OHSAD Ana sayfa

Hoşgeldiniz Arama | Geçerli Konular | Üyeler | Foruma Gir | Kayıt

cerrahi merkezi Options · View
aysen_bildik@mynet.com
Mesaj Tarihi: Wednesday, July 01, 2009 11:39:54 AM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 7/16/2008
Mesajlar: 14
Lokasyon: İSTANBUL
arkadaşlar elinde cerrahi merkezlerinin yapabileceği ameliyatların listesi olan varsa benimle paylaşabilirmi? herkese iyi çalışmalar
ercan1402@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Wednesday, July 01, 2009 1:10:35 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 9/9/2008
Mesajlar: 29
Konu:Cerrahi Müdahale Birimlerinde
Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi 09.08.2007/21291


………………….VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE
2007/68


İLGİ: a) 09.03.2000 gün 23988 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi
Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
b) 13.04.2005 gün ve 5262 sayılı Genelge

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi gereğince Cerrahi Müdahale Birimlerinin açılış işlemlerinin değerlendirilmesi, faaliyetleri ve kapatılması ile ilgili tavsiye kararları almak üzere, Bakanlığımızca oluşturulan “Cerrahi Müdahale Birimi Bilim Komisyonu” tarafından, cerrahi müdahale birimleri ve buralarda yapılacak ameliyatlar ile ilgili illerden ve özel sağlık kuruluşlardan gelen öneriler değerlendirilmiştir. Cerrahi Müdahale Birimlerinde yapılacak ameliyatlar listesinde bazı değişiklikler yapılarak liste yeniden düzenlenmiş ayrıca Kalp Damar Cerrahisi branşı ile ilgili ameliyatlar da eklenmiş olup, ilgi (b) sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek’te bulunan ameliyat listesinin, ilinizde faaliyet gösteren bu tür sağlık kuruluşlarına tebliğ edilmesi ve cerrahi müdahale birimlerinde yapılacak ameliyatların bu genelge kapsamında yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Uzm. Dr. Orhan F.GÜMRÜKÇÜOĞLU
Bakan a.
Müsteşar

EKLER:
Ek - 1 Cerrahi Müdahale Listesi (10 sayfa)

DAĞITIM
A Planı
EK-1
Cerrahi Müdahale Uygulanacak Sağlık Kuruluşlarında Tıp Dallarına Göre Uygulanabilecek Cerrahi Müdahaleler Listesi


GENEL CERRAHİ

1. İnguinal herni
2. Femoral herni
3. Umblikal herni
4. Epigastrik ve paraumblikal herniler
5. Nüks inguinal ve femoral herniler
6. Sinüs pilonidalis
7. Hemoroid
8. Anal fissür
9. Komplike olmayan perianal fistüller
10. Deri- derialtı tümörlerin eksizyonu
11. Memeden tanı amaçlı biyopsi
12. Arteriovenöz fistül açılması
13. V. safena parva pake eksizyonu,
14. Tiroglossal kist eksizyonu
15. Sfinkterotomi,
16. Perianal abse drenajı,
17. Perianal sinüs eksizyonu,
18. Anal ve perianal benign lezyonların lokal eksizyonu,
19. Anal stenoz dilatasyonu,
20. Serklaj ameliyatı, rektal prolapsusda,
21. Rektal polip eksizyonu (anal yolla)


ORTOPEDİ

1) Açık kırıkların kapalı kırık haline getirilmesi
2) Amputasyonlar (küçük kemiklerde)
3) Artrodezler (spinal artrodez hariç)
4) Artroskopik cerrahi girişimler (tüm eklemlerde, diz ve omuzda yapılanlar dahil)
5) Artrotomiler (tüm kemiklerde)
6) Çıkıkların açık redüksiyonu
7) Çıkıkların kapalı redüksiyonu
8) DKÇ ameliyatları
9) DKÇ kapalı redüksiyonu ve alçı değişimleri
10) Eklem sertliklerinde düzeltme ve manipülasyonlar
11) Eksternal fiksatör uygulama (tüm kemiklerde)
12) Ekstremitelerden yabancı cisim çıkarılması (eklem içi olanlar dahil)
13) Gevşetme operasyonları
14) Habitüel lüksasyon ameliyatları
15) Higroma eksizyonu
16) Kas ameliyatları (myotomiler)
17) Kemik biyopsileri
18) Kemik ve yumuşak doku ameliyatları
19) Kırıkların açık redüksiyonu ve osteosentez (tüm kemiklerde)
20) Kırıkların kapalı redüksiyonu
21) Kırıklı çıkıkların kapalı redüksiyonu
22) Konjenital deformiteleri düzeltici girişimler
23) Osteomyelit ameliyatları
24) Osteosentez materyalin ve eksternal fiksatörlerin çıkarılması (tüm kemiklerde)
25) PEV alçıları
26) PEV ameliyatları
27) İmplant çıkarmalar
28) Psödoartroz tamiri (tüm kemiklerde)
29) Sinir tamirleri, greftleri,
30) Sinoviektomiler
31) Sinoviyal biyopsiler
32) Tendon transferleri, tamirleri, greftleri ve kas ameliyatları (tüm ekstremitelerde)
33) Tüm eklemlerde ligament ile bağ tamir ve rekonstrüksiyonları
34) Tüm el cerrahisi ameliyatları (mikrocerrahi dahil)
35) Uzatma ameliyatları (tüm kemiklerde)
36) Yumuşak doku ve kemik biyopsileri


KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1. Vajinal doğum (epizyotomi dahil)
2. Küretaj
3. Amniyosentez-kordosentez
4. Amniyoskopi
5. Arka onarım
6. Bartholin bez drenaj ve marsupiyalizasyonu
7. Bartholin bez eksizyonu
8. Embriyosid-fetosid
9. Gebelik sonlandırma (10 haftadan büyük anomalili fetüs için)
10. Gittes usulü ile kolposuspansiyon
11. İntrauterin RİA çıkarılması (myometriuma invaze olanlar için)
12. Koryon villus örneklemesi
13. Laparoskopi (açık trokar uygulaması ile tanısal ve adenolizis, kist aspirasyonu, tüp ligasyonu, endometriozis odak koterizasyonu dahil tedavi amaçlı)
14. Anti enkontinans operasyonları
15. Mini laparotomi ile tubal ligasyon
16. Servikal konizasyon (sıcak)
17. Servikal konizasyon (soğuk)
18. Servikal polip çıkarımı (kalın saplı olanlar)
19. Servikal sirkülaj (Mc Donald’s, Shirodkar, Lash)
20. Trakelorafi
21. Ultrasonografi eşliğinde kist aspirasyonu, ektopik gebelik içine ilaç uygulaması
22. Uterin polip çıkarımı
23. Üretral karunkül eksizyonu
24. Vajinal duvar kist aspirasyonu-eksizyonu
25. Vajinal septum eksizyonu
26. Vajinal stenoz tamiri
27. Vulva cildi eksizyonu
28. Vulvar abse – hematom boşaltılması
29. Vulvar travma onarımı
30. Vulvar, vajinal tümör, kist eksizyonel biyopsileri


ÜROLOJİ

1. Dilatasyon (üretral)
2. Double J katater ve ureter katateri takılması
3. İntrakavernozal enjeksiyonlar
4. İntravenikal kemoterapik veya immunoterapotik ajanlar verilmesi
5. Kordon kisti eksizyonu
6. Meatotomi, benique dilatasyonu
7. Mesane punch biyopsisi
8. Minimal invaziv priapism tedavisi
9. Papaverin testi
10. Prostat biyopsisi (TRUS eşliğinde)
11. Skrotal cerrahi (hidrosel, varikosel, skrotal orşiektomi)
12. Sistoskopi
13. Testis biyopsisi
14. Perkutan nefrostomi
15. Perkutan kist aspirasyonu (ultrason eşliğinde)
16. İnguinal orşiektomi
17. Vazektomi
18. Empotans ve enkontinans ameliyatları
19. Genital bölgenin cilt lezyonlarının cerrahi tedavisi
20. İnguinal orşiektomi
21. Orşipeksi
22. Üreteral stent veya kateterizasyon
23. Üreterosel, endoskopik tedaviPLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ

A. GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER
1. Kist, iyi huylu deri tümörlerinin eksizyonu
2. Malign deri tümörlerinin eksizyonu
3. Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu
4. Tatuaj eksizyonu
5. Dermabrazyon
6. Skar revizyonu
7. Kimyasal peeling
8. Botilinum toksin enjeksiyonu,
9. Dolgu maddeleri enjeksiyonu,
B. GREFTLER
1. Kısmi kalınlıkta deri grefti
2. Tam kalınlıkta deri grefti
3. Kompozit greft
4. Mukoza grefti alınması
5. Yağ grefti uygulamaları
C. FLEPLER
1. Deri flepleri
2. Fasiyokutan flepler
3. Kas, kas-deri flepleri
4. İnterpolasyon flepleri
5. Doku genişletici uygulamaları
6. Z-plasti
D. LAZER TEDAVİ UYGULAMALARI
E. BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ
1. Kraniyal kemik defektlerinin rekonstrüksiyonu
2. Maksillofasiyal bölge yumuşak doku yaralanmaları
3. Maksillofasiyal bölge kırıklarının tedavisi
4. Baş boyun bölgesi tümör cerrahisi ve rekonstrüksiyonu
5. TME cerrahisi
6. Estetik burun cerrahisi
7. Septum, konka ve internal valve cerrahisi
8. Burun rekonstrüksiyonu,
9. Oronazal fistüllerin kapatılması
10. Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu
11. Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu
12. Tortikolis düzeltilmesi
13. Oral kavite abse, kist veya hematom drenajı
14. Oral kavite laserasyonlarının onarımı
15. Oral kavite benign-malign tümörlerinin rezeksiyonu
16. Dudak-damak yarıklarının primer ve sekonder cerrahisi
17. Parotidektomi,
18. Sublingual tükrük bezi eksizyonu
19. Submandibuler tükrük bezi eksizyonu
F. GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER
1. Sternal debridman
2. Tümör veya kist eksizyonu
3. Abdominoplasti
4. Gastroşizis onarımı
5. Göbek granülomu/polipi eksizyonu
6. Karın duvarı benign-malign tümörleri için girişim
7. Rektus diyastazı onarımı
8. Büyütme mammoplastisi
9. Küçültme mammoplastisi
10. Jinekomasti düzeltilmesi
11. Meme dikleştirme
12. Meme rekonstrüksiyonu
13. Tüberöz meme onarımı
G. LENF NODLARI VE LENFATİK KANAL HASTALIKLARI CERRAHİSİ
1. Lenf bezi diseksiyonu
2. Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı
3. Lenfödem tedavisi için Thompson ameliyatı
4. Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant
5. Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti
H. EL VE MİKROCERRAHİ, EKSTREMİTE CERRAHİSİ
1. Konjenital el deformitelerinin düzeltilmesi
2. Travmatik el deformitelerinin düzeltilmesi
3. Ekstensör tendon onarımları
4. Fleksör tendon onarımları
5. Nöroliz
6. Periferik sinir onarımları
7. Pulley onarımları
8. Eldeki tümörlerin eksizyonu ve rekonstrüksiyon
9. Sinir dekompresyonları
10. Tenodezler
11. Tenoliz
I. FASİYAL PARALİZİNİN TEDAVİSİ
1. Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar
2. Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları
3. Kas transpozisyonu veya grefti ile düzeltme
4. Fasial sinir onarımı
5. Fasial sinirin greftle onarımı
6. Hipoglossal sinir transpozisyonu
7. Yumuşak doku süspansiyonu
8. Nöroliz
J. PERİOKÜLER BÖLGE CERRAHİSİ
1. Pitoz cerrahisi
2. Blefaroplasti,
3. Ektropion ve entropion için cerrahi girişim
4. Epikantus onarımı
5. Göz kapağı defektlerinin rekonstrüksiyonu
6. Kantoplasti
7. Tarsorafi
8. Telekantus onarımı
9. Periorbital bölge onkolojik cerrahisi ve rekonstrüksiyon
10. Gözyaşı drenaj problemlerinin onarımları
K. KULAK BÖLGESİNİN CERRAHİSİ
1. Konjenital kulak anomalilerinin onarımı
2. Travmatik kulak defektlerinin onarımı
3. Aurikula eksizyonu
4. Kulak memesi delinmesi
L. ERKEK GENİTAL SİSTEMİ CERRAHİSİ
1. Hipospadias onarımı
2. Üretral fistül onarımı
3. Fimozis açılması
4. Meatotomi
5. Penil fraktür onarımı
6. Penis rekonstrüksiyonu,
7. Penis uzatma
8. Peyronie plak eksizyonu


GÖZ _

A. GENEL ANESTEZİ ALTINDA YAPILACAK AMELİYATLAR
1. 16-18 yaş altındaki hastaların tümü
2. Ekzantrasyon
3. Göz içi yapıların boşalabileceği göz yaralanmaları
4. Hekimin veya hastanın genel anestezi tercihi
5. Mental retarde hastalar
6. Optik sinir ve orbita dekompresyon ameliyatları
7. Orbitotomiler
8. Psikolojik olarak gergin olan hastalar
9. Süresi 1,5-2 saati geçen operasyonlar
10. Vitreoretinal cerrahiler, keratoprotez, diğer bilim dalları ile birlikte yapılan operasyonlar (Blow-out fraktürleri, maksillofasiyal girişimler gibi)

B. LOKAL VEYA TOPİKAL ANESTEZİ ALTINDA YAPILACAK AMELİYATLAR
1. Evisserasyon, enükleasyon
2. Orbitotomi
3. Ekzantrasyon
4. Göz kapaklarında kesi, abse, kist, tümör cerrahisi,
5. Kapak rekonstrüksiyonu
6. Entropion, ektropion ameliyatları
7. Şalazyon ameliyatları
8. Tarsorafi
9. Gözyaşı drenaj sistemi probing, entübasyon
10. Kese ablasyonu
11. Dakriosistorinostomi, konjuktival rinostomi
12. Rektus ve oblik kaslara geriletme, rezeksiyon, miyotomi, miyektomi, ve ayarlanabilir sütur,
13. Kas transpozisyonları,
14. Faden ameliyatları
15. Nistagmus cerrahisi
16. Pterjium ameliyatı
17. Konjunktiva örtmesi
18. Konjunktival kesi, kist ve tümör cerrahisi,
19. Kornea, sklera kesisi sütürasyonu,
20. Ön kamara lavajı,
21. Penetran ve lamellar keratoplasti,
22. Radial keratotomi, astigmatik keratotomi,
23. Excimer laser ile PRK ve PTK
24. LASİK
25. Katarakt ameliyatı ve göz içi lens implantasyonu
26. Pupilloplasti
27. Sineşiotomi, iridotomi, iridektomi,
28. Tüm glokom ameliyatları,
29. Seton cerrahisi
30. Retina dekolmanı ameliyatları
31. Ön vitrektomi, pars plana vitrektomi,
32. Vitreoretinal cerrahi
33. Göz içinden silikon yağı alınması
34. Göz içi yabancı cisim çıkarılması
35. Pnömotik retinopeksi,
36. Keratoprotez,
37. İntacs, crossling laser ameliyatları


KULAK BURUN BOĞAZ

A. BURUN
a) Septal abse ve hematom drenajı
b) Nazal polipektomi
c) Konka rezeksiyonu
d) Burundan yabancı cisim çıkartılması
e) Burundan yabancı cismin cerrahi olarak çıkartılması
f) Septoplasti veya SMR
g) Alar defektlerin rekonstrüksiyonu
h) Oroantral fistül onarımı
i) Anterior tampon
j) Posterior tampon
k) Kırık redüksiyonu
l) Burun mukazası koterizasyonu
m) Burun içi konka elektrokoterizasyonu
n) Korrektif septorinoplasti
o) Rhinofima
B. PARANAZAL SİNÜSLER
a) Maksiller sinüs ponksiyonu ve lavajı
b) Antralkoanal polip ekzisyonu
c) Eksternal etmoidektomi
d) Caldwell-Luc ameliyatı
e) Mandibula fraktür redüksiyonu (açık, kapalı)
f) Maksilla fraktür redüksiyonu
g) Zigomatik ark fraktürü
h) Medial maksillektomi
C. ENDOSKOPİ
a) Tanı amaçlı nazal endoskopi
b) Fonksiyonel endoskopik sinus cerrahisi (tek taraf)
c) Fonksiyonel endoskopik sinus cerrahisi (çift taraf)
d) Maksiller sinüse endoskopik müdahale
e) Nazofarinks biyopsisi
D. LARENKS- BAŞ-BOYUN
a) Trakeotomi, Planlı
b) Trakeotomi, Acil işlem
c) Larinks biyopsisi (indirekt laringoskopi ile)
d) Direkt laringoskopi
e) Fleksible fiberoptik laringoskopi
f) Larinks papillomu
g) Kordektomi veya stripping
h) Nodül ve polip eksizyonu
i) Tiroplastiler
j) Teflon, yağ enjeksiyonu
k) Parotidektomi (yüzeyel, total)
l) Submandibuler gland eksizyonu
m) Sublingual gland eksizyonu
n) Ranula eksizyonu
o) Brankial kist eksizyonu
p) Lenf nodu diseksiyonu
q) İnce iğne aspirasyon biopsisi
E. AĞIZ-DUDAK-DİL
a) Tonsillektomi
b) Adenektomi
c) Ventilasyon tüp tatbiki
d) Ağız vestibül abse, kist veya hematom drenajı
e) Frenilum linguada basit frenilektomi
f) Frenilum linguale plastiği
g) Dudak lezyonu, basit eksizyon
h) Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu
i) Dil ve ağız tabanı, abse, kist, hematom vs. çıkarılması
j) Dil biyopsisi
k) Dil lezyonu eksizyonu,
l) Uvulaplasti
m) Uvulapalatofaringoplasti
n) Yumuşak damağa radyofrekans veya lazer uygulaması
o) Damaktan kitle eksizyonu
p) Özefagustan yabancı cisim çıkarılması
F. KULAK
a) Miringoplasti
b) Timpanoplasti
c) Stapedektomi
d) DKY’den polip eksizyonu
e) DKY’den ekzositoz eksizyonu
f) Masteidektomi (basit, radikal)
g) Aurikula eksizyonu (parsiyel, total)
h) Yabancı cisim eksizyonu
i) Orta kulak eksplanasyonu

ÇOCUK CERRAHİSİ
Yeni doğan hariç;
1. Abse/hematom drenajı
2. Anal stenozda dilatasyon
3. Anoplasti
4. Bartholin kisti çıkarılması
5. Brankial kleft kisti/sinüsü/fistülü eksizyonu
6. Bronkoskopi, tanısal
7. Bronkoskopi, yabancı cisim çıkarılması
8. Çift J stent yerleştirilmesi (endoskopik)
9. Deri kesisi ve laserasyonu onarımı
10. Deri/deri altı biyopsileri
11. Deri/deri altı kist/benign tümör çıkarılması
12. Epigastrik herni onarımı
13. Femoral herni onarımı
14. Fimozis açılması
15. Funikuler kist eksizyonu
16. Gastroskopi/gastroduodenoskopi (tanı, tedavi)
17. Göbek polipi eksizyonu
18. Hemanjiom eksizyonu (yüzeyel, 4cm’den küçük)
19. Hidroselektomi
20. Hipospadias (distal)
21. İmperfore himen açılması
22. İnguinal herni onarımı
23. İnguinal orşiektomi
24. Kas biyopsisi
25. Kolonoskopi
26. Lingual frenulum plastiği
27. Meatotomi
28. Memenin iyi huylu tümörlerinin eksizyonu
29. Orşiopeksi
30. Özofagoskopi, tanısal
31. Özofagoskopi, yabancı cisim çıkarılması/biyopsi
32. Parafimozis düzeltilmesi
33. Perianal abse drenajı
34. Perianal fistülotomi / fistülektomi
35. Perirektal enjeksiyon (rektal prolapsusta)
36. Preauriküler sinüs veya deri kalıntıları eksizyonu
37. Rektal biyopsi
38. Rektosigmoidoskopi
39. Retrograd üreteral kateterizasyon
40. Servikal, inguinal lenf bezi biyopsisi
41. Sfinkterotomi
42. Sinüs pilonidalis eksizyonu
43. Sistolitotomi, endoskopik
44. Sistoüretroskopi
45. Deri skarı revizyonu
46. Subüreteral enjeksiyon (vezikoüreteral reflüde)
47. Testis biyopsisi
48. Testis protezi yerleştirilmesi
49. Tiroglossal kist/fistül eksizyonu
50. Tortikollis eksizyonu
51. Trakeotomi (acil)
52. Umblikal herni onarımı
53. Üretra dilatasyonu
54. Üretradan taş ya da yabancı cisim çıkarılması
55. Üretrostomi
56. Üretere basket konulması, transüreterolitotomi
57. Vajinoskopi
58. Labial füzyon açılması
59. Varikoselektomi
60. Yanık debridman ve pansumanı (%10’un altında)
61. Yara debridmanı ve pansumanıKALP DAMAR CERRAHİSİ
1. Alt ve üst ekstremitede arteriyel ve venöz embolektomi, trombektomi endarterektomi
2. Alt ve üst ekstremitede arteriyel anevrizmanın cerrahi tedavisi (onarımı, gerektiği durumlarda greft yerleştirilmesi)
3. Alt ve üst ekstremitede arteriyovenöz fistül onarımı
4. Periferik damar yaralanmalarının onarımı
5. Periferik tıkayıcı damar hastalıklarının cerrahi tedavisi (abdominal girişim gerektirenler hariç)
6. Postoperatif kanama, tromboz, enfeksiyon için eksplorasyon, yara debridmanı
7. Arteriyovenöz fistül oluşturulması
8. Hemodiyaliz veya tedavi amaçlı kanül/kateter yerleştirilmesi,
9. Damar ve lenf sistemine yönelik biopsiler/eksizyonlar
10. Hemanjiyom eksizyonu (küçük, sınırlı)
11. Lenfödem cerrahi dışı tedavileri (Jobbst/intermitten pozitif basınç uygulaması, manuel lenf drenajı
12. Varis hastalığının tedavileri
a. Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu veya distal interruptionlar
b. Vena safena magna/parvanın ligasyonu, divizyon ve komplet strippingi
c. Vena safena magna/parvanın ligasyonu (ikisi birden), divizyon ve komplet strippingi
d. Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri grafti ve/veya alt ekstremite komünikan venlerin bağlanması, derin fasiya eksizyonu ile birlikte
e. Perforatörlerin ligasyonu, subfasiyal (SEPS), radikal (Linton tipi) deri grefti ile birlikte veya değil
f. Vena safena parvanın safenopopliteal birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu (aynı işlem)
g. Rekürren veya sekonder variköz venlerin ligasyon ve/veya divizyonu
h. Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu (seansı)
i. Eski- yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu (her bir enjeksiyon)
j. Varislerde lokal pake eksizyonu (her biri)
k. Vena safena magna’nın endovenöz radyofrekans ablasyonu
l. Vena safena magna’nın endovenöz lazer ile ablasyonu
m. Vena safena magna’nın endovenöz köpük skleroterapi ile ablasyonu
n. İnce retiküler varis ve telejiyektazilerin transkutan radyofrekans ablasyonu
o. İnce retiküler varis ve telejiyektazilerin transkutan lazer ablasyonu


Not: Sünnet uygulaması tüm hekimler tarafından yapılabilmektedir.

aysen_bildik@mynet.com
Mesaj Tarihi: Wednesday, July 01, 2009 1:53:53 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 7/16/2008
Mesajlar: 14
Lokasyon: İSTANBUL
çok teşekkür ederim. iyi çalışmlar
hakankaramelek05@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Saturday, December 19, 2009 2:42:46 PM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 12/10/2009
Mesajlar: 1
Lokasyon: İSTANBUL
can sarı wrote:
Konu:Cerrahi Müdahale Birimlerinde
Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi 09.08.2007/21291


………………….VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE
2007/68


İLGİ: a) 09.03.2000 gün 23988 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi
Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
b) 13.04.2005 gün ve 5262 sayılı Genelge

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi gereğince Cerrahi Müdahale Birimlerinin açılış işlemlerinin değerlendirilmesi, faaliyetleri ve kapatılması ile ilgili tavsiye kararları almak üzere, Bakanlığımızca oluşturulan “Cerrahi Müdahale Birimi Bilim Komisyonu” tarafından, cerrahi müdahale birimleri ve buralarda yapılacak ameliyatlar ile ilgili illerden ve özel sağlık kuruluşlardan gelen öneriler değerlendirilmiştir. Cerrahi Müdahale Birimlerinde yapılacak ameliyatlar listesinde bazı değişiklikler yapılarak liste yeniden düzenlenmiş ayrıca Kalp Damar Cerrahisi branşı ile ilgili ameliyatlar da eklenmiş olup, ilgi (b) sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek’te bulunan ameliyat listesinin, ilinizde faaliyet gösteren bu tür sağlık kuruluşlarına tebliğ edilmesi ve cerrahi müdahale birimlerinde yapılacak ameliyatların bu genelge kapsamında yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Uzm. Dr. Orhan F.GÜMRÜKÇÜOĞLU
Bakan a.
Müsteşar

EKLER:
Ek - 1 Cerrahi Müdahale Listesi (10 sayfa)

DAĞITIM
A Planı
EK-1
Cerrahi Müdahale Uygulanacak Sağlık Kuruluşlarında Tıp Dallarına Göre Uygulanabilecek Cerrahi Müdahaleler Listesi


GENEL CERRAHİ

1. İnguinal herni
2. Femoral herni
3. Umblikal herni
4. Epigastrik ve paraumblikal herniler
5. Nüks inguinal ve femoral herniler
6. Sinüs pilonidalis
7. Hemoroid
8. Anal fissür
9. Komplike olmayan perianal fistüller
10. Deri- derialtı tümörlerin eksizyonu
11. Memeden tanı amaçlı biyopsi
12. Arteriovenöz fistül açılması
13. V. safena parva pake eksizyonu,
14. Tiroglossal kist eksizyonu
15. Sfinkterotomi,
16. Perianal abse drenajı,
17. Perianal sinüs eksizyonu,
18. Anal ve perianal benign lezyonların lokal eksizyonu,
19. Anal stenoz dilatasyonu,
20. Serklaj ameliyatı, rektal prolapsusda,
21. Rektal polip eksizyonu (anal yolla)


ORTOPEDİ

1) Açık kırıkların kapalı kırık haline getirilmesi
2) Amputasyonlar (küçük kemiklerde)
3) Artrodezler (spinal artrodez hariç)
4) Artroskopik cerrahi girişimler (tüm eklemlerde, diz ve omuzda yapılanlar dahil)
5) Artrotomiler (tüm kemiklerde)
6) Çıkıkların açık redüksiyonu
7) Çıkıkların kapalı redüksiyonu
8) DKÇ ameliyatları
9) DKÇ kapalı redüksiyonu ve alçı değişimleri
10) Eklem sertliklerinde düzeltme ve manipülasyonlar
11) Eksternal fiksatör uygulama (tüm kemiklerde)
12) Ekstremitelerden yabancı cisim çıkarılması (eklem içi olanlar dahil)
13) Gevşetme operasyonları
14) Habitüel lüksasyon ameliyatları
15) Higroma eksizyonu
16) Kas ameliyatları (myotomiler)
17) Kemik biyopsileri
18) Kemik ve yumuşak doku ameliyatları
19) Kırıkların açık redüksiyonu ve osteosentez (tüm kemiklerde)
20) Kırıkların kapalı redüksiyonu
21) Kırıklı çıkıkların kapalı redüksiyonu
22) Konjenital deformiteleri düzeltici girişimler
23) Osteomyelit ameliyatları
24) Osteosentez materyalin ve eksternal fiksatörlerin çıkarılması (tüm kemiklerde)
25) PEV alçıları
26) PEV ameliyatları
27) İmplant çıkarmalar
28) Psödoartroz tamiri (tüm kemiklerde)
29) Sinir tamirleri, greftleri,
30) Sinoviektomiler
31) Sinoviyal biyopsiler
32) Tendon transferleri, tamirleri, greftleri ve kas ameliyatları (tüm ekstremitelerde)
33) Tüm eklemlerde ligament ile bağ tamir ve rekonstrüksiyonları
34) Tüm el cerrahisi ameliyatları (mikrocerrahi dahil)
35) Uzatma ameliyatları (tüm kemiklerde)
36) Yumuşak doku ve kemik biyopsileri


KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1. Vajinal doğum (epizyotomi dahil)
2. Küretaj
3. Amniyosentez-kordosentez
4. Amniyoskopi
5. Arka onarım
6. Bartholin bez drenaj ve marsupiyalizasyonu
7. Bartholin bez eksizyonu
8. Embriyosid-fetosid
9. Gebelik sonlandırma (10 haftadan büyük anomalili fetüs için)
10. Gittes usulü ile kolposuspansiyon
11. İntrauterin RİA çıkarılması (myometriuma invaze olanlar için)
12. Koryon villus örneklemesi
13. Laparoskopi (açık trokar uygulaması ile tanısal ve adenolizis, kist aspirasyonu, tüp ligasyonu, endometriozis odak koterizasyonu dahil tedavi amaçlı)
14. Anti enkontinans operasyonları
15. Mini laparotomi ile tubal ligasyon
16. Servikal konizasyon (sıcak)
17. Servikal konizasyon (soğuk)
18. Servikal polip çıkarımı (kalın saplı olanlar)
19. Servikal sirkülaj (Mc Donald’s, Shirodkar, Lash)
20. Trakelorafi
21. Ultrasonografi eşliğinde kist aspirasyonu, ektopik gebelik içine ilaç uygulaması
22. Uterin polip çıkarımı
23. Üretral karunkül eksizyonu
24. Vajinal duvar kist aspirasyonu-eksizyonu
25. Vajinal septum eksizyonu
26. Vajinal stenoz tamiri
27. Vulva cildi eksizyonu
28. Vulvar abse – hematom boşaltılması
29. Vulvar travma onarımı
30. Vulvar, vajinal tümör, kist eksizyonel biyopsileri


ÜROLOJİ

1. Dilatasyon (üretral)
2. Double J katater ve ureter katateri takılması
3. İntrakavernozal enjeksiyonlar
4. İntravenikal kemoterapik veya immunoterapotik ajanlar verilmesi
5. Kordon kisti eksizyonu
6. Meatotomi, benique dilatasyonu
7. Mesane punch biyopsisi
8. Minimal invaziv priapism tedavisi
9. Papaverin testi
10. Prostat biyopsisi (TRUS eşliğinde)
11. Skrotal cerrahi (hidrosel, varikosel, skrotal orşiektomi)
12. Sistoskopi
13. Testis biyopsisi
14. Perkutan nefrostomi
15. Perkutan kist aspirasyonu (ultrason eşliğinde)
16. İnguinal orşiektomi
17. Vazektomi
18. Empotans ve enkontinans ameliyatları
19. Genital bölgenin cilt lezyonlarının cerrahi tedavisi
20. İnguinal orşiektomi
21. Orşipeksi
22. Üreteral stent veya kateterizasyon
23. Üreterosel, endoskopik tedaviPLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ

A. GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER
1. Kist, iyi huylu deri tümörlerinin eksizyonu
2. Malign deri tümörlerinin eksizyonu
3. Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu
4. Tatuaj eksizyonu
5. Dermabrazyon
6. Skar revizyonu
7. Kimyasal peeling
8. Botilinum toksin enjeksiyonu,
9. Dolgu maddeleri enjeksiyonu,
B. GREFTLER
1. Kısmi kalınlıkta deri grefti
2. Tam kalınlıkta deri grefti
3. Kompozit greft
4. Mukoza grefti alınması
5. Yağ grefti uygulamaları
C. FLEPLER
1. Deri flepleri
2. Fasiyokutan flepler
3. Kas, kas-deri flepleri
4. İnterpolasyon flepleri
5. Doku genişletici uygulamaları
6. Z-plasti
D. LAZER TEDAVİ UYGULAMALARI
E. BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ
1. Kraniyal kemik defektlerinin rekonstrüksiyonu
2. Maksillofasiyal bölge yumuşak doku yaralanmaları
3. Maksillofasiyal bölge kırıklarının tedavisi
4. Baş boyun bölgesi tümör cerrahisi ve rekonstrüksiyonu
5. TME cerrahisi
6. Estetik burun cerrahisi
7. Septum, konka ve internal valve cerrahisi
8. Burun rekonstrüksiyonu,
9. Oronazal fistüllerin kapatılması
10. Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu
11. Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu
12. Tortikolis düzeltilmesi
13. Oral kavite abse, kist veya hematom drenajı
14. Oral kavite laserasyonlarının onarımı
15. Oral kavite benign-malign tümörlerinin rezeksiyonu
16. Dudak-damak yarıklarının primer ve sekonder cerrahisi
17. Parotidektomi,
18. Sublingual tükrük bezi eksizyonu
19. Submandibuler tükrük bezi eksizyonu
F. GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER
1. Sternal debridman
2. Tümör veya kist eksizyonu
3. Abdominoplasti
4. Gastroşizis onarımı
5. Göbek granülomu/polipi eksizyonu
6. Karın duvarı benign-malign tümörleri için girişim
7. Rektus diyastazı onarımı
8. Büyütme mammoplastisi
9. Küçültme mammoplastisi
10. Jinekomasti düzeltilmesi
11. Meme dikleştirme
12. Meme rekonstrüksiyonu
13. Tüberöz meme onarımı
G. LENF NODLARI VE LENFATİK KANAL HASTALIKLARI CERRAHİSİ
1. Lenf bezi diseksiyonu
2. Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı
3. Lenfödem tedavisi için Thompson ameliyatı
4. Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant
5. Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti
H. EL VE MİKROCERRAHİ, EKSTREMİTE CERRAHİSİ
1. Konjenital el deformitelerinin düzeltilmesi
2. Travmatik el deformitelerinin düzeltilmesi
3. Ekstensör tendon onarımları
4. Fleksör tendon onarımları
5. Nöroliz
6. Periferik sinir onarımları
7. Pulley onarımları
8. Eldeki tümörlerin eksizyonu ve rekonstrüksiyon
9. Sinir dekompresyonları
10. Tenodezler
11. Tenoliz
I. FASİYAL PARALİZİNİN TEDAVİSİ
1. Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar
2. Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları
3. Kas transpozisyonu veya grefti ile düzeltme
4. Fasial sinir onarımı
5. Fasial sinirin greftle onarımı
6. Hipoglossal sinir transpozisyonu
7. Yumuşak doku süspansiyonu
8. Nöroliz
J. PERİOKÜLER BÖLGE CERRAHİSİ
1. Pitoz cerrahisi
2. Blefaroplasti,
3. Ektropion ve entropion için cerrahi girişim
4. Epikantus onarımı
5. Göz kapağı defektlerinin rekonstrüksiyonu
6. Kantoplasti
7. Tarsorafi
8. Telekantus onarımı
9. Periorbital bölge onkolojik cerrahisi ve rekonstrüksiyon
10. Gözyaşı drenaj problemlerinin onarımları
K. KULAK BÖLGESİNİN CERRAHİSİ
1. Konjenital kulak anomalilerinin onarımı
2. Travmatik kulak defektlerinin onarımı
3. Aurikula eksizyonu
4. Kulak memesi delinmesi
L. ERKEK GENİTAL SİSTEMİ CERRAHİSİ
1. Hipospadias onarımı
2. Üretral fistül onarımı
3. Fimozis açılması
4. Meatotomi
5. Penil fraktür onarımı
6. Penis rekonstrüksiyonu,
7. Penis uzatma
8. Peyronie plak eksizyonu


GÖZ _

A. GENEL ANESTEZİ ALTINDA YAPILACAK AMELİYATLAR
1. 16-18 yaş altındaki hastaların tümü
2. Ekzantrasyon
3. Göz içi yapıların boşalabileceği göz yaralanmaları
4. Hekimin veya hastanın genel anestezi tercihi
5. Mental retarde hastalar
6. Optik sinir ve orbita dekompresyon ameliyatları
7. Orbitotomiler
8. Psikolojik olarak gergin olan hastalar
9. Süresi 1,5-2 saati geçen operasyonlar
10. Vitreoretinal cerrahiler, keratoprotez, diğer bilim dalları ile birlikte yapılan operasyonlar (Blow-out fraktürleri, maksillofasiyal girişimler gibi)

B. LOKAL VEYA TOPİKAL ANESTEZİ ALTINDA YAPILACAK AMELİYATLAR
1. Evisserasyon, enükleasyon
2. Orbitotomi
3. Ekzantrasyon
4. Göz kapaklarında kesi, abse, kist, tümör cerrahisi,
5. Kapak rekonstrüksiyonu
6. Entropion, ektropion ameliyatları
7. Şalazyon ameliyatları
8. Tarsorafi
9. Gözyaşı drenaj sistemi probing, entübasyon
10. Kese ablasyonu
11. Dakriosistorinostomi, konjuktival rinostomi
12. Rektus ve oblik kaslara geriletme, rezeksiyon, miyotomi, miyektomi, ve ayarlanabilir sütur,
13. Kas transpozisyonları,
14. Faden ameliyatları
15. Nistagmus cerrahisi
16. Pterjium ameliyatı
17. Konjunktiva örtmesi
18. Konjunktival kesi, kist ve tümör cerrahisi,
19. Kornea, sklera kesisi sütürasyonu,
20. Ön kamara lavajı,
21. Penetran ve lamellar keratoplasti,
22. Radial keratotomi, astigmatik keratotomi,
23. Excimer laser ile PRK ve PTK
24. LASİK
25. Katarakt ameliyatı ve göz içi lens implantasyonu
26. Pupilloplasti
27. Sineşiotomi, iridotomi, iridektomi,
28. Tüm glokom ameliyatları,
29. Seton cerrahisi
30. Retina dekolmanı ameliyatları
31. Ön vitrektomi, pars plana vitrektomi,
32. Vitreoretinal cerrahi
33. Göz içinden silikon yağı alınması
34. Göz içi yabancı cisim çıkarılması
35. Pnömotik retinopeksi,
36. Keratoprotez,
37. İntacs, crossling laser ameliyatları


KULAK BURUN BOĞAZ

A. BURUN
a) Septal abse ve hematom drenajı
b) Nazal polipektomi
c) Konka rezeksiyonu
d) Burundan yabancı cisim çıkartılması
e) Burundan yabancı cismin cerrahi olarak çıkartılması
f) Septoplasti veya SMR
g) Alar defektlerin rekonstrüksiyonu
h) Oroantral fistül onarımı
i) Anterior tampon
j) Posterior tampon
k) Kırık redüksiyonu
l) Burun mukazası koterizasyonu
m) Burun içi konka elektrokoterizasyonu
n) Korrektif septorinoplasti
o) Rhinofima
B. PARANAZAL SİNÜSLER
a) Maksiller sinüs ponksiyonu ve lavajı
b) Antralkoanal polip ekzisyonu
c) Eksternal etmoidektomi
d) Caldwell-Luc ameliyatı
e) Mandibula fraktür redüksiyonu (açık, kapalı)
f) Maksilla fraktür redüksiyonu
g) Zigomatik ark fraktürü
h) Medial maksillektomi
C. ENDOSKOPİ
a) Tanı amaçlı nazal endoskopi
b) Fonksiyonel endoskopik sinus cerrahisi (tek taraf)
c) Fonksiyonel endoskopik sinus cerrahisi (çift taraf)
d) Maksiller sinüse endoskopik müdahale
e) Nazofarinks biyopsisi
D. LARENKS- BAŞ-BOYUN
a) Trakeotomi, Planlı
b) Trakeotomi, Acil işlem
c) Larinks biyopsisi (indirekt laringoskopi ile)
d) Direkt laringoskopi
e) Fleksible fiberoptik laringoskopi
f) Larinks papillomu
g) Kordektomi veya stripping
h) Nodül ve polip eksizyonu
i) Tiroplastiler
j) Teflon, yağ enjeksiyonu
k) Parotidektomi (yüzeyel, total)
l) Submandibuler gland eksizyonu
m) Sublingual gland eksizyonu
n) Ranula eksizyonu
o) Brankial kist eksizyonu
p) Lenf nodu diseksiyonu
q) İnce iğne aspirasyon biopsisi
E. AĞIZ-DUDAK-DİL
a) Tonsillektomi
b) Adenektomi
c) Ventilasyon tüp tatbiki
d) Ağız vestibül abse, kist veya hematom drenajı
e) Frenilum linguada basit frenilektomi
f) Frenilum linguale plastiği
g) Dudak lezyonu, basit eksizyon
h) Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu
i) Dil ve ağız tabanı, abse, kist, hematom vs. çıkarılması
j) Dil biyopsisi
k) Dil lezyonu eksizyonu,
l) Uvulaplasti
m) Uvulapalatofaringoplasti
n) Yumuşak damağa radyofrekans veya lazer uygulaması
o) Damaktan kitle eksizyonu
p) Özefagustan yabancı cisim çıkarılması
F. KULAK
a) Miringoplasti
b) Timpanoplasti
c) Stapedektomi
d) DKY’den polip eksizyonu
e) DKY’den ekzositoz eksizyonu
f) Masteidektomi (basit, radikal)
g) Aurikula eksizyonu (parsiyel, total)
h) Yabancı cisim eksizyonu
i) Orta kulak eksplanasyonu

ÇOCUK CERRAHİSİ
Yeni doğan hariç;
1. Abse/hematom drenajı
2. Anal stenozda dilatasyon
3. Anoplasti
4. Bartholin kisti çıkarılması
5. Brankial kleft kisti/sinüsü/fistülü eksizyonu
6. Bronkoskopi, tanısal
7. Bronkoskopi, yabancı cisim çıkarılması
8. Çift J stent yerleştirilmesi (endoskopik)
9. Deri kesisi ve laserasyonu onarımı
10. Deri/deri altı biyopsileri
11. Deri/deri altı kist/benign tümör çıkarılması
12. Epigastrik herni onarımı
13. Femoral herni onarımı
14. Fimozis açılması
15. Funikuler kist eksizyonu
16. Gastroskopi/gastroduodenoskopi (tanı, tedavi)
17. Göbek polipi eksizyonu
18. Hemanjiom eksizyonu (yüzeyel, 4cm’den küçük)
19. Hidroselektomi
20. Hipospadias (distal)
21. İmperfore himen açılması
22. İnguinal herni onarımı
23. İnguinal orşiektomi
24. Kas biyopsisi
25. Kolonoskopi
26. Lingual frenulum plastiği
27. Meatotomi
28. Memenin iyi huylu tümörlerinin eksizyonu
29. Orşiopeksi
30. Özofagoskopi, tanısal
31. Özofagoskopi, yabancı cisim çıkarılması/biyopsi
32. Parafimozis düzeltilmesi
33. Perianal abse drenajı
34. Perianal fistülotomi / fistülektomi
35. Perirektal enjeksiyon (rektal prolapsusta)
36. Preauriküler sinüs veya deri kalıntıları eksizyonu
37. Rektal biyopsi
38. Rektosigmoidoskopi
39. Retrograd üreteral kateterizasyon
40. Servikal, inguinal lenf bezi biyopsisi
41. Sfinkterotomi
42. Sinüs pilonidalis eksizyonu
43. Sistolitotomi, endoskopik
44. Sistoüretroskopi
45. Deri skarı revizyonu
46. Subüreteral enjeksiyon (vezikoüreteral reflüde)
47. Testis biyopsisi
48. Testis protezi yerleştirilmesi
49. Tiroglossal kist/fistül eksizyonu
50. Tortikollis eksizyonu
51. Trakeotomi (acil)
52. Umblikal herni onarımı
53. Üretra dilatasyonu
54. Üretradan taş ya da yabancı cisim çıkarılması
55. Üretrostomi
56. Üretere basket konulması, transüreterolitotomi
57. Vajinoskopi
58. Labial füzyon açılması
59. Varikoselektomi
60. Yanık debridman ve pansumanı (%10’un altında)
61. Yara debridmanı ve pansumanıKALP DAMAR CERRAHİSİ
1. Alt ve üst ekstremitede arteriyel ve venöz embolektomi, trombektomi endarterektomi
2. Alt ve üst ekstremitede arteriyel anevrizmanın cerrahi tedavisi (onarımı, gerektiği durumlarda greft yerleştirilmesi)
3. Alt ve üst ekstremitede arteriyovenöz fistül onarımı
4. Periferik damar yaralanmalarının onarımı
5. Periferik tıkayıcı damar hastalıklarının cerrahi tedavisi (abdominal girişim gerektirenler hariç)
6. Postoperatif kanama, tromboz, enfeksiyon için eksplorasyon, yara debridmanı
7. Arteriyovenöz fistül oluşturulması
8. Hemodiyaliz veya tedavi amaçlı kanül/kateter yerleştirilmesi,
9. Damar ve lenf sistemine yönelik biopsiler/eksizyonlar
10. Hemanjiyom eksizyonu (küçük, sınırlı)
11. Lenfödem cerrahi dışı tedavileri (Jobbst/intermitten pozitif basınç uygulaması, manuel lenf drenajı
12. Varis hastalığının tedavileri
a. Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu veya distal interruptionlar
b. Vena safena magna/parvanın ligasyonu, divizyon ve komplet strippingi
c. Vena safena magna/parvanın ligasyonu (ikisi birden), divizyon ve komplet strippingi
d. Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri grafti ve/veya alt ekstremite komünikan venlerin bağlanması, derin fasiya eksizyonu ile birlikte
e. Perforatörlerin ligasyonu, subfasiyal (SEPS), radikal (Linton tipi) deri grefti ile birlikte veya değil
f. Vena safena parvanın safenopopliteal birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu (aynı işlem)
g. Rekürren veya sekonder variköz venlerin ligasyon ve/veya divizyonu
h. Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu (seansı)
i. Eski- yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu (her bir enjeksiyon)
j. Varislerde lokal pake eksizyonu (her biri)
k. Vena safena magna’nın endovenöz radyofrekans ablasyonu
l. Vena safena magna’nın endovenöz lazer ile ablasyonu
m. Vena safena magna’nın endovenöz köpük skleroterapi ile ablasyonu
n. İnce retiküler varis ve telejiyektazilerin transkutan radyofrekans ablasyonu
o. İnce retiküler varis ve telejiyektazilerin transkutan lazer ablasyonu


Not: Sünnet uygulaması tüm hekimler tarafından yapılabilmektedir.

volkanertunc@hotmail.com
Mesaj Tarihi: Wednesday, January 06, 2010 9:12:41 AM
Sırala: Member
Gruplar: Member

Katılan: 11/10/2008
Mesajlar: 12
yukarıdaki listeler yanlış
KODU İŞLEM ADI PUAN GRUBU
GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER
530.020 Apse veya hematom drenajı, derin 150 D grubu
530.030 Apse veya hematom drenajı, yüzeyel 50 E grubu
530.050 Biyopsi, iğne 70 E grubu
530.060 Biyopsi, cerrahi, derin 150 D grubu
530.070 Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel 70 E grubu
530.190 Kesi sütürasyonu, 84 E grubu
530.220 Kist ponksiyonu 40 E grubu
530.230 Kist/benign tümör çıkarılması 84 E grubu
530.270 Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu 150 D grubu
530.280 Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu 40 E grubu
530.290 Lokal anestezi 15 E grubu
530.380 Parasentez 50 E grubu
530.400 Sünnet 59 E grubu
530.410 Sütür alınması 10 E grubu
530.420 Torasentez 50 E grubu
530.480 Vena seksiyonu (Cut-down) 100 E grubu
530.510 Yanık debridman ve pansumanı, küçük 64 E grubu
530.520 Yanık debridman ve pansumanı, orta 107 E grubu
530.530 Yanık pansumanı 21 E grubu
530.560 Yara debridmanı 64 E grubu
530.580 Yara pansumanı 7 E grubu
KATETER İŞLEMLERİ
530.590 Arter kateterizasyonu 90 E grubu
530.610 Hemodializ için kateter yerleştirme 100 E grubu
530.625 İntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü 100 E grubu
530.650 İntravenöz port yerleştirilmesi 150 D grubu
530.660 Kalıcı tünelli kateter çıkarılması 75 E grubu
530.670 Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi 250 D grubu
530.680 Kateter pansumanı ve bakımı 10 E grubu
530.690 Kateter revizyonu ve/veya değişimi 75 E grubu
530.700 Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması 20 E grubu
530.710 Periton dializi için kateter takılması, Tenckoff vb. 300 C grubu
530.720 Periton dializi için kateter yerleştirme 100 E grubu
530.730 Perkütan silastik kateterizasyonu 30 E grubu
530.740 Santral ven kateterizasyonu, femoral ven 75 E grubu
530.750 Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven 100 E grubu
530.760 Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven 50 E grubu
530.770 Subclavian katater takılması 150 D grubu
AMELİYATLAR
AMELİYAT VE GİRİŞİM TANIMLARI
A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler)
C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler)
D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler)
E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler)
Yenidoğan (0-28gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde doğum tarihi belirtilmek kaydıyla, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir.
540.040 Yenidoğan ek puanı B grubu 300 C grubu
540.050 Yenidoğan ek puanı C grubu 200 D grubu
540.060 Yenidoğan ek puanı D grubu 100 E grubu
540.070 Yenidoğan ek puanı E grubu 50 E grubu
Aynı seansta yapılan ameliyatlarda artırılmış tek anestezi ücreti uygulanır.
ANESTEZİ VE REANİMASYON
TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR
550.010 Anestezi öncesi muayene 21 E grubu
550.020 Apne testi 200 D grubu
550.030 Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı 25 E grubu
550.040 Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi 20 E grubu
550.050 Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. 50 E grubu
550.060 İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü 60 E grubu
550.070 Kardiyopulmoner ressüsitasyon 200 D grubu
550.080 Laringeal maske uygulaması 35 E grubu
550.090 Muayene anestezisi, ameliyathane dışı 100 E grubu
550.100 Muayene anestezisi, ameliyathanede 50 E grubu
550.110 Nazal entübasyon, ameliyathane dışı 30 E grubu
550.120 Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü 20 E grubu
ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ
550.150 Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 450 C grubu
550.160 Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) 210 D grubu
550.170 Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) 120 E grubu
550.180 Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) 75 E grubu
550.190 Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) 50 E grubu
Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %100+%50+....veya
550.230 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899 250 D grubu
550.240 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499 144 E grubu
550.250 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299 90 E grubu
550.260 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149 60 E grubu
Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi puanları uygulanır
550.300 Yeni doğan anestezi puanı B grubu 315 C grubu
550.310 Yeni doğan anestezi puanı C grubu 179 D grubu
550.320 Yeni doğan anestezi puanı D grubu 110 E grubu
550.330 Yeni doğan anestezi puanı E grubu 75 E grubu
ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI
Enjeksiyonlar
550.350 Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi 150 D grubu
550.360 Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi 30 E grubu
550.370 Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi 75 E grubu
550.380 Proloterapi 150 D grubu
550.390 Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi 75 E grubu
550.400 Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu 15 E grubu
Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi
550.410 Aksiller pleksus sinir bloğu 100 E grubu
550.420 Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları 30 E grubu
550.430 Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları 30 E grubu
550.440 Faset median sinir (tek) bloğu 50 E grubu
550.450 Fasial sinir sinir bloğu 75 E grubu
550.460 Femoral sinir üçlü blok 75 E grubu
550.470 Gasser ganglion sinir bloğu 200 D grubu
550.480 Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu 100 E grubu
550.490 Greater ve lesser oksipital sinir bloğu 50 E grubu
550.500 İlave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri) 15 E grubu
550.510 İlave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri) 15 E grubu
550.520 İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu 75 E grubu
550.530 İnterkostal (tek) sinir bloğu 30 E grubu
550.540 İnterkostal, ilave her sinir sinir bloğu 15 E grubu
550.550 İnterskalen sinir bloğu 100 E grubu
550.560 Laringeal sup/rek sinir bloğu 75 E grubu
550.570 Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu 50 E grubu
550.580 Maksiller/mandibüler sinir bloğu 50 E grubu
550.590 Paraservikal (tek) sinir bloğu 75 E grubu
550.600 Peroneal/tibial/sural sinir bloğu 50 E grubu
550.610 Pudental sinir bloğu 50 E grubu
550.620 Radial/ulnar/medial sinir bloğu 50 E grubu
550.630 Sakral / koksigeal sinir bloğu 50 E grubu
550.640 Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu 75 E grubu
550.650 Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu 100 E grubu
550.660 Siyatik sinir bloğu 75 E grubu
550.670 Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu 50 E grubu
550.680 Supraskapuler sinir bloğu 50 E grubu
Sempatik Sinir Blokları-Tanısal
550.690 Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu 200 D grubu
550.700 İmpar ganglion sinir bloğu 150 D grubu
550.710 Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu 75 E grubu
550.720 Sfenopalatin ganglion sinir bloğu 150 D grubu
550.730 Splanknik blok 200 D grubu
550.740 Stellat ganglion sinir bloğu 75 E grubu
İntraspinal Sinir Blokları
550.750 Epidural blok (kateter + port/pompa implantı) 300 C grubu
550.760 Epidural kan/serum yaması 100 E grubu
550.770 Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu) 175 D grubu
550.780 Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter 150 D grubu
550.790 Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter 170 D grubu
550.800 Spinal blok, kateter + port/pompa implantı 300 C grubu
550.810 Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok 75 E grubu
550.820 Subaraknoid kateter 150 D grubu
550.830 Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter 170 D grubu
Sinir Blokları-Destruktif/Nörolitik
550.840 Hipofiz adenolizisi 400 C grubu
550.850 Subaraknoid nörolitik sinir bloğu 200 D grubu
550.860 Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir bloğu 300 C grubu
550.870 Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu 250 D grubu
550.880 Nörolitik interkostal , tek seviye sinir bloğu 75 E grubu
550.890 Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye 30 E grubu
550.900 Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu 200 D grubu
550.910 Nörolitik stellat ganglion sinir bloğu 125 E grubu
550.920 Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir bloğu 125 E grubu
550.930 Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir bloğu 300 C grubu
550.940 Nörolitik ganglion impar sinir bloğu 250 D grubu
550.950 Nörolitik periferik sinir , tek sinir bloğu 75 E grubu
550.960 Nörolitik Splanknik sinir bloğu 300 C grubu
Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT)
550.970 Anuloplasti RFT 350 C grubu
550.980 Faset Eklem (tek) RFT 250 D grubu
550.990 Glossofaringeal RFT 350 C grubu
551.010 Paravertebral lumbar RFT 250 D grubu
551.020 Paravertebral torakal RFT 250 D grubu
551.030 Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT 250 D grubu
551.040 Perkütan intradiskal RFT 250 D grubu
551.050 PİRFT intradiskal 250 D grubu
551.060 RFT Nörotomi 250 D grubu
551.070 Sakroiliak eklem (tek) RFT 200 D grubu
551.080 Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri) 250 D grubu
551.090 Spenopalatin ganglion RFT 300 C grubu
551.100 Stellat ganglion RFT 250 D grubu
551.110 Trigeminal/gasser ganglion RFT 300 C grubu
Nöroplasti-Adezyonolizis
551.120 Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis 300 C grubu
551.130 Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis 300 C grubu
551.140 Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis 300 C grubu
Nöromodülasyon
551.150 İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant 300 C grubu
551.160 İmplantasyon spinal-epidural 300 C grubu
551.170 Nörostimülatör elektronik analiz/programlama 20 E grubu
551.180 Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması 150 D grubu
551.190 Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi 350 C grubu
551.200 Periferik sinir elektrod implantasyonu 350 C grubu
551.210 Perkütan elektrod revizyon/çıkartılma 100 E grubu
551.220 Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu 350 C grubu
551.230 Pompa/port programlama/doldurma 20 E grubu
551.240 Port/pompa revizyon/çıkartılma 150 D grubu
Diğer
551.250 BİS Monitorizasyonu 20 E grubu
551.251 Derin trakeal aspirasyon 15 E grubu
551.260 Epidural blok (kontinu) 200 D grubu
551.270 Epidural/ Spinal diferansiyel blok 200 D grubu
551.280 Gastrik intramukozal pH, tonometri 30 E grubu
551.290 Günlük yatan hasta ağrı takibi 20 E grubu
551.300 IV. Lidokain testi 20 E grubu
551.310 İntraplevral kateter (kontinu blok) 150 D grubu
551.320 İntravenöz rejyonel blok (RİVA) 75 E grubu
551.330 Kontinu perineural opiat analjezisi 60 E grubu
551.340 SEDO-analjezi 29 E grubu
CERRAHİ UYGULAMALAR
DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ
DERİ
600.010 Dermabrazyon, bir alanda 200 D grubu
600.020 Dermabrazyon, tüm yüze 400 C grubu
600.030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu 15 E grubu
600.050 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli 400 C grubu
600.060 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür 200 D grubu
600.070 Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması 50 E grubu
600.090 Yanıkta eskarektomi 150 D grubu
600.100 Yanıkta eskarotomi 100 E grubu
600.110 Yanıkta fasiyotomi 150 D grubu
600.120 Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması 250 D grubu
600.130 Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması, ilave 30 E grubu
600.140 Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/kriyoterapisi 350 C grubu
DERİ VE DERİALTI
600.150 Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım 150 D grubu
600.160 Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım 550 B Grubu
600.170 Skar revizyonu 169 D grubu
600.200 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu 253 D grubu
600.230 Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile 700 B Grubu
600.240 Vasküler malformasyonlar için etanol enjeksiyonu 200 D grubu
600.250 Split thickness deri grefti, küçük 200 D grubu
600.260 Split thickness deri grefti, orta 300 C grubu
600.270 Split thickness deri grefti, büyük 400 C grubu
600.280 Full thickness deri grefti, küçük 300 C grubu
600.290 Full thickness deri grefti, büyük 400 C grubu
GREFTLER
600.300 Kısmi kalınlıkta deri drefti 354 C grubu
600.330 Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı 51 E grubu
600.350 Kompozit greft 200 D grubu
600.360 Mukoza grefti alınması 100 E grubu
600.370 Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, 219 D grubu
600.400 Yağ grefti uygulamaları 250 D grubu
FLEPLER
600.410 Abbe flebi birinci seans 300 C grubu
600.420 Abbe flebi ikinci seans 150 D grubu
600.430 Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler 600 B Grubu
600.440 Alın flebi birinci seans 450 C grubu
600.450 Alın flebi ikinci seans 150 D grubu
600.460 Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri 400 C grubu
600.470 Çapraz bacak flebi, birinci seans 400 C grubu
600.480 Çapraz bacak flebi, ikinci seans 150 D grubu
600.490 Çapraz parmak flebi, birinci seans 300 C grubu
600.500 Çapraz parmak flebi, ikinci seans 150 D grubu
600.510 Dil flebi birinci seans 400 C grubu
600.520 Dil flebi ikinci seans 150 D grubu
600.530 Doku genişletici uygulamaları birinci seans 500 B Grubu
600.540 Doku genişletici uygulamaları ikinci seans 500 B Grubu
600.550 Fasiyokütan flep 400 C grubu
600.570 İki loblu flep 350 C grubu
600.580 İnterpolasyon flepleri birinci seans 350 C grubu
600.590 İnterpolasyon flepleri ikinci seans 150 D grubu
600.600 Kas flebi 400 C grubu
600.610 Kas flebi + deri grefti 500 B Grubu
600.620 Kas-deri flebi 600 B Grubu
600.630 K-M plasti 400 C grubu
600.640 Limberg flebi, romboid flepler 300 C grubu
600.650 Mukoza flebi 300 C grubu
600.660 Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi 300 C grubu
600.670 Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi + deri grefti 500 B Grubu
600.680 Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi 500 B Grubu
600.700 Tek loblu lokal deri flebi 300 C grubu
600.720 V-Y ilerletme deri flebi 350 C grubu
600.730 Z-Plasti (bir tek Z-plasti) 250 D grubu
LAZER TEDAVİ UYGULAMALARI
Vasküler lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamaları
600.740 Vasküler lezyon, Lazer 169 D grubu
Vasküler lezyonlar için eksizyonal lazer uygulamaları
600.770 Vasküler lezyon, eksizyonel lazer 169 D grubu
Benign veya malign deri tümörleri için eksizyonal lazer
600.800 Tümör, eksizyonel lazer 202 D grubu
Tümöral olmayan pigmentli lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamaları
600.830 Pigmentli lezyon, lazer 169 D grubu
BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ
BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ
600.860 ‘Blow-out ‘ kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi 500 B Grubu
600.870 Etmoidal arter ligasyonu 300 C grubu
600.880 Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 400 C grubu
600.900 Habitüel TME dislokasyonları için eminektomi 350 C grubu
600.910 Kafatası kemiği/saçlı deri ekstensiv tümör ameliyatları 450 C grubu
600.920 Kafatası kemiği/saçlı derinin basit tümöral kitleleri 169 D grubu
600.950 Kondilektomi 400 C grubu
600.980 Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları 400 C grubu
601.010 Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu 600 B Grubu
601.030 LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti 700 B Grubu
Burun
601.220 Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu 600 B Grubu
601.230 TME ankilozu için ‘gap’ artroplastisi 500 B Grubu
601.240 TME arthroplasti 500 B Grubu
601.270 Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit 400 C grubu
601.280 Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon 200 D grubu
601.290 Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon 500 B Grubu
601.340 Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu 100 E grubu
601.350 Burun mukozası koterizasyonu 20 E grubu
601.360 Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel 400 C grubu
601.400 Burun tamponu konması, ön 10 E grubu
601.410 Burundan yabancı cisim çıkarılması 40 E grubu
601.420 Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi 150 D grubu
601.430 Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır ‘saddle nose’ deformitesi onarımı 600 B Grubu
601.450 Konka lateralizasyonu 66 E grubu
601.460 Konka SMR’ı, çift taraf 75 E grubu
601.470 Konka SMR’ı, tek taraf 51 E grubu
601.480 Septal fraktür onarımı 320 C grubu
601.500 Nazal fraktür onarımı 66 E grubu
601.510 Nazal polipektomi 200 D grubu
601.520 Nazal septal perforasyon onarımı 400 C grubu
601.530 Nazal septal buton tatbiki 70 E grubu
601.540 Nazal Valv cerrahisi (çift taraf) 300 C grubu
601.550 Nazal Valv cerrahisi (tek taraf) 150 D grubu
601.560 Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans 450 C grubu
601.570 Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans 150 D grubu
601.580 Rinofima eksizyonu ve deri grefti 350 C grubu
601.590 Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması 200 D grubu
601.600 Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmayan 400 C grubu
601.610 Rinoplasti, komplike/greft ile 600 B Grubu
601.620 Septoplasti veya SMR 300 C grubu
601.630 Septorinoplasti 500 B Grubu
601.650 Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi+iskelet yapı oluşturulması 800 B Grubu
601.660 Yalnızca kıkırdak kaybı içeren ‘saddle nose’ deformitesi onarımı 400 C grubu
Boyun ve Larinks
601.670 Alar defektlerin rekonstrüksiyonu 400 C grubu
601.700 Boyun eksplorasyonu 400 C grubu
601.710 Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu 600 B Grubu
601.750 Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim 300 C grubu
601.780 Hiyoid süspansiyonu 600 B Grubu
601.790 İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon 400 C grubu
601.800 Kordektomi veya stripping 400 C grubu
601.810 Kosta grefti alınması 200 D grubu
601.830 Laringeal fraktür tedavisi, kapalı 200 D grubu
601.860 Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon 450 C grubu
601.900 Laringoskopi, direkt 152 D grubu
601.901 Laringoskopi + biyopsi 250 D grubu
601.910 Laringoskopi, fleksible fiberoptik 51 E grubu
601.920 Laringostroboskopi 40 E grubu
601.950 Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile 86 E grubu
601.960 Larinks papillomu 450 C grubu
601.970 Larinks yabancı cisim çıkarılması 180 D grubu
601.971 Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu 250 D grubu
601.980 Lateral rinotomi ile yaklaşım 400 C grubu
602.000 Obturator tatbiki 20 E grubu
602.010 Suprahyoid boyun diseksiyonu 300 C grubu
602.030 Tiroplasti 550 B Grubu
602.031 Trakeoözofajial fistül açılması, primer 130 E grubu
602.032 Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder 350 C grubu
602.040 Tortikolis düzeltilmesi 300 C grubu
Paranazal Sinüsler
602.050 Antrokoanal polip eksizyonu 200 D grubu
602.070 Caldwell-Luc ameliyatı (tek taraflı) 250 D grubu
602.080 Caldwell-Luc ameliyatı, (iki taraflı) 350 C grubu
602.090 Eksternal etmoidektomi 350 C grubu
602.100 Frontal sinozotomi (trepanasyon) 250 D grubu
602.120 Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flap (tek taraflı) 400 C grubu
602.130 Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı 50 E grubu
602.140 Ozenaya cerrahi girişim 300 C grubu
602.160 Transnazal etmoidektomi 350 C grubu
Endoskopi
602.200 Endoskopik DSR 400 C grubu
602.220 Endoskopik koanal atrezi açılması 450 C grubu
602.230 Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu 350 C grubu
602.240 Endoskopik konka redüksiyonu 300 C grubu
602.250 Endoskopik medial maksillektomi 500 B Grubu
602.290 Endoskopik septoplasti 350 C grubu
602.300 Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi 500 B Grubu
602.310 Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi 34 E grubu
602.320 Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, çift taraf 500 B Grubu
602.330 Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf 350 C grubu
602.340 Maksiller sinüse endoskopik müdahale 300 C grubu
602.350 Nazofarinks biyopsisi 75 E grubu
602.360 Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik 140 E grubu
602.370 Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi 350 C grubu
Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler
602.380 Adenoidektomi 200 D grubu
602.390 Adenoidektomi ve tüp 300 C grubu
602.400 Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu 250 D grubu
602.410 Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler 400 C grubu
602.420 Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı 100 E grubu
602.440 Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı 100 E grubu
602.450 Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı 300 C grubu
602.460 Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu 100 E grubu
602.470 Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı 150 D grubu
602.480 Alveolar yarık onarımı 400 C grubu
602.500 Damağa radyofrekans uygulanması 150 D grubu
602.510 Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu 150 D grubu
602.560 Deri grefti kullanarak sulkoplasti 300 C grubu
602.570 Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması 200 D grubu
602.580 Dil köküne radyofrekans uygulanması 150 D grubu
602.590 Dil kökü süspansiyonu 400 C grubu
602.600 Dil lezyonu eksizyonu 200 D grubu
602.610 Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onarım 400 C grubu
602.620 Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması 100 E grubu
602.630 Dudak adezyonu 250 D grubu
602.650 Dudak malign tümör rezeksiyonu/biyopsi ve Estlander, Berdnard vb. flebi 550 B Grubu
602.660 Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi 350 C grubu
602.670 Dudak/dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım 350 C grubu
602.680 Dudak yarığı burnu onarımı (osteotomisiz) 350 C grubu
602.690 Dudak yarığı burnu onarımı (osteotomi de yapılarak ) 400 C grubu
602.700 Dudak yarığı onarımı (iki taraflı) 500 B Grubu
602.710 Dudak yarığı onarımı (tek taraflı) 350 C grubu
602.720 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu +lokal flepler ile onarımı 550 B Grubu
602.730 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onarımı+LAP biyopsisi 600 B Grubu
602.760 Frenilum linguale plastiği 100 E grubu
602.770 Genioglossal ilerletme 400 C grubu
602.780 Genioplasti implant ile 350 C grubu
602.790 Genioplasti, osteotomi ile 400 C grubu
602.800 Glossektomi, parsiyel 350 C grubu
602.830 Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi 200 D grubu
602.840 Islık çalan ağız deformitesi onarımı 300 C grubu
602.850 Kolumella uzatılması 300 C grubu
602.880 Lazer asiste uvulektomi 300 C grubu
602.890 Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti 400 C grubu
602.900 Lingual tonsil eksizyonu 270 D grubu
602.940 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal 400 C grubu
602.950 Nazolabial fistül onarımı 300 C grubu
602.960 Onarılmış dudak yarığı revizyonu 350 C grubu
602.970 Oro-antral fistüllerin onarımı 350 C grubu
602.980 Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü 200 D grubu
602.990 Peritonsiller apse açılması 100 E grubu
603.020 Ranulaya girişim 300 C grubu
603.030 Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı 200 D grubu
603.050 Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım 600 B Grubu
603.080 Tonsillektomi 400 C grubu
603.090 Tonsillektomi ve adenoidektomi 400 C grubu
603.100 Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp 425 C grubu
603.110 Tonsillektomi ve tüp 400 C grubu
603.130 Uvulektomi 300 C grubu
603.140 Uvulofaringoplasti 380 C grubu
603.150 Vestibuloplasti 250 D grubu
Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi
603.160 Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu 300 C grubu
603.180 Parotidektomi, yüzeyel 500 B Grubu
603.190 Parotis apse drenajı 100 E grubu
603.200 Sialolitotomi (cerrahi) 175 D grubu
603.210 Sublingual tükrük bezi eksizyonu 300 C grubu
603.220 Submaksiller veya sublingual apse drenajı 200 D grubu
603.230 Submandibuler tükrük bezi eksizyonu 400 C grubu
603.240 Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti 300 C grubu
GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER
TORAKS DUVARI
603.260 Fasiatomi 200 D grubu
603.270 Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı 480 E grubu
603.290 Kot fraktürü tedavisi, kapalı 50 E grubu
603.300 Kot rezeksiyonu, ekstraplevral 600 D grubu
603.310 Kot rezeksiyonu, parsiyel 300 B Grubu
603.340 Mediastinoskopi 200 B Grubu
603.350 Mediastinotomi ile eksplorasyon 600 E grubu
603.360 Sternal debridman 400 B Grubu
603.390 Sternal tel çıkarılması 100 B Grubu
603.400 Sternum fraktürü fiksasyonu, açık 500 E grubu
603.410 Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı 250 C grubu
603.490 Tümör veya kist eksizyonu 500 C grubu
GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER
603.520 Göbek granülomu/polipi eksizyonu 50 E grubu
603.530 Karın duvarı benign tümörleri için girişim 200 D grubu
603.590 Rektus diyastazı onarımı 400 C grubu
603.600 Rektus kılıfı hematomu için girişim 100 E grubu
Meme
603.610 Büyütme mammoplastisi (iki taraflı) 500 B Grubu
603.620 Jinekomasti düzeltilmesi (iki taraflı) 500 B Grubu
603.630 Jinekomasti düzeltilmesi (tek taraflı) 300 C grubu
603.640 Küçültme mammoplastisi (iki yanlı) 750 B Grubu
603.650 Mastektomi, basit 500 B Grubu
603.680 Meme asimetrisinin düzeltilmesi 600 B Grubu
603.720 Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile 400 C grubu
603.740 Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu 300 C grubu
603.750 Segmental mastektomi 350 C grubu
603.760 Tüberoz meme onarımı 600 B Grubu
Herniler
603.780 İnguinal herni onarımı (tek taraflı) 400 C grubu
603.800 İnsizyonel herni onarımı 400 C grubu
603.820 Parastomal herniasyonda girişim 450 C grubu
603.830 Spiegel hernisi onarımı 300 C grubu
603.840 Umblikal herni onarımı 350 C grubu
PERİTON BOŞLUĞU
604.020 Laparoskopi, tanısal 250 D grubu
604.100 Periton lavajı, tanısal 100 E grubu
RETROPERİTON
604.160 Retroperitoneal tümörden biyopsi 350 C grubu
KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ
PERİKARD
604.310 Kalıcı pacemaker çıkartılması 200 D grubu
604.360 Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte 320 C grubu
604.370 Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar 280 D grubu
604.380 Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu 200 D grubu
604.390 Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi 240 D grubu
605.910 IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması 320 C grubu
605.920 İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP) 400 C grubu
606.000 Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakial, innominate, subclavian arter, kol insizyonu ile 320 C grubu
606.030 Embolektomi/trombektomi,femoropopliteal,aortoiliak arter,bacak insizyonu 400 C grubu
VENÖZ REKONSTRÜKSİYON
606.130 Safenopopliteal ven anastomozu 680 B Grubu
606.190 Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık 720 B Grubu
606.270 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, popliteal arter 800 B Grubu
606.280 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, radial/ulnar arter 720 B Grubu
606.480 Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler 880 B Grubu
606.510 Damar onarımı, direkt, üst ekstremite 759 B Grubu
606.520 Damar onarımı, direkt, el, parmak 840 B Grubu
EKSPLORASYON
607.360 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diss. ile birlikte/değil 260 D grubu
607.370 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter 180 D grubu
607.380 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter 180 D grubu
607.390 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter 180 D grubu
607.400 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar 220 D grubu
607.410 Arterial veya venöz grefte trombektomi ve/veya onarım 520 B Grubu
607.500 Postoperatif eksplorasyon, ekstremite 360 D grubu
İNTRAVASKÜLER KANÜLASYON VE SHUNT (AYRI İŞLEM)
607.530 Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı 840 B Grubu
607.540 Arteriovenöz fistül oluşturulması, nonotojen greft 520 B Grubu
607.550 Arteriovenöz fistül oluşturulması, otojen greft 560 B Grubu
607.560 Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil 560 B Grubu
607.570 Arteriyovenöz fistül/şant oluşturulması veya onarımı 300 C grubu
607.580 Declotting kanülü, balon kateterli 80 E grubu
607.590 Declotting kanülü, balon katetersiz 40 E grubu
607.600 Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması 350 C grubu
607.610 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, eksternal revizyonu veya çıkartılması 240 D grubu
607.620 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, internal 560 B Grubu
607.630 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, ven to ven 120 E grubu
TRANSKATETER TEDAVİSİ VE BİOPSİ
607.700 Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon 480 C grubu
607.710 Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon 350 C grubu
LİGASYON VE DİĞER İŞLEMLER
607.720 Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu 8 E grubu
607.730 İnternal jugular ven ligasyonu 400 C grubu
607.770 Kanayan küçük arter, ven bağlanması 50 E grubu
607.790 Ligasyon veya biyopsi, temporal arter 60 E grubu
607.800 Ligasyon, eksternal karotid arter 300 C grubu
607.870 Perforatörlerin ligasyonu, subfascial, 800 B Grubu
607.880 Reküren veya sekonder variköz venlerin ligasyon, ve/veya divizyon 50 E grubu
607.890 Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu veya distal intterruptionlar 160 D grubu
607.900 V. safena magna ve parvanın ligasyon (ikisi birden), divizyon ve komplet strippingi 400 C grubu
607.910 Varislerde lokal pake eksizyonu (her biri) 100 E grubu
607.920 Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu (seansı) 40 E grubu
607.930 Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi 300 C grubu
607.940 Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri grefti ve/veya alt ekstremite kominikan venlerin bağlanması, derin fascia eksizyonu ile birlikte 700 B Grubu
607.950 Vena safena parvanın safenopop. birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu 80 E grubu
LENF NODLARI VE LENFATİK KANALLAR
İNSİZYON
608.000 İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu 500 B Grubu
608.020 Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit 40 E grubu
EKSİZYON
608.120 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, basit 275 D grubu
608.130 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, kompleks 400 C grubu
ALT EKSTREMİTEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER
608.170 Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu 500 B Grubu
608.200 Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı (sınırlı bir alanda) 400 C grubu
608.200 Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı (sınırlı bir alanda) 400 C grubu
608.210 Lenfödem Thompson ameliyatı 600 B Grubu
608.250 Damar onarımı 600 B Grubu
608.260 Damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişimler 800 B Grubu
SOLUNUM SİSTEMİ CERRAHİSİ
TRAKEA VE BRONŞ
608.300 Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı 300 C grubu
608.310 Bronkoskopi, tanısal (fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil 150 D grubu
608.320 Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla 250 D grubu
608.350 Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte 400 C grubu
608.360 Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte 250 D grubu
608.370 Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte 150 D grubu
608.380 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte 200 D grubu
608.390 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım yok 120 E grubu
608.420 Pretrakeal fasya açılması 100 E grubu
608.490 Trakeostomi stenozu açılması 200 D grubu
608.500 Trakeotomi açılması, acil 250 D grubu
608.510 Trakeotomi açılması, planlı 200 D grubu
AKCİĞERLER VE PLEVRA
608.630 İntraplöral lavaj (her tür teknikle) 300 C grubu
608.640 Kateter torakostomi (kapalı sistem uygulama) 150 D grubu
608.650 Kimyasal plörodez,ayrıca tüp torakostomi/kateter torakostomi eklenecek) 100 E grubu
608.780 Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte 250 D grubu
608.880 Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı) Tek taraflı 300 C grubu
608.890 Tüp ve katater torakostomi, günlük izlem 25 E grubu
SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ
KARACİĞER
SAFRA YOLLARI
609.230 Kolesistektomi* 500 B Grubu
ÖZOFAGUS
609.500 Özofagial tüp/balon uygulaması, özofagus varis kanamasında 150 D grubu
609.690 Transözofageal varis ligasyonu 450 C grubu
MİDE-DUODENUM
JEJUNUM VEYA İLEUM
KOLON
610.291 Kolostomi revizyonu 201 D grubu
610.300 Kolostomi bakımı 15 E grubu
610.340 Total barsak irrigasyonu 50 E grubu
REKTUM
610.350 Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta 100 E grubu
610.360 Rektal polip eksizyonu, anal yolla 150 D grubu
610.370 Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması 50 E grubu
610.400 Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler 250 D grubu
610.430 Serklaj/Tiersch ameliyatı, rektal prolapsusta 200 D grubu
ANÜS
610.460 Anal stenozda dilatasyon 50 E grubu
610.470 Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu 200 D grubu
610.480 Anoplasti 400 C grubu
610.490 Fissürektomi 200 D grubu
610.500 Hemoroidde elektrokoagülasyon 100 E grubu
610.510 Hemoroidde lastik band ligasyonu 75 E grubu
610.520 Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi 30 E grubu
610.530 Hemoroidektomi 275 D grubu
610.540 İnfrared ile hemoroid tedavisi 75 E grubu
610.560 Perianal apse drenajı 250 D grubu
610.570 Perianal fistülotomi/fistülektomi 400 C grubu
610.580 Perianal sinüs eksizyonu 300 C grubu
610.610 Sfinkterotomi 150 D grubu
610.620 Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma 200 D grubu
610.625 Pilonidal sinüs eksizyonu 200 D grubu
KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ
Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur, tibia, fibula
Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella
Küçük Kemikler: Metatars, metakarp ve parmak kemikleri
Büyük Eklemler: Omuz, dirsek, el bileği, kalça, symfizis pubis, sakroiliak, diz, ayak bileği
Orta Eklemler: İntertarsal, interkarpal, akromioklavikular, tibifibular sindezmoz, distal radioulnar, proksimal radioulnar, sternoklavikular, kostasternal, interfalangeal
Küçük Eklemler: Metatarsofalangeal, interfalangeal
ALÇI ve ATELLER
610.630 Gövde alçısı (minerva) 100 E grubu
610.640 Gövde-ekstremite alçısı 150 D grubu
610.650 Pelvipedal alçı ( 10 yaş altı) 150 D grubu
610.660 Pelvipedal alçı ( 10 yaş üstü ) 200 D grubu
610.670 Kısa kol alçı (Dirsek altı) 50 E grubu
610.680 Kısa kol atel ( Dirsek altı) 40 E grubu
610.690 Uzun kol alçı (Dirsek üstü) 70 E grubu
610.700 Uzun kol atel (Dirsek üstü) 60 E grubu
610.710 Kısa bacak alçı ( Diz altı) 70 E grubu
610.720 Kısa bacak atel ( Dizaltı) 60 E grubu
610.730 Uzun bacak alçı ( Dizüstü) 100 E grubu
610.740 Uzun bacak atel ( Diz üstü) 70 E grubu
610.750 Parmak ateli (aleminyum) veya alçısı 10 E grubu
610.760 Cast-brace 150 D grubu
610.770 PTB alçısı 80 E grubu
610.780 Alçı çıkarma 15 E grubu
610.790 Sekiz bandajı 40 E grubu
610.800 Velpeau (Kol gövde) Bandajı 40 E grubu
610.810 U ateli veya atel + velpeau 80 E grubu
610.820 ESWT 300 C grubu
TRAKSİYON
610.830 İskelet traksiyonu geçilmesi 100 E grubu
610.840 Cilt traksiyonu uygulanması 30 E grubu
610.850 Halo-femoral veya halo traksiyon 200 D grubu
ÇIKIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU
610.860 Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 50 E grubu
610.870 Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 100 E grubu
610.880 Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu 200 D grubu
KIRIKLARIN KAPALI REDÜKSİYONU
610.890 Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu 50 E grubu
610.900 Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu 100 E grubu
610.910 Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu 200 D grubu
ANESTEZİ ALTINDA EKLEM MOBİLİZASYONU
610.920 Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu 50 E grubu
610.930 Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu 100 E grubu
610.940 Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu 200 D grubu
KIRIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ
610.950 Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük 100 E grubu
610.960 Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, büyük 300 C grubu
610.970 Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta 200 D grubu
611.050 Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi 300 C grubu
611.060 Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi 375 C grubu
611.070 Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi 400 C grubu
611.080 Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi 350 C grubu
611.090 Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi 440 C grubu
611.100 Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi 450 C grubu
611.130 Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi 350 C grubu
ÇIKIKLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ
611.150 Küçük eklem çıkığı açık redüksiyon 300 C grubu
611.160 Küçük eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon + fiksasyon 375 C grubu
611.170 Orta eklem çıkığı açık redüksiyon 350 C grubu
611.180 Orta eklem kırıklı çıkık açık redüksiyon + fiksasyon 440 C grubu
611.210 Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hf. ve üzeri ) ilave edilecek puan 200 D grubu
AMPUTASYON, DEZARTİKÜLASYON
611.230 Orta kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu 350 C grubu
611.240 Küçük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu 300 C grubu
OSTEOTOMİLER
611.300 Orta kemik osteotomi + fiksasyon 400 C grubu
611.310 Küçük kemik osteotomi + fiksasyon 300 C grubu
İMPLANT ÇIKARMA
611.320 Pin çıkarma 100 E grubu
611.330 Eksternal fiksatör çıkarma 200 D grubu
611.340 Büyük kemik implant çıkarma 300 C grubu
611.360 Orta kemik implant çıkarma 225 D grubu
611.370 Küçük kemik implant çıkarma 150 D grubu
611.380 Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması 500 B Grubu
YUMUŞAK DOKU LASERASYONU CERRAHİSİ
611.390 Yumuşak doku laserasyonu, Derin yabancı cisimler 250 D grubu
611.400 Yumuşak doku laserasyonu, Fasyotomi kapatma 300 C grubu
611.420 Yumuşak doku laserasyonu, Yabancı cisim çıkarılması 150 D grubu
611.430 Yumuşak dokudan yüzeyel yabancı cisim çıkarılması 100 E grubu
EL VE MİKROCERRAHİ, EKSTREMİTE CERRAHİSİ
611.440 Tendon grefti alınması 250 D grubu
611.450 Kemik grefti alınması 200 D grubu
611.460 Kıkırdak grefti alınması 200 D grubu
611.470 Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon 300 C grubu
611.480 Ampute parmak için güdük onarımı 200 D grubu
611.490 Ampute uzvun revaskülarizasyonu + kemik tesbiti 800 B Grubu
611.540 Botulinium toksini uygulama derin kas, her bir kas için 50 E grubu
611.550 Botulinium toksini uygulama yüzeyel kas, her bir kas için 30 E grubu
611.560 Bunion-Bunionette eksizyonu 300 C grubu
611.570 Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerrahisi 300 C grubu
611.580 Çekiç parmak için açık redüksiyon 350 C grubu
611.590 Çekiç parmak için kapalı redüksiyon 200 D grubu
611.600 Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı 500 B Grubu
611.610 Dolaşımı olmayan uzuv revaskülarizasyonu 675 B Grubu
611.630 Dupuytren cerrahisi 350 C grubu
611.640 Eklem faresi çıkartılması 250 D grubu
611.650 El bileği ganglion eksizyonu 300 C grubu
611.660 El kemikleri kırıkları için K-W uygulaması 150 D grubu
611.680 Flep ayrılması 200 D grubu
611.690 Ganglion eksizyonu 275 D grubu
611.700 Güdük kapatılması 150 D grubu
611.710 Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları 450 C grubu
611.740 Karpal instabilite cerrahisi 500 B Grubu
611.750 Karpal kemik rezeksiyonları 500 B Grubu
611.760 Kontraktür açılması, büyük eklem 500 B Grubu
611.770 Kontraktür açılması, küçük eklem 300 C grubu
611.780 Kontraktür açılması, orta eklem 400 C grubu
611.800 Mallet finger cerrahisi 275 D grubu
611.820 Nervus medianusun karpal tünelde dekompresyonu 300 C grubu
611.850 Parmak replantasyonu, ilave her parmak için 600 B Grubu
611.860 Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları 300 C grubu
611.890 Pollisizasyon 600 B Grubu
611.900 Pulley rekonstrüksiyonu 100 E grubu
611.910 Pulley sistemi kaybının onarımı 300 C grubu
611.950 Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için 450 C grubu
611.960 Tendon onarımı, tek bir tendon için 250 D grubu
611.961 Tendon onarımı, ilave her tendon için 75 E grubu
611.970 Tendon protezi uygulanması 300 C grubu
611.980 Tendon transferi, tek tendon 500 B Grubu
611.990 Tendon transferi, ilave her tendon için 150 D grubu
612.000 Tenodezler 400 C grubu
612.010 Tenoliz 300 C grubu
612.020 Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi ( tekli) 300 C grubu
612.030 Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi (çoklu) 500 B Grubu
612.040 Tenotomi, myotomi 275 D grubu
612.050 Tetik parmak cerrahi tedavisi 200 D grubu
612.060 Tırnak çekilmesi (her biri) 75 E grubu
612.070 Tırnak çekilmesi ve yatak revizyonu 100 E grubu
612.080 Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep 600 B Grubu
612.090 Topuk defektleri için ters akımlı sural flep 600 B Grubu
612.100 Tuzak nöropati, kübital-tarsal tünel vb. cerrahi tedavi 400 C grubu
612.110 Vasküler saplı ada flebi 500 B Grubu
612.130 Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı 400 C grubu
612.140 Yumuşak doku sinovektomileri 300 C grubu
KONJENİTAL ANOMALİLER
612.160 Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu 300 C grubu
612.180 Makrodaktili cerrahi tedavileri 400 C grubu
612.190 Polidaktili eksizyonu, basit 300 C grubu
612.200 Polidaktili eksizyonu, komplike 450 C grubu
612.220 Sindaktili düzeltilmesi, basit 300 C grubu
612.230 Sindaktili düzeltilmesi, komplike 450 C grubu
ARTROPLASTİLER
612.260 Antibiyotikli hazır spacer uygulanması 150 D grubu
612.270 Antibiyotikli imalat spacer uygulanması 200 D grubu
612.350 Büyük trokanterin osteomisi ve transferi 400 C grubu
612.520 Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi 300 C grubu
612.570 Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer 400 C grubu
ARTRODEZLER
612.610 Küçük eklem artrodezi 300 C grubu
OSTEOMYELİT
612.630 Orta kemik osteomyelit tedavisi 300 C grubu
612.640 Küçük kemik osteomyelit tedavisi 200 D grubu
ARTROSKOPİLER
612.650 Artroskopi, tanısal 350 C grubu
Omuz Artroskopisi
Dirsek Ve El Bileği Artroskopisi
612.960 Artroskopik TFCC debridmanı 450 C grubu
EKLEM AÇIK CERRAHİ
612.980 Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu 450 C grubu
612.990 Akromioplasti 450 C grubu
613.010 Ayak bileği kollateral ligament primer onarım 450 C grubu
613.040 Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu 450 C grubu
613.070 Diz iç yan bağ primer onarımı 400 C grubu
613.090 Eklem ponksiyonu ve ilaç verme 20 E grubu
613.110 Greft alınması 300 C grubu
613.120 Kondral debridman 400 C grubu
613.130 Korakoakrominal ligament rekonstrüksiyonu 450 C grubu
613.140 Küçük eklem debridmanı 300 C grubu
613.150 Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu 300 C grubu
613.160 Menisektomi 300 C grubu
613.170 Menisküs kisti eksizyonu 300 C grubu
613.180 Menisküs onarımı 450 C grubu
613.220 Orta eklem debridmanı 350 C grubu
613.280 Septik artrit küçük eklem cerrahisi 150 D grubu
613.290 Septik artrit orta eklem cerrahisi 350 C grubu
613.310 Sinovektomi, küçük-orta eklem 275 D grubu
TEKRARLAYAN ÇIKIKLARDA REKONSTRÜKSİYON
613.330 Orta eklem habitüel çıkık onarımı 450 C grubu
613.340 Küçük eklem habitüel çıkık onarımı 350 C grubu
PEDİATRİK ORTOPEDİ
613.350 Aşiloplasti 300 C grubu
613.360 Aşiloplasti + posterior kapsül gevşetmesi 400 C grubu
613.410 GKÇ kapalı redüksiyon+ Pelvipedal alçı 350 C grubu
613.460 Osteoklazi 100 E grubu
613.470 PEV maniplasyon dahil alçı 125 E grubu
613.480 Plantar fasia ve adduktor tendonların gevşetilmesi 150 D grubu
PELVİS VE KALÇA EKLEMİ
613.530 Tenotomi, kalça adduktorları, subkutan, kapalı 250 D grubu
613.540 Tenotomi, kalça adduktorları açık 400 C grubu
613.550 Tenotomi iliopsoas açık 400 C grubu
OMURGA CERRAHİSİ
Osteotomi
613.660 Konkav/konveks kosta osteotomisi, her seviye için 50 E grubu
Omurga Kırık ve Çıkıklarının Tedavisi
613.670 Vertebra kırıklarının redüksiyonu, manipülasyon veya traksiyonsuz 300 C grubu
613.680 Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi, manipülasyon veya traksiyonla 400 C grubu
Artrodez
613.740 Otogreft alınması (iliak kanat) 300 C grubu
SPİNAL ENSTRÜMANTASYON
DİĞER İŞLEMLER
614.160 Faset Eklem Blokajı 84 E grubu
EKSTERNAL FİKSATÖR TEDAVİLERİ
614.220 Küçük kemik psödoartrozu 450 C grubu
HEMİKALLOTAZİS-KALLOTAZİS İLE DEFORMİTE DÜZELTİLMESİ
614.270 Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi 400 C grubu
EKSTERNAL FİKSATÖR İLE EKLEM KONTRAKTÜRÜ AÇILMASI
614.300 Küçük eklem kontraktürü eksternal fiksatör ile açılması 400 C grubu
EKSTERNAL FİKSATÖR İLE KEMİK UZATMA
614.340 Küçük kemik eksternal fiksatör ile uzatma 400 C grubu
ORTOPEDİK ONKOLOJİ
Örnekleme Yöntemi
614.360 Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi 225 D grubu
614.370 Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi 200 D grubu
Rezeksiyonlar
614.380 Benign yumuşak doku tümörü, derin 250 D grubu
614.390 Benign yumuşak doku tümörü, kompleks 750 B Grubu
614.410 Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel 150 E grubu
614.440 Küçük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon 200 D grubu
614.450 Küçük kemik, Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon 400 C grubu
614.460 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin 500 B Grubu
614.490 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel 250 D grubu
614.510 Orta kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon 400 C grubu
REKONSTRÜKSİYONLAR
Biyolojik Rekonstrüksiyonlar
614.580 Kemik defektlerinin yonga greft ile doldurulması 500 B Grubu
614.630 Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem 300 C grubu
SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ
ELEKTROFİZYOLOJİK TESTLER İÇİN CERRAHİ
614.670 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonu 25 E grubu
614.680 Ventriküler ponksiyon 50 E grubu
614.690 Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilmesi 100 E grubu
614.700 İntrakranial basınç monitorizasyon kateteri yerleştirilmesi 100 E grubu
614.710 Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi 75 E grubu
614.720 Uzun süreli video EEG için subdural elektrod konması için cerrahi girişim 250 D grubu
614.730 Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi girişim 250 D grubu
614.740 Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konması için cerrahi girişim 500 B Grubu
614.750 Kortikal stimülasyon 500 B Grubu
614.760 Elektrokortikografi 250 D grubu
SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ
STEREOTAKSİK VE FONKSİYONEL NÖROŞİRÜRJİKAL AMELİYATLAR
614.840 Açık kordotomi 250 D Grubu
614.850 Baklofen pompa implantasyonu 500 B Grubu
614.880 Dorsal kolon stimülasyonu 350 C grubu
614.890 Eksternal radyoşirürji 1001 A3 Grubu
614.900 Faset denervasyonu 84 E grubu
614.910 Mikroelektrod kayıt 550 B Grubu
614.990 Perkütan foramen ovale gasser ganglion bloku 200 D Grubu
615.000 Perkütan foramen ovale gasser ganglionu RF termo koagülasyonu 300 C grubu
615.010 Perkütan kordotomi 600 B Grubu
615.020 Perkütan sempatik blokaj 300 C grubu
615.030 Perkütan traktotomi 600 B Grubu
615.040 Selektif dorsal rizotomi 1401 A3 Grubu
615.050 Stereotaksik biyopsi 700 B Grubu
615.060 Stereotaksik brakiterapi 1201 A3 Grubu
615.090 Stereotaktik kateterizasyon 800 B Grubu
615.140 Trigeminal nörektomi 300 C grubu
615.150 Vestibüler neurotomi 800 B Grubu
KRANİAL CERRAHİLER
615.210 Endoskopik tümör biyopsisi 1001 A3 Grubu
KAFA TRAVMA AMELİYATLARI
615.230 Burr Hole eksplorasyonu, tek 250 D grubu
615.240 Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için 150 E grubu
615.250 Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile 300 C grubu
615.260 Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile 400 C grubu
615.290 Subdural hematom drenajı, burr hole ile (tek taraflı) 400 C grubu
615.310 Depresyon fraktürü, basit 300 C grubu
KİTLE VE VASKÜLER AMELİYATLAR
615.400 Beyin apsesi, burr hole ile aspirasyon 400 C grubu
615.470 İntraserebral, hematom boşaltılması, burr hole ile 400 C grubu
EPİLEPSİ AMELİYATLARI
615.680 Vagal stimülatör takılması 750 B Grubu
KONJENİTAL SPİNAL CERRAHİ
615.690 Spinal meningosel eksizyonu 400 C grubu
İNTRADURAL İNTRAMEDÜLLER SPİNAL CERRAHİ
615.730 Diskografi tek seviye 400 C grubu
615.740 İntradiskal elektroterapi 135 E grubu
615.750 İntradural, intramedüller vertebra absesi drenajı 750 B Grubu
615.780 Myelografi 400 C grubu
615.790 Nükleoplasti 135 E grubu
615.791 Nükleotomi 135 E grubu
DİSK CERRAHİSİ
615.880 Lomber diskektomi tek seviye 675 B Grubu
615.890 Lomber diskektomi tek seviye bilateral 700 B Grubu
615.900 Lomber laminektomi ve disk, iki taraflı disk 700 B Grubu
615.910 Lomber laminektomi ve disk, tek taraflı disk 675 B Grubu
615.920 Lomber mikrocerrahi ile diskektomi tek seviye 700 B Grubu
615.930 Lomber mikrocerrahi ile diskektomi tek seviye bilateral 800 B Grubu
615.940 Servikal diskektomi mikrocerrahi ile anterior yaklaşım ile tek aralık 800 B Grubu
615.950 Servikal diskektomi mikrocerrahi ile anterior yaklaşım ile tek aralık ve intervertebral greft-kafes uygulaması 1050 A3 Grubu
615.960 Servikal laminektomi ve disk boşaltılması 650 B Grubu
EKSİZYON VE DEKOMPRESYON
616.010 Lomber hemilaminektomi - laminotomi 300 C grubu
616.020 Lomber laminektomi 337 C grubu
616.030 Lomber Laminoplasti 400 C grubu
616.050 Servikal hemilaminektomi - laminotomi 500 B Grubu
616.070 Servikal laminektomi 500 B Grubu
616.080 Servikal laminoplasti 600 B Grubu
616.110 Torakal laminektomi 400 C grubu
616.120 Torakal laminoplasti 500 B Grubu
FASİYAL PARALİZİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK İŞLEMLER
616.150 Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar 300 C grubu
616.160 Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları 400 C grubu
616.170 Kas transpozisyonu veya grefti ile düzeltme 450 C grubu
616.180 Fasial sinir onarımı 600 B Grubu
616.190 Fasial sinirin greftle onarımı 700 B Grubu
616.200 Hipoglossal sisnir transpozisyonu 650 B Grubu
616.220 Yumuşak doku süspansiyonu 400 C grubu
ÜST EKSTREMİTE
616.230 Neuroliz 169 D grubu
616.231 Sempatektomi, aksiller, tek taraflı 300 C grubu
616.240 Sempatektomi, lomber, tek taraflı 300 C grubu
616.260 Sempatektomi, servikal, tek taraflı 400 C grubu
PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ
616.310 Sinir grefti alınması 250 D grubu
616.350 Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, tek bir sinir 400 C grubu
616.360 Nervus medianusun dekompresyonu 300 C grubu
616.370 Nervus ulnaris transpozisyonu 400 C grubu
616.380 Supraskapüler sinir kompresyon sendromu ve dekompresyon cerrahisi 400 C grubu
616.390 N.radialis, post. interosseous kompresyon send, dekompresyon cerrahisi 400 C grubu
616.400 Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı 400 C grubu
616.410 Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı 400 C grubu
MİKRO CERRAHİ
616.430 Sinir onarımı, tek bir sinir 500 B Grubu
616.440 Sinir grefti ile yapılan sinir tamirleri 600 B Grubu
616.450 İlave her sinir için 250 D grubu
616.460 Dijital sempatektomi 500 B Grubu
GÖZ VE ADNEKSLERİ
PERİOKÜLER BÖLGENİN CERRAHİ GİRİŞİMLERİ
616.470 Ayarlanabilir sütür,ptozis 300 C grubu
616.480 Blefaroplasti, her bir göz kapağı için 250 D grubu
616.490 Dermoid kist eksizyonu 250 D grubu
616.500 Distikiyaziste uygulanan elektroliz ameliyatı 100 E grubu
616.510 Ektropiyum için cerrahi girişim 250 D grubu
616.520 Entropiyum için cerrahi girişim 250 D grubu
616.530 Epikantus onarımı 250 D grubu
616.540 Frontale asma teknikleri, ptozis 300 C grubu
616.550 Görüş alanına engel yaratan pseudopitoz tedavisi 300 C grubu
616.560 Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu 300 C grubu
616.570 Göz kapağı tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonu 450 C grubu
616.580 Göz kapağına altın implantasyonu 250 D grubu
616.590 Kantoplasti 250 D grubu
616.600 Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'den fazla 100 E grubu
616.610 apak kesisi sütürasyonu, 1 cm'ye kadar 75 E grubu
616.630 Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya fleple 150 D grubu
616.640 Kapak tümörü ameliyatı, 450 C grubu
616.670 Kapak veya konjoktiva biyopsisi 100 E grubu
616.680 Kapaklara kriyo aplikasyonu 60 E grubu
616.690 Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı 100 E grubu
616.700 Kemodenervasyon 75 E grubu
616.710 Levator prosedürleri, ptozis 300 C grubu
616.720 Rejional oküler anestezi 30 E grubu
616.730 Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüksiyonu 500 B Grubu
616.750 Tarsorafi 125 E grubu
616.760 Telekantüs onarımı 300 C grubu
GÖZYAŞI DRENAJ YOLLARİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
616.770 Alt konka kırılması 61 E grubu
616.780 Dakriosistorinostomi, eksternal 450 C grubu
616.790 Dakriosistorinostomi, endonazal 450 C grubu
616.800 Göz yaşı yolları entübasyonu 300 C grubu
616.810 Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılması 400 C grubu
616.820 Kanalikül kesisi reperasyonu 300 C grubu
616.830 Kese ablasyonu 300 C grubu
616.840 Kese flegmonu drenajı 60 E grubu
616.850 Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi 40 E grubu
616.860 Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi 25 E grubu
616.870 Nazolakrimal balon uygulamaları 200 D grubu
616.880 Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim-probing 100 E grubu
616.890 Punktum açılması, dilatasyonu, lavajı 40 E grubu
ŞAŞILIK VE PEDİATRİK OFTALMOLOJİ
616.910 Rektuslara geriletme veya rezeksiyon, her biri 300 C grubu
616.920 Rektuslara geriletme ve rezeksiyon 400 C grubu
616.930 Her iki gözde birer rektusa geriletme ve/veya rezeksiyon 450 C grubu
616.940 Tenotomi, myotomi, şaşılıkta 200 D grubu
616.950 Botulinium toksini enjeksiyonu 50 E grubu
616.960 Adele transpozisyonu 300 C grubu
616.970 Ayarlanabilir sütür, şaşılık 300 C grubu
616.980 Faden ameliyatı 300 C grubu
616.990 Nystagmus cerrahisi, her iki gözde tüm horizontal kaslara geriletme 400 C grubu
KONJONKTİVA-KORNEA-KONTAKT LENS-ÖNSEGMENT
617.000 Amnion Zarı İle Yüzey Rekonstrüksiyonu 250 D grubu
617.020 Foto Terapotik Keratektomi 400 C grubu
617.060 Konjonktiva örtmesi 125 E grubu
617.070 Konjonktiva plastiği, greftli 400 C grubu
617.090 Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması 150 D grubu
617.100 Konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması 50 E grubu
617.110 Konkresyon küretajı 60 E grubu
617.120 Kornea hazırlanması, transplantasyon için 250 D grubu
617.130 Kornea kesisi sütüre edilmesi 200 D grubu
617.140 Korneadan yabancı cisim çıkarılması 30 E grubu
617.150 Korneal debridman 30 E grubu
617.160 Korneal-Skleral Sütür Alınması 30 E grubu
617.170 Limbal Kök Hücre Transplantasyonu 250 D grubu
617.180 Ön kamara ponksiyonu ve/veya injeksiyonu, tanısal 50 E grubu
617.190 Ön kamara ve vitreus ponksiyon veya injeksiyonu 75 E grubu
617.200 Ön kamera lavajı 200 D grubu
617.210 Pterjium ameliyatı 175 D grubup
617.220 Subkonjonktival ve subtenon enjeksiyon 25 E grubu
REFRAKTİF CERRAHİ
617.230 Şeffaf lens ekstraksiyonu 400 C grubu
617.240 Yüksek miyopide negatif lens implantasyonu 400 C grubu
617.250 Foto Retraktif Keratoplasti 300 C grubu
617.260 LASIK, LASEK 250 D grubu
617.270 Radyal keratotomi 300 C grubu
617.280 Astigmatik keratotomi 300 C grubu
İRİS VE LENS İLE İLGİLİ İŞLEMLER
617.290 Açı revizyonu 140 E grubu
617.300 Dissizyon 200 D grubu
617.310 Dissizyon-lens aspirasyonu 300 C grubu
617.320 Dissizyon-lens aspirasyonu+ön vitrektomi 450 C grubu
617.330 Dissizyon-lens aspirasyonu+ön vitrektomi+İOL implantasyonu 550 B Grubu
617.341 Fakoemülsüfikasyon+ İOL 253 D grubu
617.340 Fakoemülsüfikasyon + İOL 600 B Grubu
617.350 İridodiyaliz düzeltilmesi, 3 saat kadranı kadar 140 E grubu
617.360 İridodiyaliz düzeltilmesi, 4-6 saat kadranı kadar 200 D grubu
617.370 İridodiyaliz düzeltilmesi, 6 saat kadranından çok 315 C grubu
617.380 Kapsül germe halkası koyma 100 E grubu
617.390 Kapsül içine sekonder İOL konulması 400 C grubu
617.400 Lazer iridotomi 250 D grubu
617.410 Lazer kapsülotomi-sineşiotomi 200 D grubu
617.430 Lens ekstraksiyonu, ekstrakapsüler 400 C grubu
617.440 Lens ekstraksiyonu, intrakapsüler 350 C grubu
617.450 Ön kamara veya sulkusa sekonder İOL implantasyonu 350 C grubu
617.480 Periferik iridektomi 200 D grubu
617.490 Pupilloplasti 200 D grubu
617.500 Sineşiotomi 150 D grubu
617.520 Travmatik paralitik midriyazis için pupillaplasti 350 C grubu
617.525 Vitreus Wick sendromu YAG lazer uygulaması 200 D grubu
GLOKOM
617.530 Ankiste bleb revizyonu 175 D grubu
617.540 Glokomla kombine katarakt ameliyatları 750 B Grubu
617.550 Gonyotomi, trabekülotomi 400 C grubu
617.560 Lazer gonyoplasti, trabekuloplasti 250 D grubu
617.580 Siklodiyaliz 250 D grubu
617.590 Siklofotokoagülasyon 125 E grubu
617.600 Siklokrioterapi 125 E grubu
RETİNA-VİTREUS
617.630 Fotokoagülasyon (seansı) 150 D grubu
617.631 Fotokoagülasyon (Yenidoğan-seansı) 253 D grubu
617.640 Vitrektomi, anterior 400 C grubu
617.670 Pnömatik retinopeksi 400 C grubu
617.700 Makula dejenerasyonu için Fotodinamik tedavi 300 C grubu
617.710 Silikon yağı çıkarılması 400 C grubu
617.720 İntravitreal ponksiyon ve/veya injeksiyonu, tanısal 50 E grubu
617.730 Ekvatoryel krioterapi 125 E grubu
ORBİTA-OKULER ONKOLOJİ
617.740 Deri veya mukoza grefti kullanarak soket onarımı 500 B Grubu
617.760 Ekzanterasyon + deri grefti 600 B Grubu
617.780 Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak 500 B Grubu
617.790 Ekzoftalmus için orbital dekompresyon 800 B Grubu
617.800 Enükleasyon veya evisserasyon 300 C grubu
617.810 Hidroksiapatit implant için peg takılması 200 D grubu
617.880 Orbitotomi 500 D grubu
617.920 Retrobulber ve peribulber enjeksiyon 25 E grubu
617.940 Sr90 Göz Aplikasyonu 50 E grubu
617.950 Stafilom tashihi 250 D grubu
KULAK VE KULAK BÖLGESİNİN CERRAHİSİ
617.970 Aural polip eksizyonu 100 E grubu
617.980 Aurikula apse, hematom drenajı 70 E grubu
617.990 Aurikula eksizyonu, basit 200 D grubu
618.000 Aurikula eksizyonu, total 400 C grubu
618.010 Basit mastoidektomi 470 C grubu
618.020 Buşon, lavaj ve maniplasyon 10 E grubu
618.021 Canal Wall Down timpanoplasti 900 A3 Grubu
618.030 Dış kulak yolu atrezisi 760 B Grubu
618.040 Dış kulak yolu biyopsisi 75 E grubu
618.050 Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu 220 D grubu
618.060 Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu 460 C grubu
618.070 Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması 25 E grubu
618.080 Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması, cerrahi 160 D grubu
618.090 Eksploratis timpanotomi 400 C grubu
618.120 Fasiyal sinir dekompresyonu 700 B Grubu
618.130 Fasiyal sinir sütürü 800 B Grubu
618.170 İki loblu kulak memesinin onarımı 300 C grubu
618.180 Kemik iletimi işitme dekompresyonu 350 C grubu
618.190 Kepçe kulak onarımı 400 C grubu
618.210 Kriptotia düzeltilmesi 400 C grubu
618.230 Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon + primer sütür 400 C grubu
618.260 Labirentektomi (TALK operasyonu) 400 C grubu
618.290 Makrotia düzeltilmesi 400 C grubu
618.300 Mastoidektomi kavitesi debridmanı 50 E grubu
618.310 Meatoplasti, stenozlarda 500 B Grubu
618.320 Mikrotia onarımı için lobül transpozisyonu 200 D grubu
618.330 Mikrotia onarımı için posterior sulkus oluşturulması 500 B Grubu
618.350 Miringoplasti 450 C grubu
618.360 Miringotomi 70 E grubu
618.380 Radikal veya multipl modifiye radikal mastoidektomi 640 B Grubu
618.390 Stapedektomi 700 B Grubu
618.391 Koterizasyon ile kulak perforasyonu onarımı 200 D grubu
618.410 Timpanoplasti (mastoidektomi ve kemikcik zincir onarımı dahil) 700 B Grubu
618.411 Ventilasyon tüpü uygulaması (Bir kulak için) 200 D grubu
ENDOKRİN SİSTEM CERRAHİSİ
618.450 Tiroid biyopsisi (cerrahi) 200 D grubu
ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİ
BÖBREK
618.640 ESWL 1. seans 257 D grubu
618.641 ESWL 2. seans 192 D grubu
618.642 ESWL 3. seans 128 E grubu
618.890 Retrograd pyelografi, endoskopi dahil 190 D grubu
ÜRETER
618.920 Retrograd üreteral kataterizasyon 150 D grubu
618.960 Üreteral J Stent takılması 150 D grubu
618.970 Üreteral balon dilatasyonu 150 D grubu
618.980 Üreteral stent yerleştirilmesi 300 C grubu
618.990 Üreteral stent çıkartılması 150 D grubu
619.010 Üretere basket konulması, transüreterolitotomi 450 C grubu
619.120 Üreterorenoskopi, biyopsi 600 B Grubu
619.130 Üreterorenoskopi, tanısal 400 C grubu
619.140 Üreterorenoskopi, tümör tedavisi 800 B Grubu
619.170 Üreterosel, endoskopik tedavi 500 B Grubu
MESANE
619.340 Mesane boynu rezeksiyonu 400 C grubu
619.350 Mesane boyuna inkontinansta madde injeksiyonu 600 B Grubu
619.390 Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm) 700 B Grubu
619.410 Mesane tümörü (TUR) biyopsisi 400 C grubu
619.430 Mesane tümöründe lazerle tedavi 500 B Grubu
619.440 Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon 500 B Grubu
619.500 Sistolitotomi (açık cerrahi) 450 C grubu
619.510 Sistolitotomi, endoskopik 500 B Grubu
619.520 Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi 175 D grubu
619.530 Sistoskopi, tanısal 150 D grubu
619.540 Sistostomi, açık 400 C grubu
619.550 Sistostomi, perkütan 100 E grubu
619.560 Sistoüretroskopi 150 D grubu
619.620 Vezikostomi 250 D grubu
619.630 Vezikostomi kapatılması 300 C grubu
619.640 Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon (iki taraflı) 700 B Grubu
619.650 Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon (tek taraflı) 600 B Grubu
ÜRETRA
619.670 Hipospadias onarımı, distal 500 B Grubu
619.690 İnternal üretrotomi 400 C grubu
619.700 Posterior üretral valv rezeksiyonu 350 C grubu
619.710 Primer onarım, distal üretra yaralanmalarında 500 B Grubu
619.730 Retropubik üretropeksi ve sling ameliyatları 1001 A3 Grubu
619.750 Üretra dilatasyonu 125 E grubu
619.760 Üretra veya mesaneden taş veya yabancı cisim çıkartılması 202 D grubu
619.770 Üretral balon dilatasyonu ve veya stent yerleştirilmesi 300 C grubu
619.780 Üretral divertikülektomi 400 C grubu
619.790 Üretral fistül onarımı 400 C grubu
619.800 Üretral instilasyon 50 E grubu
619.810 Üretral kordi onarımı 450 C grubu
619.830 Üretrolitotomi (açık cerrahi) 250 D grubu
619.840 Üretrolizis 800 B Grubu
619.850 Üretroplasti 800 B Grubu
619.880 Üretroplastiler, hipospadias-epispadias dışı 450 C grubu
619.890 Üretrostomi 350 C grubu
KADIN GENİTAL VE ÜREME SİSTEMİ UYGULAMALARI
DOĞUM ÜCRETLERİ
619.910 Müdahaleli doğum 185 D grubu
619.920 Normal doğum 185 D grubu
619.930 SEZARYEN** 304 C grubu
GEBELİKTE TEŞHİS VE TEDAVİ İÇİN YAPILAN GİRİŞİMLER
619.940 Amnioinfüzyon 150 D grubu
619.950 Amniyosentez 100 E grubu
619.960 Fetal kan numunesi (Kordosentez) 200 D grubu
619.970 Fetosid 80 E grubu
620.990 Laparoskopi diagnostik 250 D grubu
620.000 Korion villus alınması 150 D grubu
620.010 McDonald-Schirodkar 200 D grubu
JİNEKOLOJİ
620.020 Bartholin kisti çıkarılması 150 D grubu
620.030 Douglas ponksiyonu 20 E grubu
620.040 Eksfoliatif sitoloji (smear alınması) 10 E grubu
620.041 Eksfoliatif sitoloji (smear alınması) (tarama amaçlı) 10 E grubu
620.050 Endometrial biyopsi 40 E grubu
620.060 İmperfore himen açılması 250 D grubu
620.070 Kolpotomi 125 E grubu
620.080 Kriyoterapi, jinekoloji 40 E grubu
620.090 Labial füzyon açılması 100 E grubu
620.101 Bumm küretaj 125 E grubu
620.110 Servikal biyopsi 60 E grubu
620.120 Servikal biyopsi ve tanısal küretaj 125 E grubu
620.130 Servikal koterizasyon 50 E grubu
620.140 Servikal polip çıkarılması 125 E grubu
620.150 Servikal polipektomi ve tanısal küretaj 150 D grubu
620.160 Terapötik küretaj 84 E grubu
620.170 Vaginadan yabancı cisim çıkarılması 20 E grubu
620.190 Vulvar koterizasyon, 50 E grubu
VAGİNAL OPERASYONLAR
620.210 Bartholin apse drenajı 135 E grubu
620.220 Bartholin kisti koterizasyonu 100 E grubu
620.230 Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu 200 D grubu
620.240 Kolposkopi 30 E grubu
620.241 Kolposkopi (tarama amaçlı)
620.250 Kondilom koterizasyonu 200 D grubu
620.260 Konizasyon operasyonu 150 D grubu
620.270 LEEP 150 D grubu
620.280 Mancherster-fothergill 300 C grubu
620.290 Pelvis absesinin vaginal yolla drenajı 250 D grubu
620.300 Perinoplasti 250 D grubu
620.310 Rektosel 300 C grubu
620.330 Sistorektosel operasyon 300 C grubu
620.340 Sistosel operasyon 250 D grubu
620.370 Tıbbi nedenli tahliye (12 hafta ve daha üstü) 300 C grubu
620.380 Tıbbi nedenli tahliye (12 haftadan küçük) 150 D grubu
620.390 Üretral karunkül operasyonu 150 D grubu
620.400 Üretral kist operasyonu 150 D grubu
620.410 Vajen darlığının genişletilmesi 150 D grubu
620.470 Vajinal rekonstrüksiyon, deri grefti ile 500 B Grubu
ABDOMİNAL OPERASYONLAR
620.510 Dış gebelik operasyonu 250 D grubu
620.550 Laparoskopi ile tüpligasyon 250 D grubu
620.560 Mini laparatomi ile tüpligasyon 250 D grubu
620.620 Postpartum tüpligasyon 250 D grubu
ÖZELLİĞİ OLAN OPERASYONLAR
620.730 Kuldoplasti 400 C grubu
620.821 Promontofiksasyon 300 C grubu
620.910 Sling operasyonu (IVS-TVT dahil) 750 B Grubu
620.921 Trans obtrator tape uygulaması 500 B Grubu
620.960 William Dolores süspansiyon 150 D grubu
İNFERTİLİTE AMELİYATLARI
620.970 Histeroskopi diagnostik 100 E grubu
620.980 Histeroskopi operatif 200 D grubu
620.990 Laparoskopi diagnostik 150 D grubu
ERKEK GENİTAL SİSTEMİ CERRAHİSİ
PENİS
621.050 Ekspoze olmuş penil implantın çıkarılması 300 C grubu
621.060 Ekspoze olmuş penil implantın üzerinin örtülmesi 350 C grubu
621.070 Fimozis açılması 50 E grubu
621.071 Sünnet 50 E grubu
621.080 Korpus kavernozum drenajı (priapismus) 200 D grubu
621.090 Meatotomi 51 E grubu
621.110 Parafimozis redüksiyonu 125 E grubu
621.130 Penil dorsal ven ligasyonu 500 B Grubu
621.140 Penil fraktür onarımı 750 B Grubu
621.150 Penil plikasyon 500 B Grubu
621.160 Penil protez çıkartılması (çok parçalı) 700 B Grubu
621.170 Penil protez çıkartılması (tek parçalı) 500 B Grubu
621.180 Penil protez implantasyonu (çok parçalı) 1001 A3 Grubu
621.190 Penil protez implantasyonu (tek parçalı) 800 B Grubu
621.200 Penil revaskülarizasyon 1201 A3 Grubu
621.220 Penis rekonstrüksiyonu, regional fleple 750 B Grubu
621.240 Penis uzatma 500 B Grubu
621.250 Peyronie plak eksizyonu 750 B Grubu
621.260 Peyronie plak eksizyonu, greft ile 1001 A3 Grubu
621.300 Spongio-kavernozal şant (priapismus) 750 B Grubu
PROSTAT
621.320 Prostat iğne biyopsisi, çoklu 70 E grubu
621.330 Prostat iğne biyopsisi, ultrason kılavuzkuğunda, çoklu 100 E grubu
621.350 Prostat masajı (seans) 10 E grubu
621.360 Prostata lazer tedavisi veya plazma kinetik tedavi*** 800 B Grubu
621.370 Prostata termoterapi 400 C grubu
621.380 Prostata TUNA 400 C grubu
621.420 Transüretral prostat insizyonu 500 B Grubu
621.430 İntraprostatik stent yerleştirilmesi 300 C grubu
TESTİS-EPİDİDİM-SKROTUM
621.440 Ejakülatör kanal rezeksiyonu 500 B Grubu
621.450 Epididim kisti eksizyonu 400 C grubu
621.460 Epididimektomi 400 C grubu
621.480 Funiküler kist eksizyonu 400 C grubu
621.490 Hematoselektomi 350 C grubu
621.510 Hidroselektomi (tek taraflı) 400 C grubu
621.520 Hidroselektomi ve hernioplasti 500 B Grubu
621.530 İnguinal eksplorasyon 400 C grubu
621.540 İnguinal orşiektomi (tek taraflı) 300 C grubu
621.550 İnmemiş testis (herni onarımı dahil) 500 B Grubu
621.560 İnmemiş testis, iki taraflı, herni onarımı, iki taraflı 800 B Grubu
621.570 İnmemiş testis, iki taraflı, herni onarımı, tek taraflı 700 B Grubu
621.580 İnmemiş testis, tek taraflı, herni onarımı, iki taraflı 700 B Grubu
621.590 Kord eksizyonu 400 C grubu
621.600 Laparoskopik ektopik testis araştırılması 750 B Grubu
621.620 Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu 400 C grubu
621.630 Perkütan epididimal sperm aspirasyonu 300 C grubu
621.640 Ön üretradan papillom koterizasyonu 250 D grubu
621.651 Skrotal orşiektomi (tek) 300 C grubu
621.652 Skrotal orşiektomi (çift) 420 C grubu
621.660 Spermatoselektomi 400 C grubu
621.670 Testiküler fiksasyon (çift) 500 B Grubu
621.680 Testiküler fiksasyon (tek) 350 C grubu
621.690 Testiküler sperm ekstraksiyonu 400 C grubu
621.700 Testis biyopsileri (açık) 250 D grubu
621.710 Testis detorsiyonu (açık) 300 C grubu
621.720 Testis detorsiyonu (kapalı) 100 E grubu
621.730 Testis protezi yerleştirilmesi 350 C grubu
621.740 Varikoselektomi (tek taraflı) 300 C grubu
621.750 Varikoselektomi, mikrocerrahi (çift taraflı) 800 B Grubu
621.760 Varikoselektomi, mikrocerrahi (tek taraflı) 500 B Grubu
621.770 Varikoselektomi, çift taraflı 500 B Grubu
621.780 Vazektomi 150 D grubu
621.790 Vazoepididimostomi 500 B Grubu
621.800 Vazovazostomi 500 B Grubu

Sadece laparoskopik.
SEZARYEN YAPILAMAZ, ancak yalnızca normal doğumun seyri sırasında gelişebilecek acil endikasyonlarda (belgelemek kaydı ile) sezaryen yapılabilir.
Sadece lazer prostatektomi.

doğrusu bu
Bu Konuya Giren Kullanıcılar

Forum Jump
Bu foruma yeni konular postalayamazsınız.
Bu forumda ki konulara yeni posta gönderemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı silemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı düzenleyemezsiniz.
Bu forumda anketler yaratamazsınız.
Bu forumdaki anketlere oy veremezsiniz.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by AcerPRO
13 queries (0.389 seconds, 0.00%).

yaf_pageload: 0.085
yaf_mail_list: 0.003
yaf_eventlog_create: 0.128
yaf_topic_info: 0.003
yaf_forum_list: 0.006
yaf_forum_listpath: 0.013
yaf_post_list: 0.127
yaf_usergroup_list: 0.003
yaf_usergroup_list: 0.002
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_usergroup_list: 0.001
yaf_active_listtopic: 0.017