OHSAD Ana sayfa

Hoşgeldiniz Arama | Geçerli Konular | Üyeler | Foruma Gir | Kayıt

Mesul Müdür Sertifika Eğitimi hakkında genelge Options · View
musellim22@mynet.com
Mesaj Tarihi: Friday, November 14, 2008 12:30:54 AM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 7/16/2008
Mesajlar: 138
Lokasyon: Edirne
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.10.0.TSH.0.10.00.03-
Mithatpaşa Caddesi No:3 Sıhhiye 06434 ANKARA
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı- Pestisit ve Vektör Kontrol Şube Müdürlüğü

K-Q
TSE-ISO-EN
9000
Konu : Mesul Müdür Sertifika Eğitimi
GENELGE
2008 / 71
……………………………VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
Halk sağlığı alanında kullanılan pestisit ve benzeri maddelerin doğru ve güvenli kullanımları
konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla 27 Ocak 2005
tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Halk Sağlığı Alanında
Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesinde “Eğitimle
ilgili usûl ve esaslar Bakanlığımız tarafından genelge ile belirlenir” hükmü yer almaktadır. Bu amaç
doğrultusunda mesul müdür adaylarının eğitimi ve sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar
aşağıda düzenlenmektedir.
1-Eğitim Programı:
Eğitim programı, teorik ve pratik eğitim programı olmak üzere iki kısımda yürütülür.
Sertifikalandırmaya esas eğitim programının süresi toplam 5 (beş) gün olup yapılacak eğitim sayısı,
tarihi talebe ve ihtiyaca göre Bakanlığımızca belirlenecektir.
Eğitim programı, aşağıda belirtilen teorik ve pratik konuları kapsar. Bakanlığımız gelişmelere
paralel olarak eğitim programını değiştirebilir.
A) Teorik Eğitim Konuları:
1-Pestisit Kullanımının Çevre ve Halk Sağlığı Üzerine Etkileri
2-Vektör Mücadelesi
3-Halk Sağlığı Alanında Kullanılan Pestisit Formülasyonları ve Kimyasal Analizleri
4-Kenelerin Biyolojileri, Bulaştırdıkları Hastalıklar ve Savaşım Yöntemleri
5-Doğal Afetler ve Vektör Kontrolü
6-Toksikolojide Genel Kavramlar
7-Piretrin Grubu Pestisitler
8-Toksikolojide Temel Kavramlar
9-Organik Fosforlu İnsektisitler ve Karbamat Grubu İnsektisitler
10-Larvasitler ve Uygulamaları
11-Hamamböcekleri, Biyolojisi ve Kontrol Yöntemleri
12-Karasineklerin Biyolojileri ve Savaşım Yöntemleri
13-Sulak Alanlarda Sivrisinek Mücadelesi
14-Halk Sağlığı Açısından Önem Taşıyan Kemiriciler ve Mücadele Yöntemleri
15-Diğer Zararlılar
16-Zehirlenmeler ve İlkyardım
17-Haşere Kontrol Operatörüne Yönelik İş Güvenliği
18-Çevre ve Halk Sağlığı İçin Zararlı Böceklere Karşı Kullanılan Mücadele Alet ve
Makinelerinin Kalibrasyonları ve Uygulama Yöntemleri
19-Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
1/3
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.10.0.TSH.0.10.00.03-
Mithatpaşa Caddesi No:3 Sıhhiye 06434 ANKARA
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı- Pestisit ve Vektör Kontrol Şube Müdürlüğü
Telefon: (0312) 585 13 18 Faks: (0312) 434 44 49 Elektronik Ağ: www.saglik.gov.tr
K-Q
TSE-ISO-EN
9000
Konu : Mesul Müdür Sertifika Eğitimi
B) Pratik Eğitim Konuları:
Çevre ve Halk Sağlığı İçin Zararlı Böceklere Karşı Kullanılan Mücadele Alet ve
Makinelerinin Tanıtımı ve Çalışma Prensipleri.
2- Eğitim Programına Başvuru:
Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen meslek gruplarına mensup olan adayların
başvuruları, İl Sağlık Müdürlüklerine diploma ibraz edilerek adı-soyadı, doğum yeri-tarihi, meslek
ve T.C. kimlik numarasının belirtildiği dilekçe verilmek suretiyle yapılacaktır. Aynı kişi tarafından
farklı illerden birden fazla müracaat edilmesi halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Kursa
katılmak için başvuru yaptıkları halde kursa katılamayan adaylar, bir sonraki kursa katılabilmek için
yeniden başvuruda bulunacaktır.
İl Sağlık Müdürlüklerince “Gelen Evrak” tarih ve sayısı baz alınarak hazırlanacak mesul
müdür aday listeleri, eğitim tarihinin belirlenmesini müteakip Bakanlığımızın talebi doğrultusunda
istenilen süre ve formatta Bakanlığımıza gönderilecektir. Belirtilen süre zarfında eksik bilgilerle
gönderilen listeler değerlendirmeye alınmayacak ve bu durumdan ilgili İl Sağlık Müdürlüğü sorumlu
olacaktır. Bakanlığımızca illerin nüfusu, zararlıların yayılışları ve gelişmeler göz önüne alınarak asil
ve yedek listeler hazırlanacak ve Bakanlığımızın web sayfasında ilan edilecektir. Belirtilen sürede
kaydını yaptırmayan asil adayların yerine aynı ilden başvuran yedek adaylara öncelik verilecektir.
Asil ve yedek listeler eğitim tarihinden en az 10 gün önce Bakanlığımızın web sayfasında ilân
edilecektir.
Eğitim almaya hak kazanan adaylar eğitim yerinde ilgililere teslim edilmek üzere yanlarında
onaylı diploma fotokopisi, iki adet fotoğraf, T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi ve kurs
ücretine ait dekont aslını getireceklerdir. Bu bilgi ve belgelerden birinin eksik olması halinde aday
kursiyer eğitime alınmayacaktır.
3- Eğitim Yeri ve Eğitimciler
Eğitim yeri, eğitim tarihinden en az 10 gün önce Bakanlığımızın web sayfasında ilân
edilecektir.
Eğitimciler; Bakanlığımız çalışanları, Üniversiteler ve ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan ve yukarıda belirtilen eğitim konularında deneyimli kişilerden oluşur.
4- Eğitim Programına Devam Zorunluluğu
Bakanlığımızca yapılacak programa uygun olarak eğitim programına devam edilmesi esastır.
Bakanlığımızca belirlenen derslerin %10 ya da daha fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan adayın
eğitimi sonlandırılacak ve sınava alınmayacaktır. Ancak geçerli mazeret durumunun belgelenmesi ve
adayın yeniden müracaat etmesi durumunda bir sonraki eğitim programına alınacaktır.
Ayrıca sınavda başarısız olan ve sınavı iptal edilen katılımcıların bunu takiben daha sonra
yapılacak eğitimlerdeki iki sınava katılma hakları vardır. Belirtilen süre zarfında sınavlara
2/3
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.10.0.TSH.0.10.00.03-
Mithatpaşa Caddesi No:3 Sıhhiye 06434 ANKARA
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı- Pestisit ve Vektör Kontrol Şube Müdürlüğü
Telefon: (0312) 585 13 18 Faks: (0312) 434 44 49 Elektronik Ağ: www.saglik.gov.tr
K-Q
TSE-ISO-EN
9000
Konu : Mesul Müdür Sertifika Eğitimi
katılmayan katılımcıların sertifika almak istemeleri halinde yeniden eğitimlere katılmaları
zorunludur.
5-Sınav ve Değerlendirme
Eğitim programına katılan adayın başarılı sayılarak sertifikalandırılması için eğitim yerinde
yapılacak sınavda alınan notun 100 üzerinden 70 ve üzeri olması gereklidir. Sınav sonucuna
yapılacak itirazlar Bakanlığımız tarafından değerlendirilecektir.
Sınava geç kalan, kopya ve yardımlaşma teşebbüsünde bulunan adayların sınavı iptal edilerek
başarısız sayılacaktır.
6-Kurs Ücreti ve Sertifika Düzenlenmesi
Eğitim kursuna katılacak adayların kurs ücreti İl Sağlık Müdürlükleri ve birinci basamak
sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin fiyat listesinde yer alan “Halk sağlığı
alanında haşerelere karşı ilaçlama eğitimi kurs ücreti” olarak, ait olduğu yılın fiyat tarifesine göre
müracaat yapılan ilin İl Sağlık Müdürlüğü ve birinci basamak sağlık kuruluşları döner sermaye
saymanlığına yatırılacaktır.
Bakanlığımızca görevlendirilen merkez veya il teşkilatında görevli personelden kurs ücreti
alınmayacaktır.
Eğitim kursuna katılarak başarı gösteren adaylara ait sertifika Bakanlığımızca düzenlenerek İl
Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir. Sertifikanın sahibine teslim edildiğine dair teslim tutanağının
aslı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Bakanlığımıza gönderilecektir.
7- Sertifikanın Kaybolması ve Yeniden Sertifika Düzenlenmesi
Mesul Müdür Sertifikasının kaybolması halinde; ülke genelinde yayım yapan gazetelerden
birine zayi ilanı verilmek suretiyle sertifikasının hükümsüz olduğuna dair gazete ilanı ve 1 adet
fotoğraf, sertifikanın okunamayacak şekilde tahrip olması halinde ise tahrip olmuş belgenin aslı ve 1
adet fotoğraf dilekçeye eklenerek İl Sağlık Müdürlüğüne başvurulur. Valilik kanalıyla Bakanlığımıza
gönderilen talep uygun ise söz konusu sertifika yeniden düzenlenir.
Bilgilerinizi ve ilgililere duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
Uzm. Dr. Orhan F. GÜMRÜKÇÜOĞLU
Bakan a.
Müsteşar
(İMZA)
DAĞITIM
-81 İl Valiliğine
3/3

Edirne
Bu Konuya Giren Kullanıcılar

Forum Jump
Bu foruma yeni konular postalayamazsınız.
Bu forumda ki konulara yeni posta gönderemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı silemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı düzenleyemezsiniz.
Bu forumda anketler yaratamazsınız.
Bu forumdaki anketlere oy veremezsiniz.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by AcerPRO
9 queries (0.076 seconds, 0.00%).

yaf_pageload: 0.008
yaf_mail_list: 0.002
yaf_eventlog_create: 0.048
yaf_topic_info: 0.001
yaf_forum_list: 0.001
yaf_forum_listpath: 0.001
yaf_post_list: 0.004
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_active_listtopic: 0.010