmış ve TBMM gündemine gelmiştir. Bu maddenin yasalaşmasından itibaren serbest meslek vergi mükellefiyeti olan bir çok hekimin (ücret mi, serbest meslek kazancı mı şeklindeki) mükellefiyetleri nedeniyle karşılaştıkları vergi incelemelerinin sona ermesi beklenmektedir.

Özetle, bu düzenleme ile hekimlerimiz şirket kurmak gibi daha zor süreçlere girmeden hizmet vermeyi tercih etmeleri durumunda; gerek özel, gerekse vakıf üniversiteleri hastanelerinde serbest meslek mükellefi olarak; hem SGK hem de vergi yasaları bakımından yasal düzenleme ile güvence altına alınmaktadırlar.

Gelir Vergisi Kanununun 66’ıncı maddesine eklenen bu fıkra, hekimlere kazançlarını serbest meslek mükellefiyeti şeklinde belgeleme hakkını vermekte, öte yandan sosyal güvenlik mevzuatı açısından mevcut durumlarından hiçbir hak kaybolmamakta, tam tersine hekimlere anlaşma modeline bağlı olarak serbest meslek mükellefiyeti tercih hakkı getirmekte ve bu tercihi kullanan hekimleri bu açıdan denetimlerde eleştiriden korumaktadır.

Saygılarımızla,
OHSAD YÖNETİM KURULU

————————————————————————————-

04.04.2015 tarihinde yasalaşan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Ek Madde 10 – (Ek: 4/4/2015-6645/49 md.)
………………………………….
Şirket ortağı olan veya mesleğini serbest olarak icra eden hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler, özel hukuk kişileri ve/veya vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde hizmet vermeleri hâlinde sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, bu maddenin yayımı tarihinden önce 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı olarak çalışılan sürelere ilişkin haklar saklıdır.

————————————————————————————-

SGK mevzuatına paralel olarak yapılan ve Gelir vergisi kanununa eklenen ve yasalaşması beklenen ilgili düzenleme
Madde 2- 193 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“5510 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesi uyarınca anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında; sigortalı sayılan hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler”

GEREKÇE:
MADDE 2- Maddeyle, Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılmakta olup serbest meslek mükellefiyeti bulunan ve ayrı bir muayenehanesi ve organizasyonu bulunmaksızın faaliyetlerini özel sözleşmelere istinaden; özel sağlık kuruluşları ile vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında yürüten diş hekimleri dahil hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin gelirlerinin ücret olarak mı serbest meslek kazancı olarak mı vergilendirileceği hususunda yaşanan tereddütlerin giderilmesini teminen, bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi ve kazançlarının serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olarak aynı Kanunun Ek 10 uncu maddesi kapsamında çalışan hekimler serbest meslek erbabı olarak kabul edilecektir. Ücretli olarak çalışan hekimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edilecektir.