OHSAD Ana sayfa

Hoşgeldiniz Arama | Geçerli Konular | Üyeler | Foruma Gir | Kayıt

29 ŞUBAT 2012 SUT DEĞİŞİKLİĞİ Options · View
itm-nil@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Wednesday, February 29, 2012 8:40:14 AM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 9/2/2009
Mesajlar: 54
Lokasyon: İSTANBUL
29 Şubat 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28219

TEBLİĞ


Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.2. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.2. Kapsam

(1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3.1.1. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.1.1. Sağlık Hizmeti Sunucularına Müracaat İşlemleri

3.1.1.A. 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri

(1) Ayakta veya yatarak teşhis tedavi hizmeti veren sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarda MEDULA sistemi üzerinden yapılan müstahaklık sorgulaması sonucu Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 bilgisi dönen kişilerin müracaat kabul ve sevk işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülecektir.

3.1.1.A-1. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve sevk işlemleri

(1) Kişiler, aile hekimliklerine, Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucusu dışındaki sağlık hizmeti sunucularına yapılacak sevkler anılan Bakanlık ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılacaktır.

(2) Müracaat edilen Sağlık Bakanlığı ikinci basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavinin sağlanamaması halinde kişiler aynı yerleşim yerinde, varsa anılan Bakanlığa bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusuna, yoksa diğer resmi sağlık hizmeti sunucularına sevk edilir. Müracaat edilen Sağlık Bakanlığı ikinci basamak sağlık hizmeti sunucusunca hastanın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavisinin gerekli görülmesi ancak yerleşim yerinde üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusu bulunmaması halinde kişiler, yerleşim yeri dışındaki Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilir.

(3) Sevkle veya doğrudan müracaat edilen Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavinin sağlanamaması halinde kişiler üniversite hastanesine sevk edilir.

(4) Hemodiyaliz tedavisi için resmi sağlık hizmeti sunucularına yapılacak sevkler, aynı yerleşim yerinde varsa bünyesinde hemodiyaliz merkezi bulunan Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca yapılacaktır.

(5) Kurum bilgi işlem sistemi üzerinden elektronik sevk belgesi düzenlenmesi uygulamasına geçilinceye kadar sevkler, SUT eki “Hasta sevk formu” (EK-4/A) ile veya bu formda istenilen bilgilerin yer aldığı belge tanzim edilerek yapılacaktır. Ancak, sevk belgesinde sevk edilen branş ile birlikte sağlık hizmeti sunucusu adı mutlaka yer alacaktır. Kişiler sevk belgesi ile sevkin düzenlendiği tarih dahil 5 (beş) işgünü içinde sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edeceklerdir.

3.1.1.A-2. Sağlık Bakanlığı dışındaki resmi sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri

(1) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında hasta takip numarası alındıktan sonra müracaatın usulüne uygun sevk ile yapıldığına dair beyan, Kurum bilgi işlem sistemine girilecektir. Sevk belgesinin bir örneği fatura eki belge olarak Kuruma gönderilecektir.

(2) Sevk edilen branş hekimince (konsültasyon istemi hariç) hastanın aynı sağlık hizmeti sunucusunda diğer branşlarda da muayene veya tedavisinin gerekli görülmesi durumunda; sevk edilen branş hekimince aynı sevk belgesi üzerinde branşın belirtilmesi ve ilgili branş için Kurum bilgi işlem sistemine yeniden sevk beyanı girilmesi gereklidir. Sevk belgesinin bir örneği fatura eki belge olarak Kuruma gönderilecektir.

(3) Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca sevk edilen hastaların, aynı sağlık hizmeti sunucusunca tedavi veya kontrol amaçlı çağrılması durumunda, yeniden sevk alınmasına gerek olmaksızın müracaatın çağrıya istinaden yapıldığına dair Kurum bilgi işlem sistemine beyan girilecek ve çağrı evrakının bir örneği fatura ekinde Kuruma gönderilecektir.

(4) Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi, hemodiyaliz tedavisi, radyoterapi ve kemoterapi gibi belli bir program dahilinde tedavi için resmi sağlık hizmeti sunucularına sevk edilen hastaların, tedavi süresi içindeki her müracaatında sevk belgesi istenmeyecek olup ilk sevk belgesinin bir örneği fatura eki belge olarak Kuruma gönderilecektir. Hemodiyaliz amaçlı sevkler 3 (üç) ay süre ile geçerli olup sürenin bitiminde sevk belgesinin yenilenmesi gerekmektedir.

(5) Acil servis müracaatlarına ilişkin sağlık hizmetleri, SUT’un (4.3) numaralı maddesi hükümleri doğrultusunda yürütülür.

3.1.1.A-3. Özel sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri

(1) MEDULA sistemi üzerinden yapılan müstahaklık sorgulaması sonucu Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 bilgisi dönen kişilerin aşağıda belirtilen sevkli müracaatları dışında sunulan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz.

a) Resmi sağlık hizmeti sunucularında uygun yoğun bakım yatağının bulunmaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşuluyla yoğun bakım tedavisi için sevk edilen hastalar (Fatura ekinde 112 Ambulans Formunun bir örneği Kuruma gönderilecektir.),

b) Radyoterapi tedavisi gereken ancak aynı il içindeki resmi sağlık hizmeti sunucularında tedavinin sağlanabileceği radyoterapi merkezi bulunmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca sevk edilen hastalar (Sevk belgesi fatura ekinde Kuruma gönderilecektir.),

c) Acil müdahale edilememesi halinde hastanın uzuv kaybı ve/veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi durumlarda resmi sağlık hizmeti sunucularında tedavinin sağlanamaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşuluyla acil tedavi için sevk edilen hastalar (Fatura ekinde 112 Ambulans Formunun bir örneği Kuruma gönderilecektir.).

3.1.1.B – Genel sağlık sigortası kapsamındaki diğer kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri

(1) Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler, SUT’ta belirtilen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurum ile sözleşmesi bulunan ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler. Ancak 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personelin kendilerinin, mesai saatleri içerisindeki müracaatlarının var ise öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık ünitelerine yapılması zorunludur.

(2) Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin, SUT’un 4.2(5) fıkrasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere acil haller dışında Kurum ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmeti sunucularından aldıkları sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(3) Kurum ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin müracaatlarını ayrım yapmaksızın kabul etmek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3.1.3.B-numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yeşil Kart Sağlık Cüzdanlarında geçerli vizesi olan kimselerin Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında MEDULA sisteminden hasta takip numarası alınamaması durumunda Yeşil Kart Sağlık Cüzdanının ilgili bölümlerinin bir örneği fatura ekinde gönderilmek koşuluyla sunulan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanır. Sağlık hizmeti verildikten sonra kişiler tescil ve aktivasyon işlemlerinin elektronik ortamda kontrol ve düzeltilmesi için en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine yönlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3.2 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş oldukları katılım payları, talepleri halinde, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kendilerine geri ödenir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 3.2.1. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.2.1. Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı

(1) Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ………… 5 TL

Özel sağlık hizmeti sunucularında ………………………………………. 12 TL

(2) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı;

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,

b) Diğer kişiler için eczanelerce kişilerden,

tahsil edilir.

(3) Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı;

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,

b) Diğer kişiler için sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden,

c) Diğer kişiler için “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı eczanelerce kişilerden,

tahsil edilir.

(4) Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonucunda oluşan ve eczanelerce kişilerden tahsil edileceği belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları kişilerin reçete ile ilk eczaneye müracaatında kişilerden tahsil edilir.

(5) SUT’un 3.1.3.A numaralı maddesinde belirtilen durumlarda muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için; resmi ve özel sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payı sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilir.

(6) Bu maddede yer alan genel hükümler saklı kalmak kaydıyla; birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvurularda bu maddede belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (Beş) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 TL’ lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 3.2.2. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.2.2. Ayakta Tedavide Sağlanan İlaçlar İçin Katılım Payı

(1) Kurumca bedeli karşılanan ilaçlar için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden %10, diğer kişilerden %20 oranında katılım payı alınır.

(2) Ayrıca her bir reçete için;

a) 3 (üç) kutuya kadar (üç kutu dahil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL,

b) 3 (üç) kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1(bir) TL,

olmak üzere katılım payı alınır.

c) Enjektable formlar ile serum, beslenme ürünleri ve majistraller için kutu sayısına bakılmaksızın her bir kalem 1(bir) kutu olarak değerlendirilir.

(3) Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (EK-2) nde yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlar için bu maddede belirtilen katılım payları uygulanmaz ve kutu/kalem hesabında dikkate alınmaz.

(4) Bu maddede tanımlanan ilaçlar için katılım payları;

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,

b) Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden,

tahsil edilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 3.2.5. numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) On dokuzuncu fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(19) Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylardan SUT’un 3.2.1, 3.2.2 ve 3.2.3 numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.”

b) Yirminci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(20) 19/5/2011, 23/10/2011 ve 9/11/2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için SUT’un 3.2.3 numaralı maddesinde tanımlanan katılım payları alınmaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 6.2.9.C numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6.2.9.C – Parikalsitol kullanım ilkeleri

6.2.9.C-1. Parikalsitolün enjektable formları

(1) Diyalizat kalsiyumunun 1.25 mmol/l ile kullanılmasına rağmen albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyumu 9.2 mg/dl altında ve serum fosfor 5 mg/dl altında ve parathormon (PTH) düzeyi 300 pg/ml’nin üzerinde olan hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalarda başlanır.

(2) Aynı hasta grubunda düzeltilmiş serum kalsiyum düzeylerinin 10.2 mg/dl veya serum fosfor düzeylerinin 6 mg/dl’yi geçtiği durumlarda kesilir.

(3) İlgili koşulların söz konusu olduğu hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalarda nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği sağlık raporuna istinaden 3 aylık dozda bu hekimlerce veya diyaliz sertifikalı tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.

(4) Tetkik sonuçları reçete ekinde yer alacaktır. Reçete tekrarında yeni tetkik sonuçlarının reçeteye eklenmesi gerekmektedir.

6.2.9.C-2. Parikalsitolün oral formları

(1) Parikalsitolün oral formları; evre 5 kronik böbrek yetmezliği hastalığı olup, periton diyaliz tedavisi altında olan, 3 aylık aktif D vitamini tedavisine ve Ca düzeyi 1.25 mmol/L konsantrasyonlu diyalizat solüsyonu kullanmasına rağmen, albumin ile düzeltilmiş serum kalsiyumu 10.2 mg/dl altında ve serum fosfor 5.5 mg/dl altında ve parathormon (PTH) düzeyi 500 pg/ml’nin üzerinde olan hastalarda kullanılır. Düzeltilmiş serum kalsiyum düzeylerinin 10.2 mg/dl veya serum fosfor düzeylerinin 6 mg/dl’yi geçtiği durumlarda kesilir. Nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenmiş sağlık raporuna dayanılarak nefroloji uzmanı veya diyaliz sertifikalı uzman hekimler tarafından reçete edilir. Tetkikler 3 ayda bir tekrarlanır ve tetkik sonucu reçeteye eklenir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 6.2.14.C-3-l numaralı maddesinin (B) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B) Karaciğer kanserinde; lokal tedavi yöntemlerinin uygun olmadığı ve fonksiyonel karaciğer rezervinin Child-Pugh-A evresinde olduğu klinik ve laboratuvar bulgularla raporda kanıtlanmış olan; lokal ileri veya metastatik hepatocellüler kanserli olgularda; daha önce en az bir kemoterapi tedavisi uygulanmış ve progresyon gelişmiş hastalarda, ikinci basamak tedavi seçeneği olarak kullanılabilir. Hastanın kemoterapiye engel olacak bir durumu var ise bu durum sağlık raporunda belirtilerek birinci basamakta da kullanılabilir. Sorafenib en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu, tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçetelenir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için progresyon olmadığı belirlenmeli, bu durum ve karaciğer rezervinin Child-Pugh A evresinde devam ettiği raporda belirtilmelidir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 7.1 numaralı maddesinin yirmiikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(22) SUT eki EK-5/E ve EK-5/F listelerinde yer alan tıbbi malzemelere ilişkin olarak;

a) Her grup ürünün imal ya da ithal edildikleri ülkelerde sertifikalı olduğunun (FDA, TGA, SFDA gibi) belgelendirilmesi,

b) Her grup ürünün imal ya da ithal edildikleri ülkelerde kullanıldığına veya geri ödeme kapsamında olduğuna dair ilgili ülkenin sağlık bakanlığından veya o ülkenin yetkili kurum/kuruluşlarından alınacak belgelerden herhangi biri ile belgelendirilmesi,

c) Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının uluslararası laboratuvar akreditasyon işbirliği karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş olan veya onaylanmış kuruluşlarca kabul gören laboratuvarlardan alınmış her grup ürünün materyal, biyomekanik, biyouyumluluk testlerinin yapıldığı laboratuvarın adı, yeri ve testlerin yapıldığı tarih ve test raporlarının sonucunun özet olarak belgelendirilmesi. Ancak CE Sınıf 3 grubuna giren ürünlerde materyal, biyomekanik, biyouyumluluk testleri istenmeyecek olup bu grup ürünlerde CE Sınıf 3 işaretlemesi ve ürün tasarım belgesinin ibraz edilmesi,

ç) Üretici firmalardan GMP (Good Manufacturing Practices) sertifikası veya İSO 13485 tıbbi cihazlar için kalite yönetimi sistemi belgesi olanların belgelendirilmesi,

d) İthalatçı firmaların İSO 13485 tıbbi cihazlar için kalite yönetimi sistemi belgesini veya İSO 9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesini temin etmesi,

e) Kurum gerekirse yukarıda belirtilen belgeleri ilgili kurum veya kuruluşlara inceletebilir. Bu durumda ortaya çıkabilecek inceleme ücretleri başvuru sahibi firmalarca karşılanacaktır. Gerek bu incelemeler sonucu gerekse Kurumca sonradan her hangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde, bu malzeme bedelleri tespit tarihinden itibaren Kurumca karşılanmayacaktır.

f) Artroplasti alan grubunda yer alan tıbbi malzemelerden (CE Sınıf 3 kapsamında yer almayan Artroplasti malzemeleri hariç) CE Sınıf 3 işaretlemesi olmayan malzeme bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır.

g) SUT Eki EK-5/E ve EK-5/F listelerinde yer alan fiyatlar tavan fiyatlardır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 9.2.1. numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) İkinci fıkranın (a) bendinde sayılan durumlar nedeniyle verilen tedavi faturalarının ayrı ayrı olarak gönderilmediğinin tespiti halinde fatura bedelleri ilgili sağlık kurumuna ödenmez."

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 10.3. numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Tebliğin 7.1. numaralı maddesinin 22 nci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan belgeleri ibraz edemeyen veya eksik ibraz eden firmaların ürünlerine SUT Eki EK-5/E ve EK-5/F Listelerinde yer alan tutarların % 60’ı oranında ödeme yapılacaktır. Ancak söz konusu belgeler 31/5/2012 tarihine kadar ibraz edilemez veya tamamlanamaz ise bu tarihten sonra kullanılacak olan ürün bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğ eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi”nde (Ek-2/A) “Penisilinler” başlıklı (2.1) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.2.1
Amoksisilin-Klavulanat (Oral)
KY (600mg/42,9 mg lık formu uzman hekimler tarafından reçetelenir)MADDE 14 – Aynı Tebliğ eki “Protez ve Ortez Listesi”nde (EK-5/C) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “207701” SUT kodlu “İşitme cihazı (analog)”, “207702” SUT kodlu “İşitme cihazı (dijital)”, “211800” SUT kodlu “Özellikli Motorsuz Tekerlekli Sandalye”, “211802” SUT kodlu “Akülü tekerlekli sandalye”, “216901” SUT kodlu “Tekerlekli Sandalye Oturma Adaptasyonu” “220680” SUT kodlu “standing table(ayakta dik konumlandırma cihazı)” ve “220690” SUT kodlu “Ayakta dik pozisyonlama cihazı (parapodium cihazı/Stand Up Wheelchair (manuel kalkış manuel sürüş))” adlı malzemelerin fiyatları listeden çıkarılmıştır.

b) Listede yer alan “Diğer Ortez-Protezler ile Mobilite ve Aktivite Destekleyici Araç ve Gereçler (**)” başlığına “(Ismarlama)” ibaresi eklenmiştir.

c) Listenin son kısmında yer alan “Özel Koşullar” bölümünün 16 ncı maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu sağlık kurulu raporlarının protez veya ortezin yapımından önce Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara veya İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanelerince veya TSK Bilkent Rehabilitasyon merkezince onaylanması gerekmektedir.”

ç) Listenin son kısmında yer alan “Özel Koşullar” bölümüne 17 nci madde olarak aşağıdaki düzenleme eklenmiştir.

“17 Diğer Ortez-Protezler ile Mobilite ve Aktivite Destekleyici Araç ve Gereçler (**) başlığı altında yer alan ürünlerin kullanımına ilişkin eğitim aldıkları ve kullanabildikleri, Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara veya İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanelerince, TSK Bilkent Rehabilitasyon merkezince veya ortez protez üretim ve uygulamaları yapan Üniversitelerce onaylanması gerekmektedir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğ eki “Tıbbi Uygunluk Aranacak Protez ve Ortez Listesi”ne (EK-5/C-1) eklenen tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 16 – Bu Tebliğin;

a) 1, 2 ve 3 üncü maddeleri 15/3/2012 tarihinde,

b) 5, 6, 8 ve 9 uncu maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

c) 7 nci maddesinin (b) bendi 26/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 12 nci maddesi 1/5/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 13 üncü maddesi yayımı tarihinden 30 gün sonra,

e) 4, 14 ve 15 inci maddeleri 21/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

f) 7 nci maddesinin (a) bendi ile diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.


Liste 1

SUT KODU
DİĞER ORTEZ-PROTEZLER İLE MOBİLİTE VE

AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ARAÇ VE GEREÇLER

222.610
Aktif Vakum Sistemli Modüler Dizaltı Protezi

222.620
Aktif Vakum Sistemli Modüler Dizüstü Protezi

222.630
Pasif Vakum Sistemli Modüler Dizaltı Protezi

222.640
Pasif Vakum Sistemli Modüler Dizüstü Protezi

222.650
Pnömatik Swing faz kontrollü modüler diz dezartikülasyonu protezi

222.660
Pnömatik Swing faz kontrollü modüler dizüstü protezi

222.670
Pnömatik Swing faz kontrollü modüler kalça dezartikülasyonu protezi

222.680
Hidrolik Swing faz kontrollü modüler dezartikülasyonu protezi

222.690
Hidrolik Swing faz kontrollü modüler dizüstü protezi

222.700
Hidrolik Swing faz kontrollü modüler kalça dezartikülasyonu protezi

222.710
Pnömatik Swing-Stance faz kontrollu modüler diz dezartikülasyonu protezi

222.720
Pnömatik Swing-Stance faz kontrollu modüler dizüstü protezi

222.730
Pnömatik Swing-Stance faz kontrollu modüler kalça dezartikülasyonu protezi

222.740
Hidrolik Swing-Stance faz kontrollu modüler diz dezartikülayonu protezi

222.750
Hidrolik Swing-Stance faz kontrollu modüler dizüstü protezi

222.760
Hidrolik Swing-Stance faz kontrollu modüler kalça dezartikülasyonu protezi

222.770
Elektromekanik Swing faz kontrollü modüler diz dezartikülasyonu protezi

222.780
Elektromekanik Swing faz kontrollü modüler dizüstü protezi

222.790
Elektromekanik Swing-Stance faz kontrollü modüler diz dezartikülasyonu protezi

222.800
Elektromekanik Swing-Stance faz kontrollü modüler dizüstü protezi

222.810
Elektromekanik Swing-Stance faz kontrollü modüler kalça dezartikülasyonu protezi

222.820
Mikro İşlemcili, Swing-Stance faz kontrollü modüler diz dezartikülasyonu protezi

222.830
Mikro İşlemcili, Swing-Stance faz kontrollü modüler dizüstü protezi

222.840
Mikro İşlemcili, Swing-Stance faz kontrollü modüler kalça dezartikülasyonu protezi

222.850
Fonksiyonel elektrik sitümülasyonlu düşük ayak ortezi

222.870
Karbon Grafit AFO


İSTANBUL TIP MERKEZİ
www.istanbultipmerkezi.com
Sağlık Kurumları İşletmecisi
Biyolog NİL DUGALI
itm-nil@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Wednesday, February 29, 2012 9:52:17 AM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 9/2/2009
Mesajlar: 54
Lokasyon: İSTANBUL
Aşağıdaki madde 15/3/2012 tarihinde yürürlüğe giriyor ve bu madde ile :
fizik tedavi eswl hiperbarik sevkli müracatları özelde kalkmış görünüyor.Acil hal dışında sevkli hasta kabul edilmeyecek diye yorumladım
Yorumlarınızı paylaşmanızı bekliyorum..........1.1.A-3. Özel sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri

(1) MEDULA sistemi üzerinden yapılan müstahaklık sorgulaması sonucu Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 bilgisi dönen kişilerin aşağıda belirtilen sevkli müracaatları dışında sunulan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz.

a) Resmi sağlık hizmeti sunucularında uygun yoğun bakım yatağının bulunmaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşuluyla yoğun bakım tedavisi için sevk edilen hastalar (Fatura ekinde 112 Ambulans Formunun bir örneği Kuruma gönderilecektir.),

b) Radyoterapi tedavisi gereken ancak aynı il içindeki resmi sağlık hizmeti sunucularında tedavinin sağlanabileceği radyoterapi merkezi bulunmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca sevk edilen hastalar (Sevk belgesi fatura ekinde Kuruma gönderilecektir.),

c) Acil müdahale edilememesi halinde hastanın uzuv kaybı ve/veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi durumlarda resmi sağlık hizmeti sunucularında tedavinin sağlanamaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşuluyla acil tedavi için sevk edilen hastalar (Fatura ekinde 112 Ambulans Formunun bir örneği Kuruma gönderilecektir.).

İSTANBUL TIP MERKEZİ
www.istanbultipmerkezi.com
Sağlık Kurumları İşletmecisi
Biyolog NİL DUGALI
itm-nil@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Wednesday, February 29, 2012 10:04:42 AM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 9/2/2009
Mesajlar: 54
Lokasyon: İSTANBUL
beklenen değişiklikler işlenmiş...


1)10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvurularda bu maddede belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (Beş) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 TL’ lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilir.”
2) Ayrıca her bir reçete için;

a) 3 (üç) kutuya kadar (üç kutu dahil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL,

b) 3 (üç) kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1(bir) TL,

olmak üzere katılım payı alınır.


İSTANBUL TIP MERKEZİ
www.istanbultipmerkezi.com
Sağlık Kurumları İşletmecisi
Biyolog NİL DUGALI
hera_baykal@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Wednesday, February 29, 2012 11:42:44 AM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 5/25/2010
Mesajlar: 97
Lokasyon: İST
Her madde bilinen ama tebliği yayınlanmamış değişiklikler.. SGK'nın hızına yetişebilmek namümkün..


YAŞAM TIP MERKEZİ/SANCAKTEPE
ckonuksal@gmail.com
Mesaj Tarihi: Thursday, March 01, 2012 10:44:01 AM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 1/21/2009
Mesajlar: 30
Merhabalar,

29.02.2012 tarihinde yayınlanan ve 15.03.2012 tarihinde yürürlüğe girecek SUT un ilgili maddelerinde özellikle Yeşil Kartlılar, 2022 sayılı yasa 65 yaş aylığı alanlar ve köy korucuları için özel sağlık hizmet sunucularında SGK kapsamında tedavi edilme kısıtları gelmiştir.

YEŞİL KARTTA SON DURUM.

Bilindiği gibi 2012 yılı başında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar adlı 60.maddesi nin birinci fıkrasının ( c) bendinin 1., 3., ve 9. Alt bentlerinde yer alan
(1) Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,
(3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
(9) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler,
Sosyal Güvenlik Kurumu 2011/69 sayılı Mülga 3816 Kanun adlı genelgesi ile belirli koşullarda SGK kapsamında tedavi yardımı almaya başlamışlardı.

Bu genelge ile özellikle özel sağlık kuruluşlarını ilgilendiren tarafı acil haller nedeni ile başvurularda sevkin gerekmediği idi. Diğer durumlarda ise Sağlık Bakanlığı 2. Basamak ve 3.basamaktan sevk gerekmekte idi.
Bu arada TBMM de 17.01.2012 tarihinde 6270 Kanun no ile kabul edilerek, 26.01.2012 tarihli 28125 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN unun 10.maddesi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Hizmet basamakları ve sevk zinciri adlı 70.maddesinin ikinci fıkrasına “60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentlerinde sayılanların, Kurumla sözleşmeli üniversite ve istisnai hallerde özel sağlık hizmeti sunucularına müracaat edebilme koşulları ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.” Maddesinin eklenmesi,
Sonraki adımda da; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 70.maddesinde yapılan bu değişikliğe uygun olarak 29.02.2012 tarihli 28219 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak 15.03.2012 tarihinde yürürlüğe girecek SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ in Kapsam, Sağlık Hizmeti Sunucularına müracaat maddelerinde değişikliğe gidilmesi, Özel Sağlık Hizmet Sunucularına başvuru ve sevklerde belirli durumlarda çok ciddi kısıtlar (Diyaliz, kemoterapi, FTR ve Hiperbarik Oksijen tedavileri Özel SHS ler için kapsam içinde değil) ile beraber Üniversite Hastaneleri ne de ancak Sağlık Bakanlığı 3.Basamakta tedavinin sağlanamadığı durumlarda anılan kişilerin sevk edilebilmesini sağlamaktadır.
Bu değişiklik ile beraber 15.03.2012 tarihinden itibaren;
(1) Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar (ESKİ ADI İLE YEŞİL KART)
(3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
(9) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler,
in Sağlık Hizmeti Sunucularına başvuru ve tedavi koşulları aşağıdaki gibi olacaktır.
A. Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlık Bakanlığı 1.2.3.basamak sağlık hizmet sunucularına doğrudan müracaat edebilecekler
B. Sağlık Bakanlığı 2.Basamak ta tedavisi sağlanamaz ise aynı yerleşim birimindeki Sağlık Bakanlığı 3.Basamak veya Sağlık Bakanlığı 3.Basamak yok ise diğer RESMİ Sağlık Hizmet Sunucularına sevk edilebilecekler
C. Hastanın 3.Basamakta tedavisi uygun ve yerleşim birimi içinde Sağlık Bakanlığı 3.Basamak SHS yok ise yerleşim birimi dışındaki Sağlık Bakanlığı 3.Basamak SHS ye sevk edilecekler,
D. Sağlık Bakanlığı 3.Basamakta tedavisi sağlanamayan kişiler ÜNİVERSİTE Hastaneleri ne sevk edilebilecekler,
E. Hemodiyaliz tedavisi için resmi SHS lere yapılacak sevkler var ise aynı yerleşim birimi içinde yer alan Resmi Hemodiyaliz Merkezlerine sevk edilebilecekler.


Özel Sağlık Hizmet Sunucuları açısından bakıldığında ise; Özel SHS ye ancak aşağıdaki durumlarda sevk edilebilecektir;
1. Resmi sağlık hizmeti sunucularında uygun yoğun bakım yatağının bulunmaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşuluyla yoğun bakım tedavisi için sevk edilen hastalar (Fatura ekinde 112 Ambulans Formunun bir örneği Kuruma gönderilecektir.),

2. Radyoterapi tedavisi gereken ancak aynı il içindeki resmi sağlık hizmeti sunucularında tedavinin sağlanabileceği radyoterapi merkezi bulunmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca sevk edilen hastalar (Sevk belgesi fatura ekinde Kuruma gönderilecektir.),


3. Acil müdahale edilememesi halinde hastanın uzuv kaybı ve/veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi durumlarda resmi sağlık hizmeti sunucularında tedavinin sağlanamaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşuluyla acil tedavi için sevk edilen hastalar (Fatura ekinde 112 Ambulans Formunun bir örneği Kuruma gönderilecektir.).


Bu yukarıda yer alan durumların dışında 60/c(1)(Yeşil Kart), 60/c(3) (2022 kanun 65 yaş üstü aylık alan) ve 60/c(9) (442 sayılı Köy Kanunu gereği aylık alan) olarak tanımlı kişiler ÖZEL SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINDAN SGK Kapsamında YARARLANAMAYACAKTIR.
Kritik nokta ise Özel Sağlık Hizmet Sunucuları nda özellikle Kemoterapi, Diyaliz, FTR ve Hiperbarik Oksijen Tedavileri için bir kriterin yayınlanmamış olması, dolayısı ile yapılamayacağıdır.

Yürürlük Tarihi; 15.03.2012 olup düzenlemelerin bu yönde yapılması gerekmektedir.


Saygılarımla,
Uz.Dr.Cengiz KONUKSAL
USK Sağlık Hizmetleri
0505 2671464
cengiz.konuksal@usk.com.tr
Bu Konuya Giren Kullanıcılar

Forum Jump
Bu foruma yeni konular postalayamazsınız.
Bu forumda ki konulara yeni posta gönderemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı silemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı düzenleyemezsiniz.
Bu forumda anketler yaratamazsınız.
Bu forumdaki anketlere oy veremezsiniz.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by AcerPRO
13 queries (0.108 seconds, 0.00%).

yaf_pageload: 0.006
yaf_mail_list: 0.002
yaf_eventlog_create: 0.084
yaf_topic_info: 0.001
yaf_forum_list: 0.001
yaf_forum_listpath: 0.001
yaf_post_list: 0.004
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_active_listtopic: 0.004