Pazartesi
Nisan, 22
Ana SayfaHaberlerDoğum Bildirim Sistemi Hakkında Duyuru Yayımlandı

Doğum Bildirim Sistemi Hakkında Duyuru Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Doğum Bildirim Sistemi konulu duyuru yayımlandı.

Duyurunun aslı için: Doğum Bildirim Sistemi


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Sayı: 67414668
Konu: Doğum Bildirim Sistemi

……….. Valiliğine
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi: 07/05/2018 tarih ve 67414668-702,02-E.417 sayılı yazınız

Doğum kayıtlarının daha düzenli ve güncel tutulmasını sağlamak amacıyla 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda değişiklik yapılmış ve mezkur Kanunun 15’inci maddesi ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün (NVİGM) ilgili mevzuatı doğrultusunda ülkemizde gerçekleşen tüm doğumların bir sistem üzerinden takibi ve NVİGM ile paylaşımının sağlanması amacıyla “Doğum bildirim Sistemi” oluşturulmuştur. İlgi yazı ile de ilinizde faaliyet gösteren ve doğum yapılan tüm sağlık kuruluşlarında (kamu, özel, üniversite, tıp merkezleri) sistem alt yapısının tamamlanması talimatlandırılmıştır.

Sağlık Kuruluşlarında gerçekleşen doğumların “Doğum Bildirim Sistemi” üzerinden takibi ve doğum raporlarının elektronik ortamda NVİGM ile paylaşımı sağlanmış, ailenin talebi olması halinde doğum tescil işlemlerinin doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılabilmesine yönelik yürütülen pilot çalışma da tamamlanarak, bu hizmetin ülke genelinde yaygınlaştırılması aşamasına gelinmiştir.

NVİGM ile Bakanlığımız tarafından yapılan ortak çalışma ile söz konusu uygulamanın usul ve esasları belirlenmiştir.

İşlemler https://erapor.gov.tr/portal adresinde yayımlanmakta olan “e-rapor/e-doğum bileşeni kullanıcı kılavuzu”na uygun olarak, doğum yapılan tüm sağlık kuruluşlarınca (kamu, özel, üniversite ile tıp merkezleri) yürütülecektir.
Bu kapsamda;

1) Sağlık kuruluşlarında gerçekleşen “22 hafta ve üzeri veya 500 gram ve üzeri ölü doğumlar”, “gebelik haftası ve doğum ağırlığından bağımsız canlı doğumla” sonlaman her gebelik ile “kurul kararıyla gerçekleştirilen ve bu kriterlere uyan tıbbi tahliyeler” için, Ulusal Raporlama Sistemi (URS) üzerinden üretilen “doğum raporu” eksiksiz doldurulacak ve e-rapor düzenlenecektir.

2) Doğum raporu, doğumda sorumlu hekim tarafından düzenlenerek elektronik olarak imzalanacak, Bakanlığımız hastanelerinde, özel hastanelerde ve üniversite hastanelerinde başhekimlikçe, tıp merkezlerinde mesul müdürce elektronik olarak imzalanarak onaylanacaktır. Doğum raporunun elektronik imzalı bir örneği aileye verilecektir.

3) Doğum raporları, doğum tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sistem üzerinden e-imzalı olarak oluşturulacaktır. Doğum tarihinden itibaren 5 (beş) iş gününden sonra düzenlenen veya elektronik olarak imzalanan raporlar MERNİS’e aktarılmadığından, vatandaşlarımız nüfus müdürlüklerinden yeni doğan kimlik kartını çıkartırken mağduriyet yaşamakta olup, bu duruma mahal verilmeyecektir.

4) Doğumun, ambulanslar veya acil sağlık araçlarında gerçekleşmesi halinde, çocuğun ve annenin kabul edildiği sağlık kuruluşunca doğum yapan kişiden sorumlu olan hekim tarafından doğum raporu düzenlenecek ve 2. maddeye uygun olarak imzalanacaktır.

5) Sağlık kuruluşları dışında olan veya doğumun hemen ardından sağlık kuruluşuna yapılan başvurularda, anne ve bebeğe gereken tıbbi bakım kurumca verilecek, gereken kayıtlar tutulacak, ancak doğum raporu düzenlenmeyerek, kişiden nüfus müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği bilgisi verilecektir.

6) Cinsiyeti belirsiz olan vaklarda, dış muayene sonucuna göre kız veya erkek cinsiyetten biri seçilerek doğum raporu doldurulacak, ancak aileye bebeğin cinsiyetinin belirsiz olduğuna ve ileriki dönemde yapılacak test/tedaviler sonucunda belirleneceğine dair bir belge doğum raporu ile birlikte verilecektir. Bu belgenin bir örneği dosyada muhafaza edilecektir. Aileye nüfus tescil işlemleri için nüfus müdürlüğüne başvurduğunda bu belgenin de ibraz edilmesi gerektiği, ibraz edilmemesi halinde kayıtlarda yer alan cinsiyet bilgisinin değiştirilmesinin ancak adli merciler vasıtasıyla yapılabileceği bilgisi verilecektir.

7) Sistem, ölüm bilgisi bulunan annenin bebeği için doğum raporu düzenlemeye izin vermeyeceğinden; hastanede anne ölümü gerçekleşmesi durumunda öncelikli olarak doğum raporu düzenlenecek, annenin ölüm bildirimi doğum kaydının girilmesinden sonra yapılacaktır.

8) Entegre hastanelerde doğum raporları “sağlık kuruluşları dışında sağlık personeli yardımı ile yapılan doğumlar” kapsamında değerlendirilerek 05/07/2018 tarih ve 234.99-E.605 sayılı yazımızda yer alan usul ve esaslara göre yürütülecektir.

9) Doğum raporları NVİGM ile paylaşılacağı ve tescil işlemlerinde kullanılacağından doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgilerin doğru girilmesine özel önem verilecektir. Vatandaşların mağdur edilmemesi ve hukuki sorunlara sebebiyet vermemek için bu konularda azami dikkat edilecektir.

10) Hizmetlerin sağlıklı yürütülebilmesi için ilinizde doğum yapılan tüm sağlık kuruluşlarında (kamu, özel, üniversite ile tıp merkezleri) doğum raporu düzenleyecek tüm hekimler, başhekimler ve başhekim yardımcılarının elektronik imzalarının tamamlanması sağlanacaktır.

11) İçişleri Bakanlığı adına, 5490 sayılı Kanuna dayanarak NVİGM tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşlarınca tescil işlemi sağlanacaktır. Halen Ankara ilinde iki hastanede çalışma yapılmakta olup, söz konusu hizmet kamu ve üniversite hastanelerinde yaygınlaştırılacaktır. Bu çerçevede;

a) İlinizde doğum yapılan tüm “kamu ve üniversite hastanelerinde”, tescil işlemleri sekretaryasında görev alacak, devlet memuru statüsünde en az 2 (iki) personelin görevlendirilerek, bu personelin elektronik imzaları ivedilikle temin edilecektir.

b) İlinizde tescil hizmetleri vermeye hazır kamu ve üniversite hastaneleri Bakanlığımıza resmi yazı ile bildirilecektir.

c) Tescil işlemi yapan/yapacak sağlık kuruluşlarında Doğum Bildirim Formlarının saklanması ve İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi işlemlerinde;

i) sağlık kuruluşunda doğum bildiriminde bulunan ebeveynin 2 (iki) nüsha olarak ıslak imza ile imzalandığı Doğum Bildirim Formu ve sistem üzerinden elektronik olarak imzalanarak gönderimi tamamlanan Doğum Bildirim Formunun bir örneği birleştirilerek sağlık kuruluşunda muhafaza edilecektir.

ii) Sağlık kuruluşlarında muhafaza edilen ıslak imzalı Doğum Bildirim Formları ve sistem üzerinden elektronik olarak imzalanarak gönderimi tamamlanan Doğum Bildirim Formunun bir örneği birleştirilerek döküm formu ile birlikte, 3 (üç) ayda bir takip eden ayın ilk haftasında, sağlık kuruluşunun bağlı bulunduğu ilçenin nüfus müdürlüne tutanakla teslim edilecektir.

iii) Faaliyeti son bulan sağlık kuruluşlarında yapılan tescillere ait belgeler, faaliyetin son bulduğu tarih itibariyle il sağlık müdürlüne teslim edilecektir. Bu belgeler il sağlık müdürlüğü tarafından sağlık kuruluşunun bulunduğu ilçenin nüfus müdürlüğüne tutanakla teslim edilecektir. İlçe nüfus müdürlüklerine tam ve eksiksiz olarak belgelerin teslim edilmesinden ilgili sağlık kuruluşu sorumludur.

Bilgilerinizi ve yukarıda yer alan tüm iş ve işlemlerin iliniz genelindeki doğum yapılan tüm sağlık kurum/kuruluşlarında duyurularak titizlikle uygulanmasının sağlanması hususlarında ilgililere emirlerinizi önemle rica ederim.

Prof. Dr. Emine Alp Meşe
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dağıtım
Gereği:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilgi: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne